Komisja Europejska wszczyna postępowanie przeciwko Polsce za drogę S-3 Szczecin-Gorzów

 

29.10.2009

Komisja Europejska skierowała do rządu polskiego formalny „Letter of Formal Notice” w sprawie zezwolenia na budowę i częściowego zbudowania drogi ekspresowej S-3 na odcinku Szczecin-Gorzów. Komisja zarzuca Polsce nierzetelność analizy oddziaływania na środowisko, zarówno w oryginalnym raporcie o oddziaływaniu na środowisko jak i w późniejszych raportach uzupełniających. Zdaniem Komisji, konkluzje z raportów o braku znaczącego negatywnego oddziaływania tej inwestycji na Naturę 2000 stoją w sprzeczności z faktami naukowymi.„Letter of Formal Notice” czyli tzw. „pierwsze pisemne ostrzeżenie” to pierwszy krok oficjalnej procedury podejmowanej przez KE w przypadkach naruszenia prawa unijnego. Jeżeli odpowiedź Polski nie będzie satysfakcjonująca, Komisja wystosowuje tzw. uzasadnioną opinię („ostateczne pisemne ostrzeżenie”; „Reasoned Opinion”), a jeśli i wówczas  kraj nie usunie naruszenia – może skierować sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich.

 

Komisja uważa, że pierwsza ocena wpływu dotycząca fragmentu S3 drogi ekspresowej Szczecin-Gorzów, w oparciu o którą wydano pozwolenie na projekt, jest zdecydowanie niezadowalająca. Dodatkowe szczegółowe oceny przeprowadzone po rozpoczęciu prac budowlanych również wykazały, że wpływ na obszary objęte programem Natura 2000 będzie nieznaczny. Oceny te są jednak niezgodne z dowodami, które wskazują, że w kilku miejscach na obszarach Natura 2000 zniszczone zostaną priorytetowe siedliska leśne, a na terenie innego obszaru ucierpieć mogą siedliska ptaków. Komisja uważa, że wydając pozwolenie na projekt i częściowo go realizując, Polska naruszyła przepisy dyrektywy siedliskowej. Z tego powodu Komisja wystosowała do Polski pierwsze pisemne ostrzeżenie.

 

Źródło:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1651&format=HTML&aged=0&language=PL&guiLanguage=en