Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linia średnicowa w Warszawie
Linie nr 1, 2, 447 i 448

Linia średnicowa to potoczna nazwa linii kolejowej prowadzącej przez Warszawę w osi wschód - zachód. Przebiega on częściowo w wykopie lub tunelu (Ochota oraz Śródmieście), a częściowo na nasypie i wiadukcie (Powiśle i Praga). Punktem początkowym i końcowym linii średnicowej są stacje: Warszawa Zachodnia i Warszawa Wschodnia. Pomiędzy nimi znajdują się dwie pary torów, zwyczajowo zwane:
- Linią średnicową dalekobieżną,
- Linią średnicową podmiejską.
Linia średnicowa dalekobieżna od stacji Warszawa Zachodnia do stacji Warszawa Centralna jest częścią linii kolejowej nr 1, a od Warszawy Centralnej do Warszawy Wschodniej częścią linii kolejowej nr 2. Linia średnicowa podmiejska od stacji Warszawa Zachodnia do stacji Warszawa Śródmieście jest częścią linii kolejowej nr 447, a od stacji Warszawa Śródmieście do stacji Warszawa Wschodnia częścią linii kolejowej nr 448. Linia nr 1 łączy Katowice z Warszawą, a linia nr 2 łączy Warszawę z Terespolem. Linia nr 447 łączy Warszawę z Grodziskiem Mazowieckim, zaś linia nr 448 Warszawę ze stacją Warszawa Rembertów. Linia średnicowa dalekobieżna łączy jedynie trzy stacje: Warszawę Zachodnią, Warszawę Centralną oraz Warszawę Wschodnią. Jest wykorzystywana przez pociągi o znaczeniu międzynarodowym, krajowym, w wyjątkowych sytuacjach regionalnym.
Linia średnicowa podmiejska łączy stacje lub przystanki: Warszawa Zachodnia, Warszawa Ochota, Warszawa Śródmieście, Warszawa Powiśle, Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia. Wykorzystywana jest do ruchu lokalnego oraz regionalnego. Przez Śródmieście trasa jest poprowadzona tunelem średnicowym, który liczy sobie 1175 metrów, licząc od przystanku Warszawa Śródmieście do przystanku Warszawa Powiśle. W rzeczywistości tunel jest dłuższy, z uwagi na to, że odcinek między przystankiem Warszawa Ochota a przystankiem Warszawa Śródmieście jest przykryty płytą stropową lub wiaduktami ulic.

Linia średnicowa - orientacja 3,70 MB
Budowa linii średnicowej rozpoczęła się przed II Wojną Światową. Od początku pomyślana jako czterotorowa, przed wojną zbudowano dzisiejszą linię podmiejską. Druga para torów powstała już po wojnie.
Raport oddziaływania na środowisko dla odcinka Warszawa Zachodnia - Warszawa Wschodnia

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA
 • OPIS ZABYTKÓW
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO

  Celem niniejszego raportu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego do realizacji przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i budowa (modernizacja) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym". Niniejszy raport stanowi załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.
  Przedmiotem Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych.


  Streszczenie raportu

  Badanie drgań budynków


 • Projekty budowlane

  Modernizacja linii średnicowej (linii nr 448) odc. Warszawa Śródmieście - Warszawa Powiśle

  W ramach inwestycji przeprowadzono modernizację przystanków Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Powiśle. Ponadto przebudowano tunel średnicowy (część podmiejską).
  Więcej informacji na temat przystanków: Warszawa Śródmieście oraz Warszawa Powiśle.
  Inwestycja została zrealizowana w latach 2006 - 2007.


  Modernizacja linii średnicowej (linii nr 448) odc. Warszawa Powiśle - Warszawa Stadion (km 1,680 - 3,929)

  Inwestycja obejmuje modernizację infrastruktury kolejowej między końcem tunelu średnicowego a początkiem stacji Warszawa Wschodnia (bez niej). Modernizacją mają być objęte również wiadukty kolejowe na Powiślu i Pradze oraz most średnicowy przez Wisłę.
  Więcej informacji na temat przystanku: Warszawa Stadion.
  W latach 2011 - 2012 przeprowadzono modernizację przystanku Warszawa Stadion oraz infrastruktury między mostem (bez mostu) a początkiem stacji Warszawa Wschodnia.

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Opis stanu projektowanego
 • Wykaz ilości robót i materiałów
 • Załączniki

  Celem niniejszego opracowania jest dostosowanie istniejącego układu torowego szlaku do standardów technicznych przebudowywanej linii średnicowej nr 448 w układzie podmiejskim, dla zapewnienia potrzeb przewozowych po przyjętym układzie torowym.
  Zakresem tego opracowania objęto odcinek szlaku od końca tunelu w układzie podmiejskim do stacji Warszawa Wschodnia Osobowa na którym przewidziano:
  - przebudowę układu torowego;
  - wzmocnienie istniejącego podtorza i podłoża gruntowego poza obiektami inżynieryjnymi. • Plan sytuacyjny 7,14 MB

  Przekroje 7,36 MB  Most średnicowy 26,3 MB MB

  Most średnicowy 6,85 MB  Ekrany akustyczne 3,71 MB MB

  Ekrany akustyczne 2,30 MB  Wiadukt - Bulwarowa 3,89 MB MB

  Wiadukt - Kruczkowskiego 5,21 MB  Wiadukt - Narodowe Centrum Sportu 3,42 MB MB

  Wiadukt - Solec 4,42 MB  Wiadukt - Targowa 5,31 MB MB

  Wiadukt - Wyb. Kościuszkowskie 4,11 MB  Wiadukt - Wyb. Szczecińskie 5,92 MB MB

  Wiadukt - Zamoyskiego 3,78 MB


  W dokumencie m.in.:

 • Stan istniejący zagospodarowania
 • Opis projektowanego zagospodarowania
 • Dane charakterystyczne zadania inwestycyjnego
 • Warunki gruntowo-wodne
 • Gospodarka zielenią
 • Gospodarka masami ziemnymi

  Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu dla budowy i przebudowy obiektów kubaturowych, obiektów inżynieryjnych, układów torowych, dróg, placów, parkingów i chodników, ekranów akustycznych oraz infrastruktury technicznej (sieci i przyłącza): energetyczne (WN, SN, NN), srk, trakcyjnej, kanalizacji sanitarnej i opadowej, teletechniczne, sieci ciepłownicze na terenie szlaku linii podmiejskiej nr 448 od km 1,680 do km 3,929 z przystankami osobowymi Warszawa Powiśle i Warszawa Stadion.
  Projekt wchodzi w zakres robót, objętych Zadaniem Inwestycyjnym Nr 2, realizowanych w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą :
  "Przebudowa i budowa (modernizacja) linii średnicowej w układzie dalekobieżnym (linia nr 1 i 2) i w układzie podmiejskim (linia nr 447 i 448) na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia łącznie ze stacjami oraz przystankami i tunelem średnicowym w układzie dalekobieżnym." • Plan orientacyjny 1,75 MB MB

  Plan sytuacyjny 17,5 MB