Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Modernizacja linii kolejowej nr 7
Warszawa - Lublin - Dorohusk

Linia nr 7 łączy Warszawę z Lublinem, a dalej prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Do Lublina linia biegnie w kierunku południowo - wschodnim, a od Lublina w kierunku wschodnim. Trasa kolejowa została wybudowana w 1877 roku. Jest to linia o znaczeniu państwowym. W stanie przed modernizacją trasa na większości trasy jest dwutorowa. Odcinki jednotorowe obejmują szlaki od km 28+461 do km 52+832 (od Otwocka do Pilawy) i od km 264+660 do km 271+533 (od stacji Wólka Okopska do granicy państwa). Linia jest zelektryfikowana za wyjątkiem odcinka granicznego - od km 270+154 do km 271+533. Zły stan techniczny linii kolejowej wymusił liczne ograniczenia prędkości przejazdu pociągów, co skutkuje zwiększonym negatywnym oddziaływaniem na środowisko, wydłużeniem czasu podróży oraz transportu towarów. Niezadowalający jest zwłaszcza stan odwodnienia, jakość nawierzchni, obiektów inżynieryjnych, a także nawierzchni na przejazdach na całej długości linii.
Planowana modernizacja linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia - Lublin - Dorohusk ma na celu wypełnienie zasadniczych wymogów Unii Europejskiej w dziedzinie transportu kolejowego, jakimi są liberalizacja usług przewozowych, otwarcie rynku na konkurencję oraz dostosowanie infrastruktury do podstawowych standardów jakości. Zapewni to poprawę atrakcyjności transportu kolejowego i zwiększenie jego konkurencyjności w stosunku do innych gałęzi transportu.
Planowana inwestycja jest od dawna oczekiwana i w pełni popierana przez społeczeństwo. Zwłaszcza mieszkańcy Lublina i okolic domagają się modernizacji linii i skrócenia czasu podróży pomiędzy Lublinem a Warszawą. Poprawa komfortu i skrócenie czasu podróży na trasie Warszawa - Lublin jest również uważane ze szansę na rozwoj Lubelszczyzny. W związku z powyższym nie należy spodziewać się protestów społeczeństwa i konfliktów występujących na etapie realizacji inwestycji i eksploatacji linii kolejowej.
Na etapie projektowania i oceny inwestycji pod kątem wpływu na środowisko rozważane były różne warianty realizacji przedsięwzięcia. Pod uwagę wzięty został zarówno wariant polegający na zaniechaniu realizacji przedsięwzięcia, jak również warianty inwestycyjne. Analizowano wariant polegający na rozdzieleniu ruchu pociągów na odcinku Warszawa - Otwock z wykorzystaniem linii nr 2 i 13 przebiegających przez Mińsk Mazowiecki. Jednakże ze względow ekonomiczno - technicznych wariant ten został odrzucony na wczesnym etapie projektowania. Do realizacji, jako najkorzystniejszy dla środowiska, wybrano wariant zakładający dostosowanie infrastruktury do prędkości V = 160 km/h dla pociągów pasażerskich i V = 120 km/h dla pociągów towarowych oraz maksymalnego nacisku 221 kN/oś. Na odcinku Warszawa Wschodnia - Gocławek zakłada się rozdzielenie ruchu pociągów na:
 • ruch aglomeracyjny prowadzony po linii nr 7,
 • ruch dalekobieżny prowadzony po linii nr 2 i 506.
  Realizacja zakłada:
 • dobudowę torów nr 3 i 4 na odc. post. odg. W-wa Wawer R3 (d. W-wa Gocławek) - W-wa Wawer (2x 1,39 km = 2,78 km),
 • dobudowę toru nr 3 na linii nr 7, odc. W-wa Wawer - Otwock (15,00 km),
 • dobudowę toru nr 2 na linii nr 7, odc. Otwock - Pilawa (26,45 km).

  Dokumentacja środowiskowa

  W dokumencie m.in.:

 • Opis planowanego przedsięwzięcia
 • Opis elementów przyrodniczych i kulturowych środowiska
 • Opis oddziaływania na środowisko istniejącej linii kolejowej
 • Opis analizowanych wariantów
 • Opis oddziaływania na środowisko rozpatrywanych opcji modernizacji
 • Uzasadnienie realizacji planowanego przedsięwzięcia wraz z wyborem wariantu
 • Oddziaływanie transgraniczne
 • Opis przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko
 • Zagrożenie poważną awarią
 • Opis przewidywanych działań łagodzących i kompensujących oddziaływanie na środowisko

  Raport o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia ma na celu identyfikację i inwentaryzację elementów środowiska w obszarze potencjalnego oddziaływania oraz ocenę inwestycji pod kątem ochrony środowiska wraz ze wskazaniem zabezpieczeń koniecznych do minimalizacji negatywnego wpływu na środowisko. Raport obejmuje opis środowiska w obszarze realizacji inwestycji, analizę wpływu na środowisko istniejącej linii kolejowej oraz analizę rozpatrywanych opcji modernizacji. Pod uwagę wzięto opcję polegającą na niepodejmowaniu przedsięwzięcia (opcja bezinwestycyjna), opcję polegającą na przywróceniu linii pierwotnych parametrów techniczno-eksploatacyjnych (opcja 1), jak rownież dwie opcje polegające na modernizacji linii (opcje 2 i 3). Ponadto dla każdej opcji (1,2 i 3) rozpatrywane były 3 warianty, różniące się organizacją ruchu pociągów na odcinku linii przecinającym aglomerację warszawską oraz zakładaną prędkością przejazdu pociągów.
  Ze względu na fakt, że planowane przedsięwzięcie obejmuje linię kolejową do granicy z Ukrainą, w raporcie przedstawiona została również charakterystyka środowiska przyrodniczego i kulturowego Ukrainy od granicy z Polską do miejscowości Kowel, stanowiącej najbliższy węzeł kolejowy.

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,16 MB


 • Załącznik nr 1
  Lokalizacja form ochrony przyrody, skala 1:25 000 36,0 MB

 • Załącznik nr 1a
  Lokalizacja inwestycji - przekroje porzeczne 26,1 MB

 • Załączniki nr 2
  Środowiskowe uwarunkowania modernizacji linii kolejowej nr 7 i lokalizacja przejść dla zwierząt, skala 1:5 000 41,3 MB

 • Załączniki nr 2a
  Środowiskowe uwarunkowania modernizacji linii kolejowej nr 7 na terenie Chełmskich Torfowisk Węglanowych (PLB06002), skala 1:5 000 3,87 MB

 • Załącznik nr 3
  Lokalizacja ujęć wód oraz zagrożenia wód podziemnych, skala 1:50 000 36,4 MB

 • Załącznik nr 4
  Identyfikacja obszarow wymagających ochrony akustycznej, lokalizacja urządzeń ochrony środowiska, skala 1:5 000 43,1 MB

 • Załącznik nr 5
  Lokalizacja obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych, skala 1:50 000 19,9 MB

 • Załącznik nr 5a
  Pisma od Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków 1,88 MB

 • Załącznik nr 6
  Przebieg linii kolejowej na odcinku granica państwa - Kowel na terenie Ukrainy, skala 1:100 000 3,08 MB

 • Załącznik nr 7
  Przebieg projektowanej drogi ekspresowej S12 na odcinku od skrzyżowania z linią kolejową nr 7 do granicy państwa, skala 1:5 000 3,32 MB

 • Załącznik nr 8 -
 • Załącznik nr 9 -
 • Załącznik nr 10 -
 • Rozporządzenia w sprawie uchwalenia granic obszarów chronionego krajobrazu
  Artykuł wyrażający społeczne poparcie dla planowanej inwestycji (źródo: www.gazeta.pl; 25.01.2009)
  Opinia Koła Łowieckiego Nr 22 dotycząca konieczności lokalizacji przejścia dla zwierząt na torfowiskach chełmskich 0,55 MB


  Wpływ przedsięwzięcia na obszary Natura 2000

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO LINII KOLEJOWEJ
 • CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA OBSZARÓW NATURA 2000
 • WYNIKI PRZEPROWADZONEJ INWENTARYZACJI PRZYRODNICZEJ
 • OPIS PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA OBSZARY NATURA 2000 ORAZ SIEDLISKA CHRONIONE
 • WARUNKI UŻYTKOWANIA TERENU W FAZIE REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA I EKSPLOATACJI LINII KOLEJOWEJ

  Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na modernizacji (przebudowie) linii kolejowej nr 7 na odcinku Warszawa Wschodnia Osobowa - Lublin - Dorohusk 0 Granica Państwa. Na odcinku tym linia kolejowa przebiega przez teren dwóch województw - mazowieckiego i lubelskiego, przecinając, biegnąc wzdłuż granicy lub w niedalekiej odległości od wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000. Przebieg linii kolejowej na tle granic ostoi przedstawiono na mapach w załączniku do niniejszego opracowania.
  W opracowaniu przedstawiona została charakterystyka wyznaczonych i potencjalnych obszarów Natura 2000 przecinanych, mających swoje granice wzdłuż linii kolejowej lub zlokalizowanych w odległości do 1 km od torowiska. Opis obszarów przygotowano na podstawie standardowych formularzy danych (SDF) oraz przeprowadzonej na potrzeby niniejszego opracowania inwentaryzacji przyrodniczej.

  Mapa orientacyjna przebiegu linii na tle obszarów Natura 2000 35,2 MB

  Inwentaryzacja wykonana przez Lasy Państwowe 11,0 MB

  Dokumentacja fotograficzna 1,18 MB