Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Droga Krajowa nr 12

granica państwa - Piotrków Trybunalski - Radom - Lublin - granica państwa

Droga krajowa nr 12 (DK12) przebiega równoleżnikowo przez sześć województw: lubuskie, dolnośląskie, wielkopolskie, łódzkie, mazowieckie oraz lubelskie. Na części swojego przebiegu, w tym na Mazowszu, DK12 ma być zastąpiona przez drogę ekspresową S12, która jest omówiona na oddzielnej stronie internetowej.
DK12 swój początek ma w Łęknicy, skąd prowadzi na wschód, przebiegając przez Lubuskie, Wielkopolskę i Łódzkie, aż do Piotrkoa Trybunalskiego, w gdzie pośrednio łączy się z autostradą A1 oraz drogą krajową nr 8 (w przyszłości ekspresową S8). Następnie kieruje się w kierunku Opoczna, po minięciu którego wkracza na Mazowsze i prowadzi wprost do Radomia, gdzie łączy się z drogą krajową nr 7 (przyszłą ekspresową S7) oraz drogą krajową nr 9. Na wschód od Radomia DK12 przechodzi m.in. przez Zwoleń, gdzie krzyżuje się z drogą krajową nr 79. Później DK12 wkracza na Lubelszczyznę, gdzie mija m.in. Puławy, Lublin, Chełm i w Dorohusku dobiega do Ukrainy.
Droga krajowa nr 12 jest kręgosłupem komunikacyjnym południowej części województwa mazowieckiego, z Radomiem jako jego centrum. Zarządcą drogi na Mazowszu jest generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Warszawie, za wyjątkiem odcinka w Radomiu, który podlega miastu.
Przebudowa DK12 na terenie gmin Gielniów i Przysucha (km 460+700 - km 466+000)
Przedmiotem projektu były roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu odcinka drogi nr 12. Inwestycja obejmowała m.in.:
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejącej do obciążeń 11,5 tony na oś,
 • poszerzenie istniejącej jezdni o opaski bitumiczne,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • poprawę geometrii skrzyżowań,
 • budowę na skrzyżowaniach z wybranymi drogami dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
 • odnowę poboczy gruntowych i rowów drogowych,
 • odnowę i uzupełnienie kanalizacji deszczowej w m. Wolanów,
 • remont istniejących przepustów,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanymi rozwiązaniami drogowymi.

  Przyjęto następujące parametry techniczne:
 • klasa drogi GP (główna przyspieszona),
 • prędkość projektowa 80 km/h, a na terenie zabudowanym 50(60) km/h,
 • jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu na kierunek,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m,
 • pobocza gruntowe szerokości 1,5 m,
 • obciążenie drogi 11,5 tony na oś.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2007. Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego:


  Plan orientacyjny 3,84 MB

  Plan sytuacyjny 5,05 MB

  Przebudowa DK12 na terenie miejscowości Zbożenna, Skrzyńsko i Wieniawia (km 470+950 - km 485+000)
  Przedmiotem projektu były roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu odcinka drogi nr 12. Inwestycja obejmowała m.in.:
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejącej do obciążeń 11,5 tony na oś,
 • oszerzenie istniejącej jezdni o opaski bitumiczne,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • pooprawę geometrii skrzyżowań,
 • odudowę na skrzyżowaniach z wybranymi drogami dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
 • odnowę poboczy gruntowych i rowów drogowych,
 • odnowę i uzupełnienie kanalizacji deszczowej,
 • remont istniejących przepustów oraz ułożenie przepustu na rzece Garlicy w miejsce istniejącego mostu,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanymi rozwiązaniami drogowymi.

  Przyjęto następujące parametry techniczne:
 • klasa drogi GP (główna przyspieszona),
 • prędkość projektowa 80 km/h, a na terenie zabudowanym 50(60) km/h,
 • jedna jezdnia, po jednym pasie ruchu na kierunek,
 • szerokość pasa ruchu 3,5 m,
 • szerokość opaski zewnętrznej 0,5 m,
 • pobocza gruntowe szerokości 1,5 m,
 • obciążenie drogi 11,5 tony na oś.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2007. Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego:


  Plan orientacyjny 2,10 MB

  Plan sytuacyjny 12,1 MB

  Przekroje 5,02 MB
  Przebudowa DK12 na terenie gminy Wolanów (km 485+000 - km 501+750)
  Przedmiotem projektu były roboty budowlane polegające na poprawie bezpieczeństwa ruchu odcinka drogi nr 12. Inwestycja obejmowała m.in.:
 • wzmocnienie nawierzchni jezdni istniejącej do obciążeń 11,5 tony na oś,
 • poszerzenie istniejącej jezdni o opaski bitumiczne,
 • przebudowę zatok autobusowych,
 • poprawę geometrii skrzyżowań,
 • budowę na skrzyżowaniach z wybranymi drogami dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo,
 • odnowę poboczy gruntowych i rowów drogowych,
 • odnowę i uzupełnienie kanalizacji deszczowej w m. Wolanów,
 • remont istniejących przepustów oraz ułożenie przepustu na rzece Garlicy w miejsce istniejącego mostu,
 • przebudowę urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z planowanymi rozwiązaniami drogowymi.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2008. Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego:


  Plan orientacyjny 13,2 MB

  Plan sytuacyjny 15,6 MB

  Przekroje 1,59 MB
  Przebudowa DK12 w Zwoleniu (km 532+200 - km 532+500)
  Przedmiotem projektu była rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 12 z drogą wojewódzką nr 787 - ul. Pionkowską i drogą gminną - ul. Armii Krajowej, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu. Projekt objął m.in.:
 • rozbudowę istniejącego skrzyżowania zwykłego na skrzyżowanie typu rondo,
 • wzmocnienie nawierzchni istniejącej do obciążeń 11,5 tony na oś wraz z jej poszerzeniem,
 • wykonanie zatoki autobusowej,
 • urządzenie w niezbędnym zakresie chodników,
 • odnowie poboczy gruntowych i rowów drogowych,
 • budowie kanalizacji deszczowej,
 • budowa wydzielonego oświetlenia.

  Inwestycję zrealizowano w roku 2008. Poniżej prezentujemy elementy projektu budowlano-wykonawczego:


  Plan orientacyjny 1,04 MB

  Projekt stałej organizacji ruchu 1,15 MB

  Plan sytuacyjny i przekroje 2,21 MB