Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modrernizacja linii kolejowej nr 9 (E65)
Warszawa - Iława - Malbork - Gdańsk


Linia kolejowa nr 9 jest częścią linii E65 należącą do VI paneuropejskiego korytarza transportowego, łączącego regiony nadbałtyckie z obszarami położonymi nad morzem Adriatyckim i na Bałkanach. Linia E 65, przebiegająca przez Gdynię, Warszawę, Katowice, Most Wisła, Zebrzydowice, ma długość ponad 720 km. Linia kolejowa nr 9 ma długość 323,333 km, i łączączy stację Warszawa Wschodnia ze stacją Gdańsk Główny. Od 1985 roku linia w całości jest zelektryfikowana. Formalnie na linii Warszawa - Gdynia przed modernizacją obowiązywała prędkość 120 km/h, jednak na wielu odcinkach wprowadzone były ograniczenia prędkości jazdy pociągów wynikające z geometrii trasy i stanu torowiska. Modernizacjia linii Warszawa - Gdańsk, została podzielona na kilka projektów:
 • Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, Etap I (Projekt FS 2004/PL/16/C/PT/006); dokumentacja dla LCS Działdowo, Iława, Malbork, Gdańsk, Gdynia;
 • Pomoc techniczna dla przygotowania projektu modernizacji linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Działdowo - Gdynia w Polsce (Projekt ISPA/FS 2001/PL/16/P/ PA/005); dokumentacja dla LCS Nasielsk i Ciechanów;
 • Modernizacja linii kolejowej E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, Etap II (Projekt FS 2005/PL/16/C/PT/001); roboty na LCS Nasielsk i stacja Gdynia;
Modernizacja linii ma na celu dostosowanie jej na całym odcinku do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich (200 km/h dla składów z wyhylnym pudłem) oraz 120 km/h dla pociągów towarowych, przy nacisku 221 kN/oś. Zgodnie z obowiązującymi przepisami przy prędkości pociągów powyżej 160 km/h skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi powinny być dwupoziomowe.

Prezentacja zawiera m.in.:

 • Podstawowe informacje o kontrakcie
 • Informacje o inwestycji
 • Parametry modernizacji
 • Podstawowe wskaźniki robót w ramach projektu
 • Raport o oddziaływaniu na środowisko

  Od km 4,775 do km 132,640 (odcinek mazowiecki - streszczenie)

  Celem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko było zdefiniowanie skutków środowiskowo-przestrzennych wynikających z podjęcia modernizacji linii (przebudowy), na etapie realizacji prac inwestycyjnych i późniejszej eksploatacji linii oraz przedstawienie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej, związanej z linią kolejową E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia w granicach województwa mazowieckiego, prowadzona będzie na działkach zaliczonych do obszarów zamkniętych oraz na innych działkach należących do PKP i na działkach nie będących we władaniu PKP.
  W granicach województwa mazowieckiego linia kolejowa E65 Warszawa - Gdynia omija tereny o najostrzejszych rygorach ochronnych. Przechodzi ona kilka razy przez obszary chronionego krajobrazu oraz przebiega w sąsiedztwie (odległość rzędu jednego kilometra) czterech rezerwatów przyrody. W granicach województwa mazowieckiego linia kolejowa E65 nie przecina żadnego obszaru NATURA 2000. Jedynie na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego przebiega w bliskim sąsiedztwie obszaru Dolina Środkowej Wisły PLB 140004, w rejonie Mławy "styka się" z projektowanym obszarem specjalnej ochrony ptaków Doliny Wkry i Mławki, a pomiędzy Janówkiem i Modlinem towarzyszą jej enklawy obszaru Forty Modlińskie PLH 140014.
  Linia kolejowa E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, w tym opiniowany jej fragment przebiegający przez województwo mazowieckie, funkcjonuje w środowisku od ok. 130 lat i przez ten czas zdążyła się już wpisać w krajobraz obszarów. Stało się to dzięki licznym sukcesyjnym zadrzewieniom i zakrzaczeniom, jak również występującym na nasypach i skarpach zadarnieniom, które - przy sprzyjającej wystawie słonecznej - często przekształciły się w zespoły półnaturalnych zbiorowisk muraw kserotermicznych z ziołoroślami. Przebudowa i modernizacja linii kolejowej stanowić będzie niewielką uciążliwość dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w stosunku do budowy nowej linii, pomimo zakładanej potrzeby przebudowy łuków na długości kilku kilometrów (wynikających z planowanego zwiększenia prędkości).
  E65 i oceny przewidywanego zagrożenia hałasem, na odcinku województwa mazowieckiego oszacowano rejony tych zagrożeń oraz zakres niezbędnej ochrony przeciwdźwiękowej. Stwierdzono, że wzdłuż obu stron linii (łącznie ok. 256 km) przewidywać należy:
  - ekrany akustyczne o długości ok. 6,6 km po obu stronach linii,
  - rozwiązania antywibracyjne (przede wszystkim na stacjach i w ich rejonie) o długości 3,2 km,
  - zwiększenie izolacyjności okien.


  Od km 133,640 - do km 236,900 (odcinek warmińsko-mazurski - streszczenie)

  Celem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko było zdefiniowanie skutków środowiskowo-przestrzennych wynikających z podjęcia modernizacji linii (przebudowy), na etapie realizacji prac inwestycyjnych i późniejszej eksploatacji linii oraz przedstawienie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej, związanej z linią kolejową E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia w granicach województwa warmińsko-mazurskiego, prowadzona będzie na działkach zaliczonych do obszarów zamkniętych oraz na innych działkach należących do PKP i na działkach nie będących we władaniu PKP.
  W granicach województwa warmińsko-mazurskiego linia kolejowa E 65 przecina dwa obszary Natura 2000: Ostoję Welską PLH280014 (we wstępnych projektach była to Dolina Rzeki Wel koło Kopaniarzy, a wcześniej Zakole Rzeki Wel) i Dolinę Drwęcy PLH280001 oraz biegnie wzdłuż granic kolejnego obszaru Natura 2000 - Doliny Wkry i Mławki. Opisywana linia kolejowa przebiega na długości około 4 kilometrów (pomiędzy Tuczkami a Rybnem) przez Welski Park Krajobrazowy oraz przechodzi w pobliżu Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego.
  Linia kolejowa E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, w tym opiniowany jej fragment przebiegający przez województwo warmińsko-mazurskie, funkcjonuje w środowisku od ok. 130 lat i przez ten czas zdążyła się już wpisać w krajobraz obszarów. Stało się to dzięki licznym sukcesyjnym zadrzewieniom i zakrzaczeniom, jak również występującym na nasypach i skarpach zadarnieniom, które - przy sprzyjającej wystawie słonecznej - często przekształciły się w zespoły półnaturalnych zbiorowisk muraw kserotermicznych z ziołoroślami. Przebudowa i modernizacja linii kolejowej stanowić będzie niewielką uciążliwość dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w stosunku do budowy nowej linii, pomimo zakładanej potrzeby przebudowy łuków na długości kilku kilometrów (wynikających z planowanego zwiększenia prędkości).
  W rezultacie oceny przewidywanego zagrożenia hałasem na odcinku województwa warmińsko-mazurskiego oszacowano rejony tych zagrożeń oraz zakres niezbędnej ochrony przeciwdźwiękowej. Stwierdzono, że wzdłuż obu stron linii (łącznie ok. 209 km) przewidywać należy:
  - ekrany akustyczne o długości ok. 2,5 km po obu stronach linii,
  - zwiększenie izolacyjności okien.
  Propozycje w tym zakresie są następujące:
  - budowa ekranów akustycznych (rozwiązanie klasyczne),
  - ochrona indywidualna budynków w postaci podwyższenia izolacyjności okien w budynkach mieszkalnych i innych wymagających ochrony przed hałasem.


  Od km 236,900 - do km 328,120 (odcinek pomorski - streszczenie)

  Celem sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko było zdefiniowanie skutków środowiskowo-przestrzennych wynikających z podjęcia modernizacji linii (przebudowy), na etapie realizacji prac inwestycyjnych i późniejszej eksploatacji linii oraz przedstawienie oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
  Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kolejowej, związanej z linią kolejową E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia w granicach województwa pomorskiego, prowadzona będzie na działkach zaliczonych do obszarów zamkniętych oraz na innych działkach należących do PKP i na działkach nie będących we władaniu PKP.
  W granicach województwa pomorskiego linia kolejowa E 65 Warszawa - Gdynia, omijając w zasadzie tereny o najostrzejszych rygorach ochronnych, przechodzi kilka razy przez obszary chronionego krajobrazu i przecina jeden obszar Natura 2000. Linia ta przebiega również w sąsiedztwie (odległość rzędu jednego kilometra) jednego rezerwatu przyrody i jednego parku krajobrazowego. W granicach województwa pomorskiego linia kolejowa E 65 przecina jeden obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Wisły PLB040003 oraz biegnie w bliskim sąsiedztwie (do jednego kilometra) kolejnego obszaru Natura 2000 Zatoka Pucka PLB220005.
  Linia kolejowa E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia, w tym opiniowany jej fragment przebiegający przez województwo pomorskie, funkcjonuje w środowisku od ok. 130 lat i przez ten czas zdążyła się już wpisać w krajobraz obszarów. Stało się to dzięki licznym sukcesyjnym zadrzewieniom i zakrzaczeniom, jak również występującym na nasypach i skarpach zadarnieniom, które - przy sprzyjającej wystawie słonecznej - często przekształciły się w zespoły półnaturalnych zbiorowisk muraw kserotermicznych z ziołoroślami. Przebudowa i modernizacja linii kolejowej stanowić będzie niewielką uciążliwość dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu, w stosunku do budowy nowej linii, pomimo zakładanej potrzeby przebudowy łuków na długości kilku kilometrów (wynikających z planowanego zwiększenia prędkości).
  W rezultacie oceny przewidywanego zagrożenia hałasem oszacowano rejony tych zagrożeń oraz zakres niezbędnej ochrony przeciwdźwiękowej w granicach województwa pomorskiego. Stwierdzono, że wzdłuż obu stron linii (łącznie ok. 234 km) przewidywać należy:
  - ekrany akustyczne o długości ok. 6,8 km po obu stronach linii,
  - rozwiązania antywibracyjne (przede wszystkim na stacjach i w ich rejonie) o długości 19,3 km
  - zwiększenie izolacyjności okien.

  Wiadukt drogowy linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia w ciągu ul. Klasyków i ul. Bohaterów w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Rodzaj, skala i usytupwanie inwestycji
 • Parametry techniczno-użytkowe
 • Konstrukcja nawierzchni
 • Technologia i zakres prac budowlanych
 • Projektowany przebieg drogi w planie
 • Droga w przekroju podłużnym i poprzecznym
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • Zieleń i rozwiązania chroniące środowisko

  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulic Klasyków i Bohaterów w związku z budową wiaduktu kolejowego nad torami linii E65 Warszawa - Gdynia w km 16+955 przedmiotowej linii. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu w związku z podniesieniem parametrów użytkowych linii kolejowej E65 poprzez budowę dwupoziomowego skrzyżowania drogi publicznej z linią kolejową. Inwestycja obejmie swoim zakresem budowę ul. Klasyków i ul. Bohaterów po nowej trasie, budowę zatok autobusowych, chodników, zjazdów na posesje i innych elementów wyposażenia drogi, przebudowę systemu komunikacyjnego, na który skladają się przyległe ulice. W zakres opracowania wchodzi także przebudowa istniejących urządzeń towarzyszącej infrastruktury technicznej kolidującej z ulicą

  Plan orientacyjny 0,11 MB

  Plan sytuacyjny 1,15 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 1,46 MB


 • Wiadukt drogowy linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia w ciągu ul. Mehoffera w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka stanu istniejącego
 • Stan projektowy
 • Projekt organizacji ruchu

  Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy ulicy Mehoffera w związku z budową wiaduktu kolejowego nad torami linii kolejowej E65 Warszawa - Gdynia w km 18+888 przedmiotowej linii. Projektuje się skrzyżowanie dwupoziomowe z linią E65, a także w nawiązaniu do tego rozwiązania, dostosowuje się sieć rozwiązań komunikacyjnych terenu przyległego. Zmiana przebiegu ul. Mehoffera pociąga za sobą konieczność zmian całego otaczającego układu komunikacyjnego. Istniejący przejazd kolejowy w ciągu ul. Mehoffera zostanie zlikwidowany. Skrzyżowanie ulic Mehoffera i Piwoniowej przyjmie ksztalt skrzyżowania typu T z zachowaniem pierwszeństwa dla ulicy Mehoffera. Skrzyżowanie ulic Zawiślanej i Mehoffera zostanie zlikwidowane. Zaprojektowane rozwiązania mają zapewnić poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  Plan orientacyjny 0,71 MB

  Plan sytuacyjny 1,22 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 1,66 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 1,56 MB