Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Świętokrzyska

Ulica Świętokrzyska przebiega równoleżnikowo przez ścisłe centrum Warszawy pomiędzy al. Jana Pawła II (rondo ONZ) a ul. M. Kopernika. Z uwagi na śródmiejski charakter posiada liczne skrzyżowania m.in. z E. Plater (Z), Marszałkowską (Z), Mazowiecką (Z) i Nowym Światem (L). Świętokrzyska stanowi centralną część dość długiego ciągu komunikacyjnego pomiędzy granicami Warszawy na który składają się ulice: Połczyńska - Wolska - Kasprzaka - Prosta - Świętokrzyska - Tamka - most Świętokrzyski - Sokola - Kijowska. Stanowi on przekątną Obwodnicy Śródmiejskiej, co jest uwarunkowaniem niekorzystnym z punktu widzenia strategii ograniczania dostępności komunikacyjnej centrum miasta dla samochodów. Ułatwia to bowiem odbywanie przejazdów przez centrum z pominięciem tras obwodowych.
Rodzaj zagospodarowania otoczenia pasa drogowego oraz pełnione funkcje powodują, że ul. Świętokrzyska jest wyraźnie zróżnicowana. Można wyróżnić dwa charakterystyczne odcinki: część zachodnią od Ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej, gdzie dominuje zabudowa wysoka z przewagą funkcji biurowych, oraz wschodnią od ul. Marszałkowskiej do ul. M. Kopernika, który ma bardziej miejski charakter z kamienicami i budynkami użyteczności publicznej. Na całym ciągu, ulica Świętokrzyska jest ulicą jednoprzestrzenną, przy czym na zachód od ul. Marszałkowskiej zasadniczo z 6 pasami ruchu (po trzy na każdy kierunek), a na wschód od ul. Marszałkowskiej z 4 pasami ruchu (po dwa na każdy kierunek). W obrębie skrzyżowań szerokość jezdni jest zwiększana w związku z wydzielonymi pasami do skrętów.
Zgodnie ze SUiKZP, ul. Świętokrzyska ma docelowo pozostać ulicą zbiorczą (Z) położoną wewnątrz Obwodnicy Śródmiejskiej. Na odcinku Marszałkowska - Nowy Świat ma być podstawą funkcjonowania strefy ograniczonego ruchu wraz z ulicami: Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście oraz Królewską na odcinku pomiędzy Marszałkowską a Krakowskim Przedmieściem.

Poniżej prezentujemy dokument pn. "Analizy funkcjonalno - ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej", z którego został zaczerpnięty powyższy opis ulicy.

Analizy funkcjonalno - ruchowe dla ulicy Świętokrzyskiej

W dokumencie m.in.:

 • WSTĘP
 • WARUNKI OKREŚLONE W DOKUMENTACH STRATEGICZNYCH
 • FUNKCJE UL. ŚWIĘTOKRZYSKIEJ
 • WARIANTY ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNEGO
 • PASY AUTOBUSOWE
 • PROGNOZA RUCHU Z OCENĄ WPŁYWU NA UKŁAD DROGOWY
 • SYMULACJE RUCHU
 • ANALIZA PORÓWNAWCZA WARIANTÓW
 • WYTYCZNE DO ROZWIĄZANIA KOMUNIKACYJNEGO

  Prognozy ruchu potwierdziły, że utrzymanie dotychczasowego przekroju ulicy w połączeniu z rozwojem układu drogowego, zwłaszcza prawobrzeżnej Warszawy (Trasa Świętokrzyska, ul. Nowo Ziemowita) groziłoby zwiększeniem intensywności ruchu, nawet do poziomu 3600 pojazdów/godzinę/przekrój w rejonie ronda ONZ i 2600 pojazdów/godzinę w rejonie Nowego Światu. Byłoby to sprzeczne z ideą przekształcenia Świętokrzyskiej w ulicę reprezentacyjną, o znaczącym udziale wysokiej jakości przestrzeni publicznych i z szerszym udostępnieniem pieszym i rowerzystom.
  Ograniczenie natężeń ruchu samochodowego, zwłaszcza na odcinku wschodnim do poziomu 1200-1400 pojazdów/godzinę/przekrój pozwoli na zachowanie komunikacyjnych funkcji ulicy, ale z ograniczeniem głównie do rozrządu ruchu źródłowo - docelowego. Przeprowadzone symulacyjne analizy ruchu udowodniły, że przy spodziewanych natężeniach ruchu samochodowego zakładana organizacja ruchu pozwoli na utrzymanie warunków ruchu w szczycie komunikacyjnym na zadowalającym poziomie (z ruchem w miarę płynnym, ale z okresowo tworzącymi się kolejkami pojazdów na wlotach skrzyżowań). Planując rozwiązania dla nowej ulicy Świętokrzyskiej warto przede wszystkim patrzeć przez pryzmat atrakcyjności oferty dla ruchu pieszego i rowerowego i zdecydowanego wzmocnienia społecznych funkcji ulicy. Na drugim planie powinna być rola ulicy Świętokrzyskiej w obsłudze ruchu samochodowego. • Plany sytuacyjne 10,3 MB