Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyWęzły przesiadkowe w Warszawie


Pod pojęciem "węzeł przesiadkowy" należy rozumieć miejsce, w którym występuje intensywne przesiadanie się pasażerów transportu publicznego. Przesiadki w węzłach obejmują szereg różnych środków transportu, jak kolej, metro, tramwaj i autobus (także Park & Ride). Największe znaczenie dla komunikacji publicznej mają węzły, w których schodzą się co najmniej trzy różne środki transportu. Z punktu widzenia pasażera najważniejsze kryteria dla przesiadek to straty czasu związane z oczekiwaniem na przyjazd kolejnego środka lokomocji, oraz wysiłek włożony w przejście pomiędzy przystankami. Jeśli odległość do pokonania przekracza 200 m, a czas dojścia 3 minuty, to takich przystanków nie powinno się traktować jako elementy tego samego węzła.
W systemie transportu publicznego w Warszawie można wskazać co najmniej 40 węzłów przesiadkowych, z czego połowa realizuje połączenia dla co najmniej trzech różnych środków komunikacji publicznej. Liczba węzłów, jak i ich jakość, w najbliższych latach będą w Warszawie się zwiększać z powodu realizacji II linii metra. Węzły przesiadkowe w dużym mieście mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania komunikacji publicznej. Ich dostępność (także dla osób niepełnosprawnych), czytelny układ przystanków, łatwość poruszania się pomiędzy przystankami, a także komfort, w wydatny sposób wpływają na szybkość przemieszczania się i na zwiększenie zainteresowania komunikacją publiczną. Niestety w przypadku Warszawy tylko kilka węzłów przesiadkowych spełnia te kryteria.
Władze miasta stołecznego przywiązują coraz więkzą wagę do właściwego funkcjonowania węzłów przesiadkowych. Świadczą o tym zapisy w Strategii rozwoju Warszawy do 2020 r. oraz w Strategia Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne. Jednym z celów głównych polityki transportowej powinna być poprawa zwartości i dostępności węzłów przesiadkowych. Efektem działań władz Warszawy są poniższe trzy opracowania dotyczące węzłów przesiadkowych.

Ważniejsze węzły przesiadkowe na terenie Warszawy


Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy

Raport zbiorczy - synteza wyników badań

W dokumencie m.in.:

 • METODYKA BADAŃ
 • PODSUMOWANIE OBSERWACJI I REKOMENDOWANYCH USPRAWNIEŃ
 • WSKAŹNIKI OCENY WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH

  Niniejszy raport przedstawia podsumowanie wyników prac przeprowadzonych w ramach projektu "Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy" realizowanego przez firmę WYG International w 2010 roku.

  W ramach przeprowadzonych prac:
  - zinwentaryzowano występujące na danym węźle przesiadkowym systemy transportu publicznego oraz określono częstotliwość kursowania autobusów, tramwajów, metra i kolei;
  - przedstawiono charakterystykę oraz ilość występujących na danym węźle miejsc parkingowych;
  - opracowano schemat każdego węzła na, którym znalazły się wszelkie urządzenia, przedmioty i znaki wpływające i regulujące ruch pieszy osób przesiadających się w jego obrębie.

  Inwentaryzacji poddano 46 węzłów przesiadkowych znajdujących się w granicach miasta stołecznego Warszawy. Były to głównie skrzyżowania ważnych dróg i tras komunikacji publicznej stanowiące najważniejsze węzły w sieci tworzącej infrastrukturę dla systemu transportu publicznego. Były to rejony stacji metra, najważniejszych stacji i dworców kolejowych, skrzyżowań tras tramwajowych i ważnych korytarzy autobusowych, parkingi P+R.


  Prezentacja raportu 3,82 MB


 • Poniżej prezentujemy 46 szczegółowych opracowań dla wszystkich węzłów przesiadkowych analizowanych przez WYG International w 2010 roku. Każdy węzeł został opisany w dokumencie tekstowym oraz na planie graficznym w skali 1 : 500. Przed oglądaniem planów prosimy pobrać legendę oznaczeń i symboli, która ułatwi orientację.
  Węzły podzielono na 4 kategorie, które stanowią poniższe menu. Podział ten jest umowny i został zastosowany tylko do celów prezentacji raportów.
  Twoja przeglądarka musi obsługiwać IFRAME.

  Badanie ruchu pieszego na węźle przesiadkowym Bemowo Ratusz

  W dokumencie m.in.:

 • PODSTAWY OPRACOWANIA NINIEJSZEJGO RAPORTU
 • ZAKRES OPRACOWANIA
 • CHARAKTERYSTYKA WĘZŁA PRZESIADKOWEGO
 • OPIS BADANIA METODĄ TRADYCYJNĄ
 • WYNIKI UZYSKANE METODĄ TRADYCYJNĄ
 • OPIS BADANIA METODĄ ANALIZY OBRAZU
 • PODSUMOWANIE I WNIOSKI

  Przedmiotem opracowania jest raport z badania ruchu pieszego metodą tradycyjną i analizy obrazu w węźle przesiadkowym Bemowo-Ratusz. Raport przedstawia wyniki i wnioski z badania, a także opisuje całą procedurę badania. Badanie węzła zostało przeprowadzone metodą tradycyjną - na podstawie przeprowadzenia ankiet wśród podróżnych wysiadających, wsiadających i przesiadających się na węźle - a także metodą analizy obrazu. W metodzie analizy obrazu wykorzystano zarejestrowany na 10 kamerach o wysokiej rozdzielczości FullHD zapis materiału wizyjnego osób wysiadających, wsiadających i przesiadających się na węźle. W materiale wizyjnym dokonano detekcji twarzy osób znajdujących się w kadrze każdej kamery a następnie na podstawie zaawansowanych metod automatycznego rozpoznawania twarzy te same osoby pojawiające się na różnych platformach przystankowych zostały rozpoznane wraz z określeniem czasu ich przejścia z platformy na platformę. Na podstawie zarejestrowanych twarzy określona została też liczba osób pojawiających się na każdej z platform wraz z czasami ich rejestracji (wejścia bądź zejścia z platformy).
  Przeprowadzone badanie pozwoliło na określenie wielkości potoków ruchu pasażerów wysiadających, wsiadających i przesiadających się w węźle oraz wyznaczenie kierunków i czasów przejść pasażerów pomiędzy platformami przystankowymi wewnątrz obszaru badania. Na podstawie badania metodą analizy obrazu została sporządzona baza danych zawierająca rekordy (identyfikator osoby; punkt wejścia na platformę przystankową; czas wejścia na platformę przystankową; punkt wyjścia z platformy przystankowej; czas wyjścia z platformy przystankowej).


 • Wykorzystanie metody wskaźnikowej i ankietowej do oceny wybranych węzłów przesiadkowych w Warszawie

  W dokumencie m.in.:

 • Badania ankietowe
 • Węzeł Rondo de Gaulle'a
 • Węzeł Metro Wilanowska
 • Węzeł Park Kaskada - Metro Marymont
 • Metodyka wskaźnikowej oceny węzłów
 • Ocena wskaźnikowa 10 węzłów
 • Wnioski i zalecenia

  Raport przedstawia wyniki wskaźnikowej oceny 10 węzłów przesiadkowych transportu publicznego w Warszawie, a także opisuje procedury badania i oceny węzłów. W ocenie wskaźnikowej stosowane są 2 metody zbierania danych: ankietowanie pasażerów i audyt węzłów.
  Badania 3 węzłów: Rondo de Gaulle'a, Metro Wilanowska i Metro Marymont+Park Kaskada zostały przeprowadzone metodą ankietową polegającą na zliczaniu pasażerów wsiadających i wysiadających na przystankach w obrębie węzła oraz na przeprowadzeniu ankiet wśród podróżnych oczekujących na przystankach TP w węźle. Badania ankietowe przeprowadzono w okresach szczytu porannego (godz. 7:00-10:00) oraz popołudniowego (godz. 15:00-18:00).
  Wszystkie 10 węzłów przebadano metodą audytową i na koniec oceniono ośmioma wskaźnikami, uwzględniającymi następujące aspekty: jakość infrastruktury podstawowej, integracja przestrzenna (zwartość) węzła, dostępność dla niepełnosprawnych, czytelność węzła, bezpieczeństwo osobiste, bezpieczeństwo w ruchu oraz informacja pasażerska.


  Załączniki do raportu 7,96 MB