Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA RUCHEM

Zintegrowany System Zarządzani Ruchem (dalej ZSZR) to elektroniczny system mający wspomagać przemieszczanie się po Warszawie.
Celem dziania ZSZR jest:
 • uporządkowanie i bieżąca kontrola ruchu w dozorowanym obszarze,
 • nadanie priorytetu komunikacji publicznej,
 • informowanie użytkowników dróg o zdarzeniach drogowych.
  Pierwszy Etap budowy Systemu w tzw. Obszarze I ukończono w listopadzie 2008 roku. System swoim zasięgiem obejmuje 37 skrzyżowań:
 • w Alejach Jerozolimskich na odcinku od Ronda Waszyngtona do Placu Zawiszy;
 • na Powiślu, w obrębie ulic: Grodzkiej, Browarnej, Kruczkowskiego, Ludnej, Czerniakowskiej;
 • wzdłuż Wisłostrady i ulicy Czerniakowskiej od mostu Grota-Roweckiego do Trasy Siekierkowskiej.
  Poza urządzeniami sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach, na System składają się następujące elementy:
 • Centrum Zarządzania Ruchem zlokalizowane w siedzibie ZDM,
 • system łączności światłowodowej zapewniający komunikację ze wszystkimi sterownikami
       sygnalizacji świetlnej, tablicami zmiennej treści oraz 22 kamerami zamontowanymi
       na 20 skrzyżowaniach oraz kamerami i systemem sterującym w tunelu Wisłostrady,
 • podsystemy informacji o sytuacji w ruchu drogowym, środowisku oraz o niebezpieczeństwie
       (na znakach o zmiennej treści i stronie internetowej zszr.zdm.waw.pl).
  Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości około 50% poniesionych kosztów. Zwycięzcą przetargu i wykonawcą Etapu I ZSZR zostało Konsorcjum Siemens Sp. z o.o. - Warszawa i Siemens Aktiengesellschaft. Obowiązkiem Konsorcjum było przygotowanie projektu oraz jego wdrożenie, co miało kosztować około 34,1 miliona złotych. Realizacja miała miejsce w latach 2006 - 2008. Niestety System został uruchomiony z opóźnieniem, ponadto wzrosły koszty wykonania. Ostatecznie koszty wyniosły 37,6 miliona złotych.
 • ZSZR od rozpoczęcia realizacji stał się obiektem krytyki mediów oraz użytkowników dróg. W powszechnej opinii System nie pomógł, lecz pogorszył sytuację. Według SISKOM jedynie pewna część zarzutów stawianych Systemowi jest słuszna, co nie zmienia faktu, że realizacja i ostateczny uzyskany efekt jest daleki od oczekiwań.
  Po pierwsze, należy podkreślić, że nigdy ZSZR nie miał "wyeliminować korków" w Warszawie. Przy obecnym natężeniu ruchu eliminacja korków jest możliwa jedynie poprzez ograniczenie dostępu samochodów do centrum Warszawy.
  Po drugie, warto zauważyć, że obszar zarządzany przez System de facto nie jest obszarem, lecz składa się z dwóch ważnych arterii komunikacyjnych oraz stosunkowo niewielkiego Powiśla. Systemy tego typu najlepiej sprawdzają się, gdy zarządzają całymi (foremnymi) obszarami. Rozległa i równomierna sieć czujników pozwala wówczas komputerowi wybrać najlepsze rozwiązania.
  Po trzecie, dalekie od ideału jest wykorzystanie elementów podsystemu, na przykład tablic informacyjnych. Zdarza się, że tablice nie są wykorzystywane do informowania kierowców lub wręcz wprowadzają ich w błąd.
  Po czwarte, zawodzi "czynnik ludzki". Niektóry motorniczy tramwajów nie wiedzieli na przykład, że muszą podjechać do odpowiedniego miejsca przed skrzyżowaniem, aby system ich wykrył i dał zielony sygnał. Ponadto dochodzą jeszcze "tradycyjne" problemy kierowców: brawura, nieprzestrzeganie ograniczeń prędkości, skręcanie z pasów do jazdy na wprost, wjeżdżanie na tory tramwajowe, wjeżdżanie na skrzyżowanie mimo braku możliwości jego opuszczenia.
  Po piąte, duże zastrzeżenia można mieć do współpracy między wykonawcą a Zarządem Dróg Miejskich m.st. Warszawy.

  Zachęcamy do zapoznania się również z raportem po kontroli Najwyższej Izby Kontroli.
  Chcemy podkreślić, że inwestycja w taki system w żadnym wypadu nie jest fanaberią lub wymysłem urzędników. Według standardów zachodnich posiadanie takiego systemu (sprawnego!) jest normą.

  KIERUNKI ROZWOJU SYSTEMU

  Ważną przesłanka do sformułowania propozycji rozwoju ZSZR są zapisy dotyczące kierunków rozwoju systemu transportowego miasta, zawarte w zaakceptowanej przez Radę Miasta "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne" i innych dokumentach strategicznych. Rozszerzenie obszaru objętego adaptacyjnym sterowaniem ruchem jest najważniejszym celem rozbudowy Systemu, jako że przy obecnym niewielkim obszarze nie może być w pełni realizowana strategia optymalizacji sterowania. W dotychczasowych opracowaniach na temat rozwoju ZSZR przedstawiano dwa podejścia do problemu rozszerzenia:
 • Obszarowe - dołączanie do Systemu kolejnych obszarów i wszystkich sygnalizacji znajdujących się
       na tych obszarach;
 • Korytarzowe - dołączanie skrzyżowań w ciągach głównych ulic znajdujących się na wybranych korytarzach.
  Podstawową przesłanką przy formułowaniu zakresu rozszerzenia powinno być dążenie do jak najszybszego objęcia zakresem Systemu elementów układu drogowego obciążonych największym ruchem i zastosowanie w nich zaawansowanych rozwiązań zarządzania ruchem.
  Przewiduje się uruchamianie poszczególnych podsystemów, w kolejnych latach, przy czym priorytetem będzie rozwój i efektywne sterowanie ruchem. Innymi elementami systemu będą:
 • podsystem informacji o sytuacji ruchowej dzięki zastosowaniu znaków zmiennej treści;
 • podsystem informacji o środowisku przy wykorzystaniu stacji pogodowych i tablic zmiennej treści;
 • podsystem monitorowania i sterowania ruchem w obrębie tuneli;
 • podsystem nadawania priorytetów dla komunikacji zbiorowej (tramwajów i autobusów);
 • podsystem uprzywilejowania dla pojazdów specjalnych (np. karetki pogotowia, policja, straż pożarna itp.).
  W dalszej kolejności przewiduje się także wdrażanie:
 • podsystemu zarządzania parkingami;
 • podsystemu powiadamiania o niebezpieczeństwie;
 • podsystemu zarządzania robotami drogowym.

 • W dokumencie m.in.:

 • Ocena techniczno-funkcjonalna zbudowanego dotychczas Systemu
 • Ocena aktualności Studium Wykonalności wykonanego w 2004 r.
 • Ocena propozycji rozbudowy Systemu przedłożonych przez specjalistyczne firmy
 • Wieloaspektowa analiza możliwości rozwoju Systemu
 • Wariantowe koncepcje rozwoju systemu

  Zakres opracowania wykonanego na zlecenie z m.st. Warszawy obejmuje następujące zadania: (i) ocena techniczno-funkcjonalna zrealizowanego I etapu Zintegrowanego Systemu Zarządzenia Ruchem (ZSZR); (ii) ocena wykonanego w 2004 r., Studium Wykonalności dla ZSZR pod względem jego aktualności oraz przydatności do określenia kierunków dalszego rozwoju Systemu; (iii) wieloaspektowa analiza możliwości rozwoju Systemu; (iv) ocena propozycji realizacji następnych etapów budowy Systemu przedłożonych przez specjalistyczne firmy; (v) wariantowe koncepcje rozwoju systemu.
  Analiza funkcji i efektywności uruchomionego w listopadzie 2008 Systemu była podstawą wniosku, że zainicjowano tworzenie nowoczesnego, w pełni funkcjonalnego systemu zarządzania ruchem w mieście. Jednakże w obecnej chwili stanowi on jedynie zalążek takiego systemu. Realizowana jest tylko część funkcji, składających się na dynamiczne zarządzanie ruchem (zarządzanie ruchem w czasie rzeczywistym).

 • W dokumencie m.in.:

 • Istniejący system transportowy Warszawy
 • Plany rozwoju systemu transportowego
 • Zintegrowany System Zarządzania Ruchem - stan istniejący
 • Ocena istniejącego Systemu ZR
 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Warszawie
 • Rozwiązania umożliwiające rozszerzenie funkcji i obszaru ZSZR w Warszawie
 • Propozycja możliwych do realizacji wariantów rozwoju ZSZR w Warszawie
 • Analiza aspektów technicznych, ekonomiczno-społecznych oraz finansowych rozwoju

  Celem niniejszej pracy jest opracowanie i wskazanie możliwych do realizacji w latach 2010- 2014 wariantów rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem (ZSZR) w m.st. Warszawie. Miasto będzie się starać o dofinansowanie drugiego Etapu rozwoju Systemu z funduszy europejskich w okresie programowania 2007-2013. Inwestycja będzie dopełnieniem obecnie funkcjonującej części systemu zarządzania ruchem - planuje się rozszerzenie obszaru oraz wzrost funkcjonalności Systemu.
  Sformułowano dwa warianty rozszerzenia Systemu w Etapie 2: W1 i W2. Oba warianty przewidują jednakowe rozszerzenie terytorialne sterowania sygnalizacją, rozbudowę podsystemu monitoringu i pomiarów ruchu oraz podsystemu informowania kierowców. Wariant W2 dodatkowo zakłada wprowadzenie priorytetów dla tramwajów w obszarze rozszerzonego ZSZR.

 • W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka projektu
 • Koncepcja i uwarunkowania realizacyjne
 • Analizy i prognozy ruchu
 • Analiza rozwiązań technicznych
 • Ocena wpływu na środowisko (podsumowanie analiz wykonanych w ubiegłych latach)
 • Koszty realizacji i sposób jej finansowania
 • Analiza ekonomiczna
 • Wybór rekomendowanego wariantu inwestycyjnego
 • Ocena finansowa
 • Analiza wrażliwości i potencjalnych ryzyk projektu

  Projekt ma na celu rozszerzenie obszaru działania istniejącego Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem. W jego ramach sterowaniem akomodacyjnym, detekcją oraz monitoringiem wizyjnym zostaną objęte 152 skrzyżowania. Ponadto, wybudowane zostaną znaki zmiennej treści, informujące kierowców o utrudnieniach w ruchu.
  Projekt dotyczy rozbudowy Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ruchem w mieście stołecznym Warszawa, w obszarze obejmującym dzielnice Śródmieście, Ochota, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Targówek.
  W wyniku realizacji osiągnięte zostaną rezultaty projektu:
  - skrócenie czasu przejazdu samochodow;
  - skrócenie czasu przejazdu pasażerow podróżujących transportem zbiorowym w obszarze objętym Systemem.
  Dodatkowe korzyści obejmują:
  - znaczące wzbogacenie systemu informowania użytkowników o warunkach ruchu panujących na drogach oraz o występujących utrudnieniach;
  - przyspieszenie reagowania na zdarzenia, w tym zwłaszcza sytuacje niebezpieczne;
  - redukcję liczby zdarzeń (wypadki i kolizje),
  - redukcję emisji spalin i hałasu.