Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka 801

Warszawa - Otwock - Karczew - Wilga - Maciejowice

Długość: 70,786 km


Droga wojewodzka nr 801 jest przedłużeniem ulicy Wał Miedzeszyński w Warszawie. Droga na całym swoim przebiegu wiedzie wzdłuż wschodnich brzegów Wisły w obszarach o dużych walorach przyrodniczych i wypoczynkowych. Zapewnia bezpośredni dojazd do stolicy dla mieszkańców gmin położonych na południowy wschód od Warszawy (Józefowa, Otwocka, Wilgi), jak i stanowi ważny element sieci drogowej dla wyjadów weekendowo-rekreacyjnych mieszkańców Warszawy.
Na całej długości istniejącego odcinka droga wojewódzka nr 801 posiada przekrój jedno jezdniowy. Parametry techniczne istniejącej nawierzchni (częściowo asfaltowej, a częściowo betonowej) nie odpowiadają wymogom stawianym klasie drogi GP. Droga jest generalnie w złym stanie technicznym, posiada odkształcenia w przekroju poprzecznym i podłużnym, a także liczne spękania. Na odcinkach drogi gdzie nie występują utwardzone pobocza utrudnione jest bezpieczne poruszanie się pieszych i rowerzystów. Zły stan nawierzchni stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu i jest źródłem hałasu (szczegolnie odcinek drogi o nawierzchni betonowej).
Odcinek od Józefowa do granicy powiatów otwockiego i garwolińskiego (km 19+190 - 44+875)
Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 801 na odcinku od ul. Górczewskiej i Nadwiślańskiej w Józefowie (droga powiatowa nr 2770W) do granicy powiatów otwockiego i garwolińskiego tj.: od km 19+190,00 do km 44+875,70. Oś rozbudowywanego odcinka drogi woj. nr 801 pokrywa się z osią trasy istniejącej z uwzględnieniem lokalnych korekt łuków poziomych oraz geometrii skrzyżowań, przebiegu krawężnika i poszerzeń jezdni w dostosowaniu do projektowanej szerokości drogi. Droga na tym odcinku położona jest na terenie czterech gmin:
- Jozefow od km 19+190 do km 19+410 (długość = 0,22km),
- Otwock od km 19+410 do km 20+478 (długość = 1,068km),
- Karczew od km 20+478 do km 32+260 (długość = 11,782km),
- Sobienie Jeziory od km 32+260 do km 44+875,70 (długość = 12,6157km).
Planowana inwestycja spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa ruchu na drodze dzięki m.in. poszerzeniu jezdni głównej do 7,00m z poboczami utwardzonymi o szer. 2,00m, rozbudowie istniejących skrzyżowań, poprawie stanu technicznego nawierzchni, remontowi istniejących i budowie nowych chodników, budowie przejść dla pieszych z azylami. Nastąpi poprawa geometrii istniejących skrzyżowań poprzez dopasowanie ich parametrów geometrycznych do wymagań względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zmniejszenie emisji spalin i hałasu uzyska się dzięki poprawie płynności ruchu oraz wprowadzeniu na trasie elementów uspokojenia ruchu. Przewiduje się też poprawę stanu istniejących szlaków migracji gadów i płazów poprzez oczyszczenie i udrożnienie istniejących rowów i przepustów. Rozbudowa nie spowoduje zmiany przeznaczenia terenu objętego pasem drogowym a jedynie poprawi stan techniczny istniejącej nawierzchni, podniesie komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu kierowców, pieszych i innych użytkowników drogi.

Skala inwestycji - rodzaj projektowanych robót:

- poszerzenie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni drogi,
- rozbudowa pięciu obiektów mostowych,
- rozbudowa i budowa nowych obiektow inżynierskich (przepusty) w dostosowaniu do projektu drogi,
- korekta nie normatywnych łuków poziomych w planie,
- budowa nowych oraz rozbudowa istniejących zatok autobusowych,
- rozbudowa i budowa chodników,
- rozbudowa skrzyżowań z drogami bocznymi,
- budowa dróg dojazdowych (do pól i posesji),
- rozbudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,
- rozbudowa istniejącego skrzyżowania z linią kolejową,
- wykonanie odwodnienia korpusu drogowego,
- rozbudowa lub zabezpieczenie urządzeń obcych kolidujących z rozbudowywaną drogą i obiektami inżynierskimi,
- oczyszczenie pasa drogowego z drzew i krzewów znajdujących sią w poboczu drogi i przydrożnych rowach.

Podstawowe parametry techniczne:

 • Klasa drogi - GP na odcinku 19+190 - 32+255 i 34+460 - 44+875,70 oraz Z na odcinku 32+255 - 34+460
 • Liczba jezdni - 1
 • Przekrój - 1x2
 • Szerokość pasów ruchu - 3,5 metra
 • Szerokość poboczy bitumicznych - 2,0 metra na odcinku GP
 • Szerokość jezdni - 11,0 metrów na odcinku GP i 7,0 metrów na odcinku Z
 • pobocza utwardzone kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie, szerokości 0,75 metra
 • chodniki z kostki brukowej betonowej jedno- i dwustronne, o szerokości od 1,5 do 2,5 m
 • Nośność - 11,5 tony na oś
 • Kategoria ruchu - KR5


W dokumencie m.in.:

 • Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia
 • Rodzaj technologii
 • Warianty przedsięwzięcia
 • Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii
 • Rozwiązania chroniące środowisko
 • Obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

  Mimo, iż przedmiotowa inwestycja zaliczana jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, Dz. U. 2004, nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), to z uwagi na zakres planowanych robót - rozbudowa (modernizacyjnych i remontowych), przedsięwzięcie nie spowoduje pogorszenia istniejących warunków związanych z uciążliwością i szkodliwością dla środowiska, a wręcz warunki te polepszy (mniejszy hałas spowodowany obecnie bardzo złym stanem nawierzchni oraz mniejsze wydzielanie spalin wynikające z krótszego czasu przejazdu).

  Mapa ewidencyjna 1:2000 - 8 arkuszy 25,5 MB