Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa stronyLinia kolejowa nr 10
Legionowo - Radzymin - Tłuszcz


Linia kolejowa nr 10 jest linią zelektryfikowaną, jednotorową, o ruchu mieszanym, pasażerskim oraz towarowym. Swój początek ma na stacji Legionowo, gdzie łączy się z linią kolejową nr 9 (E65) oraz linią nr 456. Następnie prowadzi w kierunku Zegrza (gdzie odchodzi od niej linia nr 28), po czym w rejonie Zalewu Zegrzyńskiego odbija w kierunku wschodnim. Linia mija Nieporęt, Radzymin i dochodzi do stacji Tłuszcz, gdzie łączy się między innymi z linią kolejową nr 6 (E75 Rail Baltica) oraz z linią nr 29 (Tłuszcz - Wyszków - Ostrołęka). Długość całej trasy wynosi ok. 38 km.
Linia nr 10 pełni rolę północnej obwodnicy kolejowej metropolii warszawskiej, umożliwiająca ominięcie Warszawy przez ruch towarowy w relacji wschód - północ. Stacja towarowa Emilianów (pomiędzy Radzyminem a Tłuszczem), położona obok bazy paliwowej Emilianów, ma znaczenie dla zaopatrzenia w paliwo aglomeracji. Z punktu widzenia ruchu pasażerskiego linia ma znaczenie regionalne, zapewniając połączenie północno-wschodnich krańców obszaru metropolitalnego Warszawy ze stolicą.

W dniu 31 stycznia 2013 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o braku konieczności wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rewitalizacji LK10.

Rewitalizacja linii kolejowej nr 10

Linia nr 10 zostanie wykorzystana jako objazd dla linii nr 6 (E75 Rail Baltica) w trakcie planowanej modernizacji tej drugiej. W związku z tym planowane są prace przy rewitalizacji linii nr 10. Przewiduje się przywrócenie parametrów technicznych umożliwiających prowadzenie ruchu kolejowego z prędkością do 80 km/h (ruch pasażerski) i 60 km/h (ruch towarowy) na większości trasy. Wybrane elementy prac przy rewitalizacji linii kolejowej nr 10 przedstawiono poniżej. Założony charakter inwestycji, tj. rewitalizacja, oznacza, że inwestycja ma charakter ograniczony. Remontowane lub wymieniane będą tylko te elementy linii, które są konieczne, aby osiągnąć założony cel inwestycji, tj. przywrócenie parametrów technicznych linii.
W ramach inwestycji przewiduje się między innymi:
 • wymianę szyn na długości ok 12,5 km,
 • wymianę wybranych rozjazdów lub ich elementów,
 • wymianę wybranych podkładów,
 • kompleksową wymianę istniejącej nawierzchni w wybranych punktach,
 • czyszczenie i uzupełnienie tłucznia we wskazanych lokalizacjach,
 • mechaniczne podbicie torów i rozjazdów,
 • wycinka drzew i krzewów, które zagrażają bezpieczeństwu ruchu kolejowego na przejazdach,
 • wymianę uszkodzonych płyt przejazdowych,
 • roboty remontowe na obiektach inżynieryjnych,
 • roboty związane z urządzeniami sterowania ruchem kolejowym,
 • budowę sieci trakcyjnej dla toru nr 2 na stacji Wieliszew.

  Poniżej prezentujemy element dokumentacji przetargowej inwestycji: program funkcjonalno-użytkowy, opisujący bardziej szczegółowo planowane prace.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis ogólny przedmiotu zamówienia
 • Stan istniejący
 • Zakres prac i robót do wykonania w ramach zamówienia
 • Warunki wykonania robót
 • Właściwości funkcjonalno-użytkowe

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji wykonawczej, powykonawczej oraz robót budowlanych dla zadania : "Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 10 Legionowo - Tłuszcz".
  Zadanie to będzie realizowane w ramach Projektu POIiŚ 7.1 - 22.1 "Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą , etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)" Projekt modernizacji linii E 75 znajduje się na Liście Projektów Indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ) na lata 2007-2013, Priorytet VII Transport przyjazny środowisku, Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego pod numerem POIiŚ 7.1-22.1 .