Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Wojewódzka nr 635

Wołomin - RadzyminDroga wojewódzka nr 635 (DW635) to istniejąca droga, położona w północnej części aglomeracji warszawskiej, na terenie gmin Wołomin i Radzymin. Obecnie DW635 rozpoczyna się w centrum Radzymina, a następnie przechodzi nad obwodnicą Radzymina w ciągu drogi ekspresowej S8 (ale nie łącząc się z nią) w kierunku wsi Ciemne. Później, po przejściu przez miejscowość Czarna kieruje się ku północno-wschodniej części Wołomina i kończy swój bieg na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 634.
W przyszłości DW635 ma mieć zupełnie inny przebieg. Swój bieg rozpocznie w rejonie węzła Struga, czyli węzła drogi wojewódzkiej nr 631 oraz drogi krajowej nr 8. Następnie szlak prowadzi równolegle do rzeki Czarna w kierunku miejscowości Czarna. Po drodze przewiduje się węzeł Wołomin z drogą ekspresową S8 obwodnicą Marek. Ostatni fragment stanowi obejście nową trasą Wołomina od północy oraz wschodu, aż do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 634. Od tego miejsca bezpośrednią kontynuacją DW635 jest droga wojewódzka Wołomin - Okuniew - Wiązowna. Obecny przebieg DW635 zostanie prawdopodobnie w przyszłości zdegradowany do drogi powiatowej lub gminnej.
DW635 będzie pełnić kilka istotnych funkcji:
 • drogi doprowadzającej i rozprowadzającej ruch lokalny do i z drogi ekspresowej S8,
 • północnej i wschodniej obwodnicy Wołomina,
 • części północnego odcinka Małej Obwodnicy Warszawy.
  Mała Obwodnica Warszawy to planowana trasa, która ma służyć ruchowi lokalnemu między miejscowościami satelitarnymi Warszawy, z pominięciem tej ostatniej. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację tych zadań jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Niestety ze względów finansowych trudno przewidzieć, kiedy projekt zostanie zrealizowany. Nie są nam znane szczegółowe opracowania dotyczące rozwiązań technicznych dla niektórych fragmentów trasy.
 • Można domniemywać, ze droga ta będzie miała następujące parametry:
  - klasa Główna (G)
  - przekrój 1x2 lub 2x2 pasy ruchu,
  - dostępność ograniczona do bezkolizyjnych węzłów lub skrzyżowań.
  Planowane odcinki DW635 są systematycznie wpisywane do kolejnych dokumentów planistycznych poszczególnych samorządów. Poniżej prezentujemy rysunki Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego (tzw. SUiKZP).

  Przebieg DW635 na obowiązujących SUiKZP gmin Wołomin oraz Radzymin


  2 arkusze 15,8 MB  Modernizacja DW635 Radzymin - Ciemne


  Oriantacja wzlędem Natura 2000 0,29 MB

  Orientacja względem wariantów S8 0,30 MB

  Orientacja względem obwodnicy Radzymina 0,29 MB  Ochrona akustyczna 0,24 MB

  Zagospodarowanie przestrzenne 0,48 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 2,76 MB  Droga Wojewódzka nr 635-bis

  Wołomin - Czarna - Struga  Nowy przebieg DW 635 obejmuje odcinek od istniejącej drogi krajowej nr 8, przez węzeł Wołomin na drodze ekspresowej nr S8 do miejscowości Czarna. Przyjęto następujące parametry techniczne:
  - klasa drogi główna - G,
  - prędkość projektowa 60 km/h, miarodajna 80 km/h,
  - kategoria ruchu KR - 4,
  - nośność 11,5 t/oś,
  - jedna jezdnia szerokości 7,0 m w etapie, docelowo możliwa realizacja drugiej jezdni,
  - ścieżka rowerowa dwukierunkowa,
  - chodnik dla pieszych,
  - drogi serwisowe w niezbędnym zakresie.
  Projektowany nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 635 na obszarze gminy Wołomin został wstępnie wyznaczony w "Studium komunikacyjnym projektowanej drogi wojewódzkiej G 635 na obszarze Gminy Wołomin" oraz w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wołomin". Zaproponowany wariant 1 przebiegu jest zgodny z ww studium. Wariant 2 przebiegu na obszarze Gminy Wołomin jest wariantem nowym.
  W opracowaniu pt. "Studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe północnego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-8 w kierunku Białegostoku na odcinku od projektowanej Wschodniej Obwodnicy Warszawy (droga S-17) do obwodnicy Radzymina", przeanalizowano możliwość powiązania projektowanej drogi 635 z trasą ekspresową S-8 (węzeł "Wołomin") i zaproponowano orientacyjny jej przebieg na terenie Gminy Radzymin.
  Powiązanie nowej trasy w rejonie Strugi z drogą wojewódzką nr 631 - wylotem w kierunku Nieporętu, byłoby kontynuacją projektowanego w gminie Wołomin nowego przebiegu drogi nr 635 i zamknięciem wschodniej obwodnicy dróg wojewódzkich. Na terenie gminy Radzymin na odcinku od istniejącej drogi krajowej nr 8 do węzła "Wołomin" na trasie ekspresowej S-8 zaprojektowano również dwa warianty przebiegu projektowanej drogi 635. W rejonie węzła "Wołomin" oba warianty mają jeden wspólny przebieg. Mając na uwadze uwarunkowania powodziowe (rzeka Czarna), przyjęto założenie ze projektowana droga w rejonie rzeki zostanie zbudowana na wzmocnionym nasypie 1,7 m, który pełnić będzie rolę wału przeciwpowodziowego dla tych terenów.

  Koncepcja programowo - przestrzenna (2009 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • CEL I PRZEDMIOT OPRACOWANIA
 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO
 • POŁoŻENIE I SKALA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PARAMETRY TECHNICZNE DROGI
 • KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
 • OPIS ROZWIAZAŃ DROGOWYCH
 • PRZYJĘTA KONCEPCJA ODWODNIENIA
 • ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO

  Celem opracowania tego etapu dokumentacji jest koncepcja programowo - przestrzenna budowy w/w projektowanej ulicy. Koncepcja po uzyskaniu odpowiednich opinii, posłuży do opracowania materiałów do uzyskania decyzji o Środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi. • Orientacja 2,37 MB
  Przekroje normalne 1,11 MB
  Plan sytuacyjny - wariant 1 7,09 MB


  Plan sytuacyjny - wariant 2 6,85 MB  Studium komunikacyjne (2008 r.)

  W dokumencie m.in.:

 • UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE
 • KONCEPCJA DROGOWA
 • ELEKTROENERGETYKA, OŚWIETLENIE, GAZOWNICTWO
 • ZASADY ODWODNIENIA DROGI
 • KOSZTY REALIZACJI
 • ANALIZA ŚRODOWISKOWA

  Przedmiotem opracowania jest Studium komunikacyjne drogi łączącej miejscowość Czarna przez węzeł "Wołomin" na trasie S-8 do drogi krajowej nr 8, długości około 5,5 km w gminach Wołomin i Radzymin. Podstawowym celem opracowania jest określenie zakresu terenu, na jakim należy wykonać mapy dla celów projektowych dla dalszych faz dokumentacji (koncepcja programowo-przestrzenna i projekt budowlany) oraz określenie dokumentów i opracowań jakie będą niezbędne do uzyskania: decyzji środowiskowej, pozwolenia wodno-prawnego, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej itd.

  Plan orientacyjny - skala 1:50000 JPG 9,28 MB

  Przekroje normalne - skala 1:200 0,16 MB

  Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - wariant 1 0,44 MB

  Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej - wariant 2 0,38 MB • Plan sytuacyjny - wariant 1 - skala 1:5000 0,38 MB
  Plan sytuacyjny - wariant 2 - skala 1:5000 0,37 MB