Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


  Węzeł Radziejowice

Planowana przebudowa drogi Nr 8 w celu dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej przekłada się na ograniczenie jej dostępności - krzyżowanie się dróg tylko w węzłach. Przedmiotem opiniowanego przedsięwzięcia jest wybudowanie węzła drogowego w miejscu istniejącego skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na przecięciu drogi krajowej nr 8 z drogą wojewodzką nr 579 wraz z modernizacją odcinka drogi nr 8 od km 418+400 do km 420+100. Długość odcinka drogi wchodzącego w zakres projektu węzła "Radziejowice" wynosi 1,7 km. Zadanie obejmuje rownież wybudowanie nowego mostu na rzece Pisi Gągoliny, umożliwiającego swobodną migrację zwierząt. Zgodnie z ustaleniami odbytych rad techniczno - konsultacyjnych oraz opinii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uznano za konieczne zmodernizowanie drogi wojewódzkiej nr 579 na odcinku jej przejścia przez osadę Radziejowice (łącznik do węzła Radziejowice). Za niezbędne uznano zmodernizowanie nawierzchni drogi oraz poprawienie warunków bezpieczeństwa ruchu przez uporządkowanie skrzyżowania z drogą powiatową (kierunek Żyrardów), stosując rozwiązanie w formie ronda oraz zapewniając niezbędne ciągi piesze.

Podstawowe parametry technicznej inwestycji:

- klasa techniczna drogi - S
- prędkość projektowa - 100 km/h
- prędkość miarodajna - 110 km/h
- szerokość pasa ruchu - 3.50 m
- liczba pasów ruchu - 2 x 2 (na obiekcie mostowym i nasypie 2 x 3)
- szerokość pasa dzielącego - 5.00 m (z opaskami )
- szerokość pasa awaryjnego - 2.50 m
- szerokość poboczy gruntowych - 0.75 m
- obciążenie nawierzchni - 115 kN/oś
Projekt przewiduje poprowadzenie drogi krajowej po nasypie, czemu sprzyja ukształtowanie terenu oraz niweleta drogi nr 8. Rozwiązanie skrzyżowania drogi nr 8 z drogą wojewódzką nr 579, w formie węzła typu karo, ze średnim rondem zlokalizowanym pod obiektem. Wjazd i wyjazd z drogi nr 8 będzie odbywać się przy pomocy łącznic a ruch rozplatany będzie na rondzie. Drogi lokalne i dojazdowe będą prowadzone po naturalnych tarasach wzdłuż drogi nr 8 oraz po istniejących ciągach we wsi Radziejowice. Droga po południowej stronie drogi krajowej będzie prowadziła ruch lokalny w kierunku węzła Mszczonów. Możliwe jest poprowadzenie po niej komunikacji zbiorowej. Wszystkie lokalne ciągi komunikacyjne, zarowno połączenia dla pojazdów, jak i ciągi piesze pozostają w niezmienionej lokalizacji. Wariant przedstawiony przez firmę EUROSTRADA Sp. z o.o., zakłada generalnie dla przebiegu drogi krajowej nr 8 wykorzystanie istniejącej geometrii drogi, przy podniesieniu nowej niwelety drogi krajowej (po śladzie zbliżonym do obecnej drogi nr 8, z przesunięciem o kilkadziesiąt metrów w kierunku południowo-wschodnim), z zachowaniem naturalnego obniżenia terenu dzięki czemu utrzymany będzie istniejący, historyczny układ ulic. Łącznice węzła oraz połączenie z drogą wojewodzką, jak i wszelkie połączenia lokalne (w tym przystanki autobusowe) będą zlokalizowane na skrzyżowaniu typu rondo pod obiektem prowadzącym drogę nr 8.

18.02.2010r. Wojewoda Mazowiecki podpisał decyzję o pozwoleniu na budowę dla inwestycji polegającej na budowie węzła drogowego w ciągu drogi krajowej nr 8 na przecięciu z drogą wojewódzką nr 579. Więcej >>


Oficjalna strona inwestycji: s8radziejowice.pl

W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ projektowanego przedsięwzięcia na powierzchnię ziemi, szatę roślinną, świat zwierzęcy i krajobraz
 • Gospodarka odpadami
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na jakość powietrza atmosferycznego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny otoczenia
 • Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia mieszkańców
 • Załączniki

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych wynikających z budowy węzła w Radziejowicach, na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji. Rozpatrywane były interakcje pomiędzy opiniowaną drogą a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), faunę i florę, wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie przyrody oraz dobrami kultury. • Plan orientacyjny 1:25000 0,51 MB

  Plan sytuacyjny 1:5000 3,37 MB