Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Plany i przekroje Dokumenty Węzeł Międzyparkowa

Obwodnica Śródmieścia odcinek zachodni


Od mostu Gdańskiego do Wawelskiej


Istniejąca trasa zachodniej części Obwodnicy Śródmiejskiej przebiega nastepującymi odcinkami:
 • Odcinek od zachodniego przyczółka Mostu Gdańskiego do Ronda Zgrupowania AK "Radosław" (dawne Babka), jako istniejąca ul. Słomińskiego. Od Mostu Gdanskiego do Dworca Warszawa Gdańska jest to ulica dwujezdniowa o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Od Dworca Warszawa Gdańska do Ronda Zgrupowania AK "Radosław" jest to ulica dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku.
 • Odcinek od Ronda Zgrupowania AK "Radosław" do Al. Solidarności, jako ul. Okopowa. Jest to ulica główna ruchu przyspieszonego, dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku. W pasie dzielacym ulicy Okopowej na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Leszno znajdują się budynki mieszkalne.
 • Odcinek od Al. Solidarności do Pl. Zawiszy, jako ul. Towarowa. Jest to ulica dwujezdniowa o trzech pasach ruchu w każdym kierunku, z wiaduktem nad linią kolejową Warszawa Centralna - Warszawa Zachodnia.
 • Odcinek od Pl. Zawiszy do ul. Wawelskiej, jako ulice Raszyńska i Krzyckiego. Na odcinku od Placu Zawiszy do ul. Filtrowej ruch w obu kierunkach prowadzony jest dwujezdniową trzy pasową ul. Raszynską. Na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Wawelskiej ruch w kierunku południowym prowadzony jest przez jednokierunkową jedno jezdniową trzy pasową ul. Raszynską. Ruch w kierunku północnym na ww. odcinku prowadzony jest jednokierunkową jedno jezdniową dwu pasową ul. Krzyckiego.
Na odcinku od mostu Gdańskiego do Pl. Zawiszy w pasie dzielącym znajduje się torowisko i przystanki tramwajowe.

Dla analizowanych rozwiazań wariantów Obwodnicy Śródmiejskiej przyjęto nastepujące założenia:
- klasa techniczna - główna ruchu przyspieszonego (GP),
- 2 jezdnie z pasem dzielacym,
- maksymalizacja przekroju poprzecznego (min. 2x2),
- ograniczona dostepność,
- utrzymanie ciągłości ruchu na jezdniach głównych trasy (poziom kolizyjności w zależności od rozpatrywanego wariantu),
- predkosc projektowa 70km/h.

Opis wariantowych rozwiazań układu drogowego

Wariant I

Wariant 1 charakteryzuje się zapewnieniem bezkolizyjnego przejazdu dla pojazdów jadących wzdłuż obwodnicy od Mostu Gdańskiego do ul. Wawelskiej za wyjątkiem projektowanego skrzyżowaniem z ulicą Nowo-Błońską przy Dworcu Gdanskim. Jako zasadę przyjęto kształtowanie przekroju poprzecznego 2x3 pasy ruchu za wyjątkiem miejsc gdzie rozbudowa powodowała znaczace kolizje i problemy techniczne. W tych miejscach przyjęto przekrój 2x2 pasy ruchu (Most Gdański, wschodnia część ul. Słomińskiego, przejazd pod wiaduktem w ciągu ul. gen. Władysława Andersa, jezdnie tuneli i estakad).
Cechy charakterystyczne wariantu 1 to:
 • Tunel o długości 585 m. pod rondem zgrupowania AK "Radosław" w osi ulic Słomińskiego i Okopowej jako dwa oddzielne korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
 • Przejście podziemne dla pieszych po północnej stronie ronda zgrupowania AK "Radosław" z wyjściami na przystanki tramwajowe w pasie dzielącym Al. Jana Pawła II.
 • Tunel osi wschodniej jezdni ul. Okopowej odługości 960 m. na odcinku od ul. Anielewiczado Al. Solidarności jako dwa oddzielne korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku.
 • Estakada 380 m. nad rondem Daszyńskiego, dwie oddzielne jezdnie po dwa pasy ruchu.
 • Estakada o długości 360 m. nad Placem Zawiszy w osi ulic Towarowej i Raszyńskiej jako dwie oddzielne jezdnie po dwa pasy ruchu.
 • Bezkolizyjny, w osi Obwodnicy, węzeł na skrzyżowaniu ulic Raszyńskiej, Wawelskiej, Krzyckiego, Żwirki i Wigury. Tunele pod ul. Raszyńskąi Krzyckiego prowadzące ruchu tranzytowy w ciągu Obwodnicy.

  Analizowany wariant I zakłada budowe 6170 m tuneli, 1850 m estakad i modernizację około 40.100 m2 powierzchni nawierzchni drogowych.

  • Ul. Słomińskiego
   • ograniczono dostępność z ul. Słomińskiego do ulic Miedzyparkowej i Szymanowskiej poprzez wprowadzenie jezdni zbiorczej. Przeniesiono przystanki autobusowe na jezdnię równoległą do obwodnicy. Zaprojektowano przejście podziemne pod ul. Słomińskiego z wyjściami na przystanki tramwajowe zlokalizowane w pasie dzielącym,
   • zlikwidowano przejazdy przez pas dzielący w ul. Słomińskiego w rejonie ulic Miedzyparkowej i Szymanowskiej,
   • po wschodniej stronie wiaduktu w ciągu ul. gen Władysława Andersa zaproponowano kładke dla pieszych,
   • w rejonie dworca Warszawa Gdańska zaproponowano nową geometrię skrzyżowania oraz przesunięcie łącznic z ul. gen Władysława Andersa w kierunku zachodnim,
   • przeprowadzono ulicę Pokorną w tunelu pod ul. Słomińskiego,
   • skrzyżowanie z sygnalizacją swietlną z ul. Kłopot Bis obsługującą CH Arkadia pozostawiono w poziomie jezdni. Wlot i wylot z tunelu po wschodniej stronie skrzyżowania,
  • Rondo Zgrupowania AK "Radosław"
   • pod rondem Zgrupowania AK "Radosław" zaprojektowano dwujezdniowy tunel o dwóch pasach ruchu w każdym kierunku,
   • skrzyżowanie z ul. Powązkowską i ul. Dziką z sygnalizacją swietlną w poziomie terenu. Wlot i wylot z tunelu po południowej stronie skrzyżowania,
  • Ulica Okopowa
   • pas wyłączeń w ul. Spokojną,
   • pasy włączeń i wyłączeń na skrzyżowaniu z ul. Stawki, brak przejazdu przez pas dzielący w ul. Okopowej,
   • kładka dla pieszych w rejonie ul. Niskiej,
   • zachowano wjazd i wyjazd z CH Klif w istniejących miejscach,
   • tunel pomiędzy ulicami Anielewicza i Grzybowską. Wjazd i wyjazd z tunelu po północnej stronie skrzyżowania z ul. Anielewicza oraz południowej stronie Al. Solidarności,
   • skrzyżowanie z ul. Anielewicza w poziomie terenu z sygnalizacją swietlną,
   • likwidacja wschodniej jezdni ul. Okopowej od ul. Wolność do ul. Leszno (tunel pod starym śladem jezdni),
   • nowy układ 2x2 po śladzie istniejącej jezdni zachodniej ul. Okopowej od ul. Wolności do skrzyżowania z ul. Leszno,
   • skrzyżowania z ulicami Dzielną i Mireckiego w poziomie terenu,
   • skrzyżowania z ulicami Żytnia i Leszno z sygnalizacją swietlną w poziomie terenu,
   • skrzyżowanie z Al. Solidarności z wyspą centralna z sygnalizacją swietlną. Dodatkowo podziemne przejścia dla pieszych po wschodniej i zachodniej stronie skrzyżowania,
  • Ulica Towarowa
   • ograniczony dostęp do ulic Wolskiej i Chłodnej,
   • brak bezpośredniego zjazdu w ul. Jaktorowską. Obsługa komunikacyjna poprzez zmodernizowaną ul. Przyokopową,
   • skrzyżowanie z ul. Grzybowską w poziomie terenu z sygnalizacją swietlną. Dodatkowo krótki tunel (po dwa pasy w osi każdej z jezdni ul. Towarowej) pod tarczą skrzyżowania,
   • brak możliwości przeplatania na obu kierunkach pomiędzy ul. Grzybowską i Al. Solidarności,
   • dwujezdniowa dwupasowa estakada nad rondem Daszynskiego. Podziemne przejścia dla pieszych wokół ronda z możliwoscią połączenia z projektowaną stacją metra,
   • ul. Kolejowa - pasy włączeń i wyłączeń w kierunku południowym, tunel pod ul. Towarową łaczacy ul. Kolejową poprzez ul. Srebrną z kierunkiem północnym obwodnicy,
  • Plac Zawiszy i ul. Raszyńska
   • W rejonie Placu Zawiszy zaproponowano estakadę w ciągu ulic Towarowa - Raszyńska (dwie oddzielne jezdnie po dwa pasy w każdym kierunku). Podziemne przejscia dla pieszych zastosowano po zachodniej, północnej i wschodniej stronie Pl. Zawiszy,
   • odgięcie istniejącego przebiegu ul. Grójeckiej w kierunku północnym i podłączenie jej do zmodernizowanego układu Al. Jerozolimskich, które na zachód od Pl. Zawiszy przekształcono do przekroju dwujezdniowego,
   • Ul. Raszyńską na odcinku od ul. Koszykowej do ul. Filtrowej zmodernizowano do przekroju 2x3. Ruch tranzytowy ulicami Raszynską i Krzyckiego przeniesiono do dwóch trzypasowych tuneli,
  • Ul. Wawelska (okolice pomnika Lotnika)
   • relacja na wprost z ul. Żwirki i Wigury w ul. Krzyckiego bezkolizyjna w tunelu (2 pasy ruchu),
   • lewoskręt z ul. Wawelskiej w ul. Krzyckiego połączony jednopasową łacznicą w wykopie z korytarzem tunelu w osi Żwirki i Wigury - Krzyckiego,
   • lewoskręt z ul. Raszynskiej w ul. Wawelską w stronę Armii Ludowej bezkolizyjny w tunelu,
   • lewoskręt z ul. Wawelskiej w ul. Żwirki i Wigury bezkolizyjny na estakadzie,
   • pozostałe relacje realizowane na zmodernizowanym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

  Wariant II

  Kształtowanie przekroju poprzecznego przyjęto według zasad jak dla wariantu I. W wariancie II zaproponowano krótszy tunel, niż w wariancie I, w osi wschodniej ulicy Okopowej (długość 690m), którego północny wlot i wylot zaprojektowano w rejonie ulicy Dzielnej. Wariant II cechuje się ponadto tunelem pod Placem Zawiszy w osi Al. Jerozolimskich (o długości 430m), estakadą w osi ulic Towarowej i Grójeckiej (dwie oddzielne jezdnie po dwa pasy ruchu - długość obiektu około 530m) oraz większą dostępnościąz otaczającej sieci ulicznej.
  Analizowany wariant II zakłada budowę 6470m tuneli, 370m estakad i modernizację około 37.350 m2 powierzchni nawierzchni drogowych.  • Ul. Słomińskiego
   • ograniczona dostepność z ulic Międzyparkowej i Szymanowskiej do ul. Słomińskiego. Zaprojektowano jezdnie zbiorczą. Podobnie jak w wariancie 1 proponuje sie podziemne przejście dla pieszych pod ul. Słomińskiego z wyjściami na perony przystanków tramwajowych zlokalizowanych w pasie dzielącym,
   • likwidacja przejazdów przez pas dzielący w ul. Słomińskiego w rejonie ulic Międzyparkowej i Szymanowskiej,
   • likwidacje przejścia dla pieszych i przystanków tramwajowych po wschodniej stronie ul. gen Władysława Andersa,
   • skrzyżowanie ulic Nowo-Błońskiej, Słomińskiego i łacznice do ul. gen. Władysława Andersa jak w wariancie 1,
   • tunel pod ul. Słomińskiego w ciągu nowoprojektowanej ulicy Pokornej (jeden dwukierunkowy korytarz, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku),
   • skrzyżowanie z ul. Kłopot Bis jak w wariancie 1.
  • Rondo Zgrupowania AK "Radosław"
   • ruch tranzytowy przez rondo "Radosław" w osi ulic Słomińskiego i Okopowej przeprowadzono jak w wariancie 1 w tunelu (dwa jednokierunkowe korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
   • skrzyżowanie Powązkowska - Okopowa - Dzika z sygnalizacją swietlną w poziomie terenu,
  • Ulica Okopowa
   • tunel pomiędzy ulicami Dzielną i Grzybowską (dwa jednokierunkowe korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku). Skrócenie tunelu w tym miejscu w porównaniu do wariantu 1 zredukowało koszty inwestycji, wpłyneło korzystnie na warunki ruchu w tym rejonie dzięki możliwości wprowadzenia do tunelu potoku ruchu z ul. Anielewicza lepiej wykorzystując jego możliwości przepustowe,
   • likwidacja wschodniej jezdni ulicy Okopowej,
   • przekształcenie zachodniej jezdni ul. Okopowej do przekroju 2x2 z jednoczesnym usytuowaniem torowiska w pasie dzielącym,
   • skrzyżowania z sygnalizacją świetlną z ulicami Żytnia i Leszno,
   • skrzyżowanie z wyspą centralną z Al. Solidarności, podziemne przejscia dla pieszych po zachodniej i wschodniej stronie skrzyżowania, wlot i wylot z tunelu po południowej stronie skrzyżowania,
  • Ulica Towarowa
   • ograniczona dostepność do ulic Wolskiej i Chłodnej,
   • obsługa komunikacyjna ul. Jaktorowskiej poprzez zmodernizowaną ul. Przyokopową,
   • skrzyżowanie z ul. Grzybowską z sygnalizacją swietlną,
   • skrzyżowanie z ulicą Prostą (Rondo Daszynskiego) z sygnalizacją swietlną, system przejść podziemnych wokół skrzyżowania,
   • ul. Kolejowa w tunelu pod ul. Towarową (jeden dwukierunkowy korytarz tunelu po jednym pasie ruchu w każdym kierunku),
  • Plac Zawiszy i ul. Raszyńska
   • estakada nad Placem Zawiszy w osi ulic Towarowej i Grójeckiej (dwie oddzielne jezdnie po dwa pasy ruchu w każdym kierunku)
   • tunel w osi Al. Jerozolimskich (dwa korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku).
   • połaczenie nowego przebiegu ul. Grójeckiej ze zmodernizowanym ciągiem Al. Jerozolimskich oraz nowym układem ulic lokalnych pomiędzy Al. Jerozolimskimi a ulicą Kolejową,
   • skrzyżowanie ulicy Raszyńskiej z ulicą Koszykową z sygnalizacją świetlną,
   • pasy włączeń i wyłączeń na skrzyżowaniach ulicy Raszyńskiej z ulicami Daleką i Niemcewicza,
   • skrzyżowanie z ulicą Filtrową z sygnalizacją świetlną w poziomie terenu, ruch tranzytowy w tunelu pod skrzyżowaniem,
  • Ul. Wawelska (okolice pomnika Lotnika)
   • tunele pod ulicami Raszynską i Krzyckiego pomiędzy ulica Filtrowa i Wawelską,
   • tunel w osi Raszyńska - Żwirki i Wigury oraz lewoskręt z ulicy Raszynskiej w Wawelską w stronę Armii Ludowej,
   • tunel w osi ulic Żwirki i Wigury - Krzyckiego oraz lewoskręt z ulicy Wawelskiej w Krzyckiego,
   • estakada dla lewoskrętu z ulicy Wawelskiej w ulice Żwirki i Wigury,
   • pozostałe relacje realizowane na zmodernizowanym skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

  Wariant III

  Wariant III zakłada najmniejszą ingerencję w istniejące rozwiązania komunikacyjne uwzględniając jedynie tunel pod rondem zgrupowania AK „Radosław”oraz analizuje w rejonie Placu Zawiszy i skrzyżowania z Wawelską w trzech podwariantach będących kombinacją rozwiązań z poprzednich wariantów. Kształtowanie przekroju poprzecznego przyjęto według zasad jak dla wariantu I.
  Wariant III zakłada budowę 1800 m tuneli oraz modernizację około 39.550 m2 powierzchni nawierzchni drogowych.
  • Ul. Słomińskiego
   • dojazd do ulic Międzyparkowej i Szymanowskiej poprzez jezdnie zbiorczą, przejście podziemne z wyjściami na perony przystanków tramwajowych w pasie dzielącym ul. Słomińskiego,
   • likwidacja przejazdów przez pas dzielący w ul. Słomińskiego w rejonie ulic Międzyparkowej i Szymanowskiej,
   • likwidacja przejścia dla pieszych i przystanków tramwajowych w rejonie ul. Bonifraterskiej,
   • jezdnie łącznic do ul. gen Władysława Andersa w rejonie dworca Warszawa Gdańska pozostawiono w istniejącym śladzie,
   • nowo projektowane połączenie ul. Pokornej z ul. Nowo-Błońską z tunelem (jeden dwupasowy dwukierunkowy korytarz) pod ul. Słomińskiego.
  • Rondo Zgrupowania AK "Radosław"
   • ruch tranzytowy przez rondo "Radosław" w osi ulic Słomińskiego i Okopowej przeprowadzono jak w wariancie 1 w tunelu (dwa jednokierunkowe korytarze po dwa pasy ruchu w każdym kierunku),
   • skrzyżowanie Powązkowska - Okopowa - Dzika z sygnalizacją swietlną w poziomie terenu,
  • Ulica Okopowa
   • ograniczony dostęp do ulic Spokojnej i Kolskiej,
   • skrzyżowanie z ul. Stawki tylko na prawe skręty,
   • przejście podziemne przy ulicy Niskiej,
   • skrzyżowanie z ul. Anielewicza z sygnalizacją świetlną,
   • przedłużenie ulicy Anielewicza po zachodniej stronie ulicy Okopowej i połączenie jej z ul. Gibalskiego i z Mireckiego oraz Karolkową. Ulica Karolkowa zapewnia również powiązania z ulicami poprzecznymi. Po wschodniej stronie Okopowej połączone w jeden ciag ulice: Esperanto, J. Bellotiego, Skwer ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Wronia celem rozprowadzenia ruchu lokalnego pomiędzy ulicami Anielewicza i Prostą,
   • pomiędzy ul. Anielewicza i Al. Solidarnosci jezdnie ul. Okopowej bez zmian do stanu istniejącego,
   • eliptyczny kształt wyspy centralnej na skrzyżowaniu ulicy Okopowej i Al. Solidarności,
  • Ulica Towarowa
   • skrzyżowanie z sygnalizacją świetlna z ulicą Chłodną,
   • likwidacja bezpośredniego połączenia z ul. Jaktorowską - obsługa komunikacyjna poprzez zmodernizowaną ul. Przyokopową,
   • skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. Grzybowską,
   • skrzyżowanie z sygnalizacją swietlną z ulicą Prostą, przejścia podziemne wokół skrzyżowania z wyjściami na przystanki tramwajowe zlokalizowane w pasach dzielących,
   • skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną z ul. Kolejową,
  • Plac Zawiszy i ul. Raszyńska
   • Modernizacja ulicy Grójeckiej i Al. Jerozolimskich. Odgięcie w kierunku północnym ul. Grójeckiej od istniejącego przebiegu i połaczenie jej z przeprojektowanym dwujezdniowym układem Al. Jerozolimskich,
   • skrzyżowanie ulic Raszynskiej i Koszykowej jak w stanie istniejącym,
   • likwidacja przejazdów przez pas dzielacy na odcinku pomiędzy ulicami Koszykową i Filtrową,
   • likwidacja prawoskrętu z ul. Filtrowej w Raszyńską w kierunku północnym,
   • ograniczenie dostępu z ulic poprzecznych pomiędzy ulicami Filtrową i Wawelską,
  • Ul. Wawelska (okolice pomnika Lotnika)
   • skrzyżowanie ulic Wawelskiej, Raszyńskiej, Krzyckiego oraz Żwirki i Wigury w poziomie terenu z sygnalizacją świetlną.

  Wariant IV

  Wariant IV jest próbą optymalnej modernizacji ciągu obwodnicy pod względem ekonomicznym, środowiskowym oraz korzyści komunikacyjnych. Łączy w sobie rozwiązania komunikacyjne z poprzednich wariantów, które zostały wybrane w toku konsultacji technicznych z przedstawicielami Zamawiajacego. Wariant IV cechuje się:
 • tunelem pod rondem zgrupowania AK "Radosław" w osi ul. Słomińskiego i Okopowej,
 • skróconym tunelem (690m z wariantu II) pod wschodnią jezdnią ul. Okopowej,
 • skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną na Placu Zawiszy i tunelem w osi Al. Jerozolimskich z jednoczesną modernizacją przebiegu ul. Grójeckiej oraz Al. Jerozolimskich po zachodniej stronie Pl. Zawiszy,
 • siecią tuneli prowadzących m.in. bezkolizyjnie potoki ruchu pod ul. Wawelską w obu kierunkach Obwodnicy.

  Analizowany wariant IV zakłada budowę 6550 m tuneli, 760 m estakad i modernizację około 37.100 m2 powierzchni nawierzchni drogowych.


  • Ul. Słomińskiego
   • rozwiązanie dwóch sąsiadujących skrzyżowań z ulicami Międzyparkową i Szymanowską jak w wariancie III, przejście podziemne z wyjściami na przystanki tramwajowe w pasie dzielącym ul. Słomińskiego,
   • skrzyżowanie w rejonie dworca Warszawa Gdańska z ulicą Nowo- Błońską i łącznicami z ul. gen. Władysława Andersa jak w wariancie II,
   • przejście nowoprojektowanej ul. Pokornej w tunelu pod ul. Słomińskiego jak w wariantach I, II i III ,
  • Rondo Zgrupowania AK "Radosław"
   • dla rejonu ronda zgrupowania AK "Radosław" przyjęto te same rozwiązania, co w wariantach I, II i III ,
  • Ulica Okopowa
   • na odcinku od ul. Anielewicza do Al. Solidarności przyjęto układ uliczny przebieg i konstrukcje tunelu jak w wariancie II,
   • na skrzyżowaniu z Al. Solidarności przyjęto eliptyczny kształt wyspy centralnej jak w wariancie III,
   • odcinek jezdni zachodniej ul. Towarowej pomiędzy Al. Solidarności a ul. Prostą poszerzono o jeden pas ruchu kosztem pasa dzielącego,
  • Ulica Towarowa
   • skrzyżowanie z ul. Grzybowską z sygnalizacją świetlną jak w stanie istniejącym,
   • estakada w osi ul. Towarowej nad skrzyżowaniem z ul. Prostą (dwie niezależne dwupasowe jezdnie),
   • ul. Kolejowa w tunelu pod ul. Towarową.
  • Plac Zawiszy i ul. Raszyńska
   • odgięcie istniejącego przebiegu ul. Grójeckiej w kierunku północnym i połączenie jej ze zmodernizowanymi do przekroju 2x2 Al. Jerozolimskimi oraz nową siecią ulic pomiędzy Al. Jerozolimskimi a ul. Kolejową.
   • tunel w osi Al. Jerozolimskich (dwa oddzielne dwupasowe korytarze),
   • skrzyżowanie Raszyńska - Tarczyńska - Koszykowa - Towarowa jak w stanie istniejącym,
   • likwidacja przejazdów przez pas dzielący na odcinku ul. Raszyńskiej od ul Koszykowej do ul. Filtrowej,
   • poszerzenie zachodniej jezdni ul. Raszyńskiej o jeden pas ruchu,
   • tunele w osi ulic Raszyńskiej i Krzyckiego pomiędzy Filtrową i Wawelską z zapewnieniem obsługi przyległego terenu po istniejących ulicach,
  • Ul. Wawelska (okolice pomnika Lotnika)
   • skrzyżowanie ulic Raszyńskiej - Wawelskiej - Krzyckiego - Żwirki i Wigury jak w wariancie I z pominięciem estakady na relacji lewoskrętnej z Wawelskiej w Żwirki i Wigury. Relacja ta realizowana na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną.

  Ocena wariantów

  Zaprojektowane rozwiązania drogowe wykazały, że we wszystkich wariantach możliwa jest realizacja trasy o parametrach głównej ruchu przyspieszonego, zgodnie z przyjętymi założeniami. Ze względu na przebieg trasy każdego wariantu tym samym korytarzem we wszystkich wariantach wystepują podobne kolizje z infrastrukturą inżynieryjną, a najpoważniejsze z nich dotyczą magistrali wodociągowej w rejonie skrzyżowanie z ul. Wawelską oraz kanału ogólnospławnego w rejonie ronda Zgrupowania AK "Radosław".
  Analiza wielokryterialna i ocena rozwiazań wariantów wykonana została w zakresie:
  - Funkcjonalno ruchowym,
  - Ekonomicznym,
  - Przestrzennym,
  - Środowiskowym.

  Ostateczna ocena wielokryterialna wskazała, jako najkorzystniejszy wariant I i po nim odpowiednio w kolejnosci warianty IV, II i najgorszy wariant III.
  Na podstawie uzyskanych wyników analizy ekonomicznej warianty można podzielić na trzy grupy.
 • najkorzystniejsze - I i IV (najwyższe wskaźniki EIRR oraz ENPV)
 • korzystne - II ( wysokie wskaźniki EIRR oraz ENVP)
 • najmniej korzystne - III (najniższe wskaźniki EIRR oraz ENVP)

  Analiza wrażliwości wykazała dużą odporność parametrów na zmianę danych wejściowych do analizy ekonomicznej (zmiany kosztów inwestycji i prognozowanego ruchu). Zmniejszenie natężenia ruchu o 1% lub zwiekszenie kosztów o 1% wpływa na zmniejszenie EIRR o mniej niż 1% i mniej niż 5% dla ENPV.

  Z oceny wielokryterialnej wynika, że warianty I i IV uzyskały najlepsze i zbliżone do siebie oceny. Z punktu widzenia kosztów korzystniejszy jest jednak wariant IV.

  P L A N Y    I    P R Z E K R O J E

  Wariant I


  Obsługa komunikacyjna 2,07 MB  Plan sytuacyjny 9,56 MB

  zawiera 12 stron

  Przekroje poprzeczne 3,09 MB

  zawiera 7 stron

  Wariant II


  Obsługa komunikacyjna 2,41 MB  Plan sytuacyjny 16,90 MB

  zawiera 12 stron

  Przekroje poprzeczne 3,15 MB

  zawiera 7 stron

  Wariant III


  Obsługa komunikacyjna 2,07 MB  Plan sytuacyjny 14,90 MB

  zawiera 11 stron

  Przekroje poprzeczne 2,87 MB

  zawiera 6 stron


  Wariant IIIA


  Plan sytuacyjny
  5,66 MB

  zawiera 4 strony

  Przekroje poprzeczne
  2,05 MB

  zawiera 3 strony


  Wariant IIIB


  Obsługa komunikacyjna
  2,13 MB  Plan sytuacyjny
  5,80 MB

  zawiera 4 strony

  Przekroje poprzeczne
  2,07 MB

  zawiera 3 strony

  Wariant IV


  Obsługa komunikacyjna 2,14 MB


  Plan sytuacyjny 16,90 MB

  zawiera 12 stron

  Przekroje poprzeczne 3,13 MB

  zawiera 7 stron
  Kolizje z obiektami infrastruktury inżynierskiej
  5,40 MB


  Uwarunkowania przyrodnicze 19,5 MB

  Zawiera 7 stron


  D O K U M E N T Y

  Dokument zawiera m.in.:

 • OPIS ISTNIEJĄCEJ TRASY
 • UWARUNKOWANIA W ZAKRESIE ISTNIEJACEJ I PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ DLA ANALIZOWANEJ TRASY
 • PROGNOZY RUCHU
 • ROZWIĄZANIA UKŁADU DROGOWEGO (OPIS WARIANTÓW)
 • ZASADY ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH
 • KOLIZJE Z OBIEKTAMI INFRASTRUKTURY INŻYNIERYJNEJ
 • ANALIZA EKONOMICZNA
 • ANALIZA WIELOKRYTERIALNA

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie "Studium techniczno - ekonomicznego zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej" obejmujacego ciąg ulic: Słomińskiego (od zachodniego przyczółka Mostu Gdańskiego do Ronda Zgrupowania AK "Radosław") - Okopowa - Towarowa - Plac Zawiszy - Raszyńska i Krzyckiego do Wawelskiej (wraz ze skrzyżowaniem z tą ulicą).
  Celem opracowania jest uzyskanie koncepcji rozwiązań sytuacyjno-wysokościowych dla zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od Mostu Gdańskiego do ulicy Wawelskiej, jako ulicy klasy drogi głównej ruchu przyspieszonego (GP).


  Synteza STEŚ dla zachodniego odcinka Obwodnicy Śródmiejskiej


 • Prezentacja zawiera m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKĘ WARIANTÓW
 • NAKŁADY INWESTYCYJNE
 • ANALIZĘ EKONOMICZNĄ
 • ANALIZĘ WIELOKRYTERIALNĄ


 • Koncepcja węzła ul. Słomińskiego z ul. Międzyparkową w ciągu obwodnicy śródmiejskiej

  W dokumencie m.in.:

 • Analiza uwarunkowań przestrzennych
 • Prognozy ruchu
 • Docelowa koncepcja rozwiązań węzła
 • Koncepcja usprawnienia obecnego rozwiązania skrzyżowania ulic Słomińskiego-Międzyparkowa

  Przedmiotem opracowania jest koncepcja węzła ulicy Słomińskiego z ulicą Międzyparkową w ciągu obwodnicy śródmiejskiej w Warszawie.
  Dla rozwiązań docelowych przyjęto następujące założenia:
  - uwzględnia się zasadę ciągłości ruchu na ulicy Słomińskiego będącej fragmentem obwodnicy środmiejskiej,
  - do węzła ulic Słomińskiego-Międzyparkowa włączona jest ulica Szymanowska jako ważny ciąg łączący z Wisłostradą,
  - ulica Słomińskiego jako ulica główna ruchu przyspieszonego GP,
  - ulica Międzyparkowa jako ulica zbiorcza Z,
  - ciąg ulic Szymanowska - Zakroczymska jako ulica zbiorcza Z,
  - prędkość projektowa - 60 km/h,
  - przekroj jezdni głównych w węźle - 2x2,
  - węzeł ulic Słomińskiego - Międzyparkowa jako typ WB,
  - jezdnie główne ulicy Słomińskiego projektuje się na wiadukcie,
  - rozrząd ruchu odbywać się będzie na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną w poziomie jezdni ulicy Międzyparkowej i Szymanowskiej.


  Część rysunkowa opracowania 18,8 MB

  Prezentacja 0,74 MB