Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Wołoska

Ulica Wołoska (w latach 1967 - 1992 nosząca nazwę Władimira Komarowa) położona jest na Mokotowie. Przebiega na kierunku północ-południe i rozpoczyna się na skrzyżowaniu Al.Wilanowskiej / ul. Rzymowskiego / ul. Marynarskiej stanowiąc przedłużenie ulicy Rzymowskiego w kierunku północnym. Ulica kończy się na skrzyżowaniu ul. A. Madalińskiego / ul. J. Kulskiego / ul. św. A. Boboli. Przedłużeniem ulicy Wołoskiej jest ul. św. A. Baboli, która łukiem przechodzi w ul. Stefana Batorego dochodzącą do Al. Niepodległości. Ulica Wołoska jest ważnym elementem łączącym Dzielnicę Ursynów - Natolin oraz południową część Dzielnicy Mokotów z terenami Mokotowa Centralnego i Dzielnicy Śródmieście. Ulica Wołoska w układzie komunikacyjnym m. st. Warszawy jest sklasyfikowana, jako ulica klasy G (główna), zbiorcza - tranzytowa, a według podziału ulic na kategorie, jest traktowana, jako powiatowa.
W 2000 roku rozpoczęto rozbudowę ulicy Wołoskiej do przekroju dwujezniowego z torowiskiem tramwajowym leżącym w pasie dzielącym jezdnie. Jako pierwszy otwarto odcinek między al. Wilanowską a ul. Konstruktorską. W 2001 roku oddano do użytku kolejny odcinek, pomiędzy ul. Racławiską a ul. Rakowiecką (wraz z fragmentem ul. św. A. Boboli). Cała przebudowa ulicy Wołoskiej miała zostać ukończona do 2002 roku, jednak z powodów proceduralnych i problemów projektem, dokończenie inwestycji wielokrotnie przesuwano. Brakujący odcinek drugiej jezdni, pomiędzy ulicami Racławicką a Konstruktorską nie powstał do chwili obecniej. Rozpoczęcie jego budowy planowane jest po 2013 roku.
Celem planowanego przedsięwzięcia rozbudowy ul. Wołoskiej na odcinku od ul. Raclawickiej do ul. Konstruktorskiej jest poprawa istniejących warunków komunikacyjnych - przystosowanie istniejącego układu drogowego do wzrastającego ruchu kołowego i komunikacji zbiorowej oraz optymalizacji obsługi komunikacyjnej obiektów istniejących i projektowanych, w zasięgu przebiegu ul. Wołoskiej. W ramach inwestycji dobudowana zostanie druga jezdnia po stronie zachodniej celem uzyskania przekroju o dwóch jezdniach jednokierunkowych z trzema pasami ruchu rozdzielonymi zmodernizowanym torowiskiem tramwajowym, obustronnymi chodnikami i dwukierunkową ścieżką rowerową po stronie zachodniej. Brakujący odcinek drugiej jezdni ulicy Wołoskiej o długości 1300 m, połączy już przebudowane do przekroju dwujezdniowego odcinki: od północy odcinek Rakowiecka - Racławicka, a od południa odcinek Konstruktorska - Marynarska. Długość całego ciągu będzie wynosić około 4000 m.

Podstawowe parametry techniczne inwestycji:

 • Klasa drogi - G (główna)
 • Przekrój - dwie jezdnie po trzy pasy ruchu z wydzielonym torowiskiem (2 x 3 + tramwaj)
 • Szerokość pasa - 3,25 - 3,5 m
 • Prędkość projektowa - Vp = 50 km/h (pora nocna Vp=60 km/h)
 • Prędkość miarodajna - Vm = 60 km/h (pora nocna Vm=70km/h)
 • Przyjęta kategoria ruchu - KR 6
 • Nośność - 115 kN/oś

  Projekt wykonawczy

  W dokumencie m.in.:

 • Dane wyjściowe do projektowania
 • Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego
 • Sposób zapewniania warunków dla osób niepełnosprawnych
 • Dane techniczne obiektu budowlanego
 • Rozbiórka istniejących obiektów

  Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branży drogowej dla dokumentacji technicznej budowy nowej jezdni i przebudowy jezdni istniejącej ulicy Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka - ul. Konstruktorska. Celem opracowania jest sporządzenie dokumentacji wchodzącej w skład projektu wykonawczego.

  Projekt architektoniczno budowlany ekranów akustycznych 2,78 MB

  Projekt zieleni - opis 14,3 MB • Plan orientacyjny 6,17 MB  Plan sytuacyjny 13,3 MB  Projekt zagospodarowania terenu 11,8 MB  Projekt stałej organizacji ruchu 12,4 MB  Projekt zieleni - rysunki 9,99 MB  Przekroje normalne 1,25 MB

  Dokumentacja środowiskowa

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PROGNOZY RUCHU
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OCENA PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBORU PRZEDKŁADANEGO WARIANTU
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ

  Przedmiot opracowania stanowi ocena o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Budowa nowej jezdni i przebudowie jezdni istniejącej ulicy Wołoskiej na odcinku ul. Racławicka – ul. Konstruktorska". Niniejszy raport ma na celu zidentyfikowanie i określenie istotnych problemów środowiskowych związanych z przyszłą realizacją planowanego przedsięwzięcia oraz będzie stanowić materiał informacyjny dla społeczeństwa o podejmowanym przedsięwzięciu i jego potencjalnym wpływie na środowisko.

  Streszczenie raportu 2,39 MB

  Decyzje i uzgodnienia 13,3 MB


 • Plan orientacyjny 2,76 MB

  Powietrze 1,27 MB

  Hałas 6,35 MB