Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Ulica Gierdziejewskiego


Przedsięwzięciem jest budowa drogi łączącej ul. Gierdziejewskiego z ul. Poznańską w Morach. Potrzeba realizacji przedsięwzięcia wynikała z planowanej budowy drogi ekspresowej S8 na odcinku Konotopa - Powązkowska. Budowa ma na celu zapewnienie połączenia terenów Ursusa z terenami Mory oraz przejazd nad torami PKP w ciągu ulicy oraz włączenie do ul. Poznańskiej. Budowa drogi jest elementem zamierzenia inwestycyjnego pn. "Obsługa komunikacyjna terenów sąsiadujących z linią kolejową PKP oraz z projektowaną trasą ekspresową Armii Krajowej S-8". Droga położona jest w granicach administracyjnych m.st. Warszawy (57,4% długości trasy) oraz w gminie Ożarów Mazowiecki (42,6% długości trasy).
Wybrany wariant zakłada połączenie obszaru Bronisz z Jawczycami polegające na budowie wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej po stronie zachodniej ulicy wraz z dojazdami omijające istniejące zabudowania oraz połączenie terenów Ursusa z terenami Mory. Nie przewiduje się w tym wariancie realizacji nowych połączeń terenów po zachodniej i wschodniej stronie przeciętych trasą Armii Krajowej. Połączenie terenów po zachodniej i wschodniej stronie trasy S8 odbywać się będzie istniejącym w projekcie trasy S8 układem dróg dojazdowych. W ramach inwestycji przewiduje się też drugi etap (do realizacji około 2020 roku), tj. budowę ul. Gierdziejewskiego co umożliwi połączenie terenów Ursusa z terenami Mory poprzez drogę klasy G od ul. Gierdziejewskiego, równolegle do ul. Mory, aż do włączenia do ul. Poznańskiej oraz przejazd nad torami PKP w ciągu ulicy.

W dokumencie m.in.:

 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
 • WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  Celem opracowania raportu jest analiza wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanego odcinka ul. Gierdziejewskiego w Warszawie. Zakładanym efektem pracy jest:
  1. określenie warunków wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony ludzi, cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich,
  2. zdefiniowanie wymagań dotyczących ochrony ludzi i środowiska koniecznych do uwzględnienia w projekcie budowlanym,
  3. wnioski i propozycje dotyczące obszaru ograniczonego użytkowania.
  Streszczenie raportu 0,34 MB

  Załączniki 2,17 MB


 • Analizowane warianty - JPG 2,04 MB  Lokalizacja trasy 2,95 MB  Uwarunkowania środowiskowe 7,00 MB  Zasięg hałasu - rok 2010 i 2020 2,91 MB