Urząd Miasta Stołecznego Warszawy 

Z E S P Ó Ł   D O R A D C Ó W   P R E Z Y D E N T A
Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego

00-467 Warszawa, ul. Jazdów 10A, ( 626 90 82-87 7 626 90 88, *okids@warszawa.um.gov.pl

 

 

 

Informacja

o wynikach badania opinii publicznej na Ursynowie

(tunel, infrastruktura dzielnicy)

 

 

W dniach 10-20.września 2004 na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawy firma badawcza TNS OBOP przeprowadziła badanie opinii publicznej na reprezentatywnej próbie 500 pełnoletnich mieszkańców dzielnicy Warszawa-Ursynów (maksymalny błąd statystyczny wynosi ±4,4%). Tematem badania były preferencje ursynowian w kwestii zmian infrastruktury dzielnicy, w szczególności projektowanego trasy szybkiego ruchu wraz z tunelem pod ul.Płaskowickiej, mającej stanowić część wewnętrznej obwodnicy miasta.

 

W pierwszej części respondenci odpowiadali na 13 pytań o różne typy infrastruktury usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego w ich dzielnicy. Zdaniem mieszkańców Ursynowa brakuje na terenie dzielnicy brakuje wystarczającej ilości boisk i placów gry dla młodzieży, ośrodków sportowo-rekreacyjnych, parków i terenów zielonych, placów zabaw dla dzieci oraz bibliotek i czytelni. Sporo ursynowian uważa także za niewystarczającą liczbę ścieżek rowerowych, jednak w tym ostatnim przypadku największy odsetek respondentów uznał liczbę ścieżek za odpowiednią. Przewagę osób zadowolonych z aktualnej ilości danego typu usług w dzielnicy zanotowano przy pytaniach o kina, bazary i targowiska, linie autobusowe, supermarkety i hipermarkety (warto tu zauważyć jednak także spory odsetek osób deklarujących, że ich liczba na Ursynowie jest zbyt duża), pubów, restauracji i kawiarni oraz ogródków piwnych. Wątpliwości respondentów wzbudziło pytanie o ocenę ilości dyskotek, gdzie największy odsetek uzyskała odpowiedź „trudno powiedzieć”.

 

Wyniki procentowe tej części sondażu przedstawia wykres 1.

 

 

 

 

 

 

Druga część badania dotyczyła budowy tunelu pod ul.Płaskowickiej. Respondentom przedstawiano schemat ursynowskiej części projektowanej trasy wraz z wyjaśnieniem jej przyszłej funkcji, a następnie zadawano pytanie o ich skłonność do poparcia projektu. 52,5% badanych ustosunkowało się do planowanej trasy pozytywnie (w tym 36,3% bezwarunkowo, a 16,2% pod przynajmniej jednym warunkiem), natomiast 42,8% jest jej budowie przeciwnych. Obojętność zadeklarowało 1,9%, a brak zdania 2,8% respondentów (p. wykres 2).

Analiza poszczególnych cech społeczno-demograficznych badanych pokazała, że:

-   największe odsetki poparcia dla planów budowy trasy pojawiły się wśród młodszych mieszkańców Ursynowa (w grupie wiekowej 18-29 – odnotowano najwyższe poparcie bezwarunkowe, natomiast w grupie 30-39 – najwyższe poparcie ogółem), natomiast jedyną grupą wiekową w której odsetek przeciwnych trasie przekroczył 50% odnotowano w grupie 50-59 lat;

-   mężczyźni posiadają w tej kwestii nieco bardziej zdecydowane poglądy niż kobiety – wśród mężczyzn odsetki odpowiedzi „Tak” i „Nie” były wyższe, natomiast wśród kobiet częściej zdarzały się odpowiedzi „Tak, pod warunkiem” oraz „Trudno powiedzieć”;

-   wyraźnie wyższe poparcie trasa uzyskała wśród respondentów z wykształceniem policealnym lub wyższym oraz gimnazjalnym lub średnim. Badani z wykształceniem co najwyżej podstawowym wyraźnie częściej pomysł odrzucają;

-   opinie respondentów były w pewnym stopniu związane z posiadaniem samochodu w gospodarstwie domowym – posiadający samochód częściej popierali projekt trasy – wynik ten nie powinien być zaskakujący, jako że właśnie posiadacze samochodów więcej skorzystają na lepszej możliwości dojazdu w kierunku Wschód-Zachód, jaką stworzy otwarcie trasy;

-   poparcie dla trasy jest zróżnicowane także geograficznie – najwyższe wystąpiło na Ursynowie Płn. i Stokłosach (północ dzielnicy do ul. Ciszewskiego), natomiast najniższe – w pasie między ul. Gandhi i ul. Belgradzką (a zatem w obszarze zawierającym ul. Płaskowickiej).

 

Badanym, którzy zadeklarowali poparcie warunkowe, przedstawiono kilka możliwych warunków i poproszono o wybranie tych, które dla nich byłyby istotne, a następnie o uszeregowanie ich pod kątem istotności. Zdecydowanie najwięcej respondentów wskazało konieczność wyposażenia budowanej drogi w zabezpieczenia antyhałasowe, oraz zaprojektowania tunelu tak, by ograniczyć emisję szkodliwych substancji (aż 95% wskazań, przy czym 61% na pierwszym miejscu). Jako ważny respondenci uznali także postulat przeprowadzenia budowy taką metodą, by jak najwięcej prac wykonać pod ziemią, bez potrzeby rozkopywania dużych fragmentów ul. Płaskowickiej, dzięki czemu byłaby możliwie mało uciążliwa dla okolicznych mieszkańców (88% wskazań, jednak już tylko 15% na pierwszym miejscu). Inne warunki wskazywało mniej badanych – postulat stworzenia nad tunelem przy ul. Płaskowickiej nowego skweru/parku wraz z atrakcyjnym placem zabaw dla dzieci wskazało 65% respondentów, a postulat, żeby liczba przejazdów  tranzytowych przez Warszawę nie przekraczała 10% całego ruchu na tej trasie – 60%. Z możliwość podania dodatkowego własnego warunku skorzystało tylko 11 badanych – dotyczyły one w większości kwestii wpisania tej trasy w szerszy plan budowy dróg wewnątrz i wokół miasta oraz ochrony środowiska. W jednym wypadku pojawił się postulat przeprowadzenia konsultacji społecznych i uwzględnienia opinii mieszkańców.

 

Warszawa, 29.09.2004r.

opr. Paweł Gierech