Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


ulica Kleszczowa

Ulica Kleszczowa położona jest w dzielnicy Włochy miasta stołecznego Warszawy. Początek ul. Kleszczowej stanowi skrzyżowanie z ul. Ryżową, ul. Króla Bolesława Chrobrego i ul. Solipską. Ulica Kleszczowa kończy się na wysokości ul. Krańcowej, przechodząc w ul. Łopuszańską. Ta ostatnia łączy się z Alejami Jerozolimskimi, które prowadzą do centrum oraz na przedmieścia Warszawy. Łącznie z ulicą Chrobrego oraz Dźwigową stanowi nie tylko kręgosłup komunikacyjny dzielnicy Włochy ale również istotny element całego układu komunikacyjnego miasta.
Po obu stronach ul. Kleszczowej dominuje zabudowa jednorodzinna wolnostojąca, obsługiwana komunikacyjnie przez sieć uliczek lokalnych, wyprowadzających ruch na ul. Kleszczową, ale zlokalizowane są tam również budynki wielorodzinne oraz usługowe, stacja benzynowa i zajezdnia autobusowa.
Rozbudowa ul. Kleszczowej ma na celu dostosowanie istniejącego układu komunikacyjnego do możliwości, jakie daje budowa wspomnianego wyżej węzła "Łopuszańska - Kleszczowa". Zwiększenie przepustowości węzła byłoby niewykorzystane, ponieważ zły stan nawierzchni ul. Kleszczowej uniemożliwia płynną jazdę pojazdów i powoduje powstawanie "korków", a zwiększona liczba hamowań i przyspieszeń pojazdów powoduje zwiększenie się emisji hałasu drogowego oraz kumulację zanieczyszczeń powietrza. Brak odwodnienia ul. Kleszczowej powoduje ciągłe pogarszanie się stanu technicznego nawierzchni, pogarszanie komfortu i bezpieczeństwa użytkowania jezdni oraz wzrastające zagrożenie dla jakości wód gruntowych. Przebudowa ul. Kleszczowej poprawi parametry drogi, umożliwiając płynny ruch pojazdów, zostaną wydzielone chodniki i ścieżki rowerowe umożliwiające bezkolizyjny ruch pieszych i rowerzystów, a budowa odwodnienia zapewni poprawę jakości wód gruntowych.

Podstawowe parametry techniczno - użytkowe:

 • kategoria drogi - wojewódzka,
 • klasa techniczna - G (główna),
 • prędkość projektowa - 50 km/h,
 • przekrój - 1 x 2 (jedna jezdnia o dwóch pasach ruchu),
 • szerokość jezdni - 7,0 m,
 • szerokość pasa drogowego - 17-24 m,
 • długość projektowanego odcinka - 840 m

  W projekcie przewidziano m.in.: - budowę ronda o średnicy 30 m na skrzyżowaniu ul. Kleszczowej z ul. Krańcową,
  - budowę ronda o średnicy 31 m na skrzyżowaniu ul. Kleszczowej, Chrobrego, Ryżowej oraz Chrobrego (likwidacja istniejącej sygnalizacji) lub rozbudowę skrzyżowania,
  - poszerzenie skrzyżowania ul. Kleszczowej, Dojazdowej oraz Płomyka,
  - budowę zatok o długości 40 m dla autobusów,
  - budowę obustronnego chodnika o szerokości 2 i 2,5 m,
  - budowę po stronie północnej drogi rowerowej o szerokości 2 m,
  - przebudowę ul. Ryżowej na długości ok. 100 m,
  - przebudowę istniejącego uzbrojenia terenu: sieci energetycznej, kanalizacji teletechnicznej, sieci gazowej, oświetlenia, ogrodzenia działek prywatnych

  Elementy projektu budowlanego


  Plan sytuacyjny 10,8 MB  Projekt zagospodarowania terenu 9,35 MB  Projekt zagospodarowania zielenią 3,41 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 5,05 MB  Profil podłużny 0,974 MB  Przekroje normalne 0,921 MB


  Dokumentacja do decyzji środowiskowej

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych środowiska
 • Opis zabytków
 • Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia
 • Opis analizowanych wariantów
 • Określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko
 • Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą
 • Obszar ograniczonego użytkowania
 • Propozycje monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko
 • Streszczenie w języku niespecjalistycznym

  Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko został opracowany w związku z postanowieniem Prezydenta m.st. Warszawy znak OŚ-IV-DSZ-76242-35-17-09 z dnia 29 marca 2010r., nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie ulicy Kleszczowej na odcinku ul. Czereśniowa-ul.Chrobrego-ul. Ryżowa.
  Ze względu na charakter inwestycji - rozbudowa istniejącej ulicy w terenie zurbanizowanym i związane z tym ograniczenia przestrzenne - zaproponowano jeden wariant lokalizacyjny przedsięwzięcia. Wariantowanie inwestycji dotyczyło natomiast rozwiązania połączenia ul. Kleszczowej z ul. Krańcową oraz z ul. Ryżową, Chrobrego i Solipską.


  Karta informacyjna przedsięwzięcia 0,66 MB • Plan sytuacyjny wariantu preferowanego 2,26 MB
  Zasięg zanieczyszczeń SO2 i NO2 4,56 MB