Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Piaseczno - Góra Kalwaria Mniszew - Magnuszew Ryczywół - Kozienice Obwodnica Ciepielowa Obwodnica Lipska

Droga Krajowa nr 79

Warszawa - Piaseczno - Góra Kalwaria - Kozienice - Zwoleń - Lipsko

Droga krajowa nr 79 (DK79) Warszawa - Sandomierz - Kraków - Bytom jest drogą międzyregionalną jednojezdniową klasy GP. Na terenie województwa mazowieckiego droga przebiega z północy na południowy wschód zaczynając się na granicach miasta Warszawy (ciąg ulicy Puławskiej), przechodzi przez Piaseczno i Górę Kalwarię. Na południe od Góry Kalwarii DK79 biegnie mniej więcej wzdłuż Wisły, przez Magnuszew, Kozienice, Zwoleń oraz Lipsko. Następnie wkracza na teren Województwa Świętokrzyskiego. W dalszym swoim przebiegu DK79 przechodzi przez Sandomierz i dochodzi od wschodu do Krakowa. Dalszy jej przebieg jest na osi wschód - zachód, łącząc Kraków z Górnym Śląskiem i tworząc ważny szlak drogowy alternaywny dla autostrady A4. Droga krajona nr 79 kończy się w Bytomiu.
Na terenie Mazowsza droga krajowa nr 79 jest ważnym szlakiem komunikacyjnym. DK79 będzie współpracować z planowanym do rozbudowy systemem komunikacyjnym Warszawy, jako łącznik pomiędzy Obwodnicą Ekspresową Warszawy a Dużą Obwodnicą Warszawy (DK50) przeznaczoną dla ruchu tranzytowego. Na odcinku pomiędzy Warszawą a Górą Kalwarią droga pełni też ważną rolę osi komunikacyjnej podwarszawskich suburbiów i przenosi znaczny ruch samochodów osobowych. Przewiduje się rozbudowę DK79 na tym odcinku do przekroju dwujezdniowego, która ma zwiększyć jej przepustowość oraz poprawić bezpieczeństwo ruchu. W okolicach Góry Kalwarii DK79 pobiegnie nowym śladem tworząc wraz z DK50 obwodnicę tego miasta. Na południe od Góry Kalwarii DK79 ma znaczenie regionalne o dużo mniejszym natężeniu ruchu. Przewidywane inwestycje mają na celu przede wszystkim poprawę warunków bezpieczeństwa oraz rewitalizację zdegradowanej infrastruktury, odbudowę lub budowę zatok autobusowych i naprawę odwodnienia.
Inwestorem przebudowy drogi na terenia województwa mazowieckiego jest warszawski oddział GDDKiA. Długość odcinka DK79 na terenie Mazowsza wynosi około 150 km.
Odcinek Piaseczno - Góra Kalwaria wraz z obwodnicą Góry Kalwarii
(km 8+895 - 27+790 - DK79) (km 175+700 - 179+550 - DK50)
Planowany do jest do rozbudowy odcinek drogi od skrzyżowania ulicy Energetycznej w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Górze Kalwarii, wraz z obwodnicą Góry Kalwarii. Zamierzenie inwestycyjne obejmuje 19,2 km DK79 (w tym ok. 5,5 nowego przebiegu) oraz 3,85 km DK50 (w całości nowy przebieg). Na znacznej części trasy droga przebiega przez tereny zurbanizowane i zabudowane oraz leśne.
Obecny stan drogi nie zapewnia warunków ruchu i bezpieczeństwa. Na odcinku od Warszawy do skrzyżowania z ulicą Łubińską na terenie Baniochy panuje wzmożony ruch pojazdów ciężarowych do składowiska Łubna. Bliskość terenów rekreacyjnych stanowi o wzmożonym ruchu rowerowym. Brak jest wydzielonego pasa ruchu pieszego i rowerowego, co prowadzi do kolizji i wypadków. Droga nie jest wyposażona w urządzania ochrony środowiska minimalizujące negatywne oddziaływanie na ludzi i środowisko. DK79 krzyżuje się z drogami wojewódzkimi i gminnymi, które mają różne nawierzchnie, od gruntowych i żwirowych, do bitumicznych. W celu dostosowania do parametrów GP oraz poprawy warunków bezpieczeństwa ruchu przewiduje się ograniczenie dostępności trasy z dróg lokalnych i wjazdów na posesje.

Podstawowe parametry techniczne dla planowanej rozbudowy:

- klasa techniczna - Główna ruchu Przyspieszonego (GP)
- nośność nawierzchni - 115kN/oś
- prędkość projektowa - 80 km/h (60 km/h na obszarze zabudowanym)
- prędkość miarodajna - 100 km/h (70 km/h na obszarze zabudowanym, droga w krawężnikach)
- liczba jezdni - 2
- szerokość pasa ruchu - 3,50 m
- liczba pasów ruchu - 2x3 (Piaseczno), 2x2 (pozostały odcinek)

Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na 3 zadania:
 • Zadanie I - DK79 km 8+895 - 22+680 (odc. Piaseczno - początek obwodnicy Góry Kalwarii)
 • Zadanie II - DK79 km 22+680 - 27+790 (jako część obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79)
 • Zadanie III - DK50 km 175+700 - 179+550 (jako część obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 50)

  Elementy projektu budowlanego i wykonawczego dla zadania II i III (obwodnica Góry Kalwarii)

  Dnia 24 lipca 2012 Wojewoda Mazowiecki wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania II i III 9,19 MB

  Zamieszczone elementy projektu budowlanego i wykonawczego pochodzą z dokumentacji GDKKiA. Z uwagi na fakt, że wykonawca inwstycji będzie miał prawo dokonać korekt w dokumentacji przed realizacją inwestycji, wybrane elementy projektu mogą ulec jeszcze zmianie. Zmiany te nie będą jednak dotyczyć zasadniczych parametrów inwestycji: przebiegu, szerokości zajętego pasa, położenia węzłów, itp.

  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko do projektu budowlanego

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • CHARAKTERYSTYKA TERENU
 • ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI
 • WPŁYW NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

  Raport sporządza się na potrzeby przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami). W raporcie przedstawia się wyniki analizy wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko projektowanej rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku od skrzySowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzySowania z drogą krajową nr 50 wraz z budową obwodnicy Góra Kalwaria. Raport dotyczy budowy obwodnicy Góry Kalwarii:
  - w ciągu drogi krajowej nr 79 od km 22+680 do km 27+790 (zadanie II),
  - w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 175+700 do km 179+550 (zadanie III).


  Zadanie II - urządzenia ochrony środowiska opis 5,25 MB

  Zadanie II - urządzenia ochrony środowiska rysunki 9,68 MB

  Zadanie III - urządzenia ochrony środowiska opis 6,89 MB

  Zadanie III - urządzenia ochrony środowiska rysunki 6,53 MB • Projekt budowlany dla Zadania II (DK79 km 22+680 - 27+790)

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej
 • Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska
 • Podstawowe parametry techniczne
 • Przebieg drogi głównej w planie
 • Przebieg drogi w profilu podłuSnym
 • Odwodnienie drogi
 • Konstrukcja nawierzchni
 • Roboty ziemne
 • Roboty wykończeniowe
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Obiekty inżynierskie
 • Oznakowanie
 • Zieleń

  Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim województwa mazowieckiego. Polega na budowie dwujezdniowej drogi obwodowej po zachodniej stronie Góry Kalwarii od km 22+680 w miejscowości Kąty do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w km 27+790.
  Długość inwestycji - zadania II wynosi 5110 m.
  Projektowane przedsięwzięcie będzie fragmentem drogi krajowej nr 79 Warszawa - Sandomierz.


  Przekroje normalne 2,53 MB • Plan orientacyjny 1,17 MB  Projekt stałej orhganizacji ruchu 19,3 MB  Projekt zagospodarowania terenu 26,0 MB  Plan sytuacyjny 12,3 MB
  Projekt budowlany dla Zadania III (DK50 km 175+700 - 179+550)

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej
 • Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska
 • Podstawowe parametry techniczne
 • Przebieg drogi głównej w planie
 • Przebieg drogi w profilu podłuSnym
 • Odwodnienie drogi
 • Konstrukcja nawierzchni
 • Roboty ziemne
 • Roboty wykończeniowe
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Obiekty inżynierskie
 • Oznakowanie
 • Zieleń

  Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta i Gminy Góra Kalwaria w powiecie piaseczyńskim województwa mazowieckiego. Polega ono na budowie dwujezdniowej drogi obwodowej po południowej stronie Góry Kalwarii, od km 175+700 do mostu przez rzekę Wisłę w km 179+550, stanowiąc obwodnicę w ciągu drogi krajowej nr 50.
  Długość inwestycji - zadania III wynosi 3850 m.
  Projektowane przedsięwzięcie będzie fragmentem drogi krajowej nr 50 Ciechanów - Ostrów Mazowiecka.


  Przekroje normalne 2,21 MB • Plan orientacyjny 1,18 MB  Projekt stałej orhganizacji ruchu 18,4 MB  Projekt zagospodarowania terenu 10,7 MB  Plan sytuacyjny 12,7 MB

  Raport o oddziaływaniu na środowisko dla zadania I, II i III

  W dokumencie m.in.:

 • Opis analizowanych wariantów
 • Opis przedsięwzięcia
 • Charakterystyka terenu i stanu środowiska
 • Odziaływanie planowanej drogi na środowisko
 • Wpływ na zdrowie ludzi i środowisko przyrodnicze
 • Opis działań zmniejszających negatywne oddziaływanie
 • Porównanie analizowanych wariantów

  Celem opracowania jest przedstawienie oddziaływania na środowisko rozbudowywanej drogi krajowej nr 79 od skrzyżowania z ul. Energetyczną w Piasecznie do skrzyżowania z drogą krajową nr 50 w Górze Kalwarii wraz z obwodnicą Góry Kalwarii.

  Załączniki do raportu 14,0 MB

  Uwarunkowania przyrodnicze 13,0 MB

  Wpływ na obszar Natura 2000 6,08 MB

  Oddziaływanie na powietrze 34,5 MB

  Zasięg hałasu 17,2 MB • Plany sytuacyjne 3,50 MB

  Analizowane warianty 3,96 MB

  Lokalizacja obiektów przeznaczonych do rozbiórki 4,51 MB

  Odcinek Mniszew - Magnuszew (43+040 - 55+560 km)
  Planowany do rozbudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w powiecie Kozienice, gmina Magnuszew. Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa nośności drogi i poprawa bezpieczeństwa ruchu, tj.: wzmocnienie jej nawierzchni, modernizacja skrzyżowań z korektą geometrii dodatkowe lewoskręty, budowa i modernizacja istniejących zatok autobusowych w celu zapewnienia ich bezpiecznej lokalizacji, budowa i uzupełnienie chodników i ciągów ruchu pieszego w obrębie pasa drogowego, poprawa odwodnienia (budowa kanalizacji w miejscowości Mniszew oraz udrożnienie rowów), remont i uzupełnienie zjazdów na posesje, modernizacja mostu przechodzącego nad rzeką Pilicą.
  W przypadku nie podjęcia przebudowy omawianego odcinka drogi krajowej nr 79 ruch poruszających się samochodów będzie musiał odbywać się po starej, niezbyt dobrej nawierzchni drogi. Na starej, istniejącej drodze występuje większe prawdopodobieństwo wystąpienia sytuacji awaryjnych, jak np. wypadek samochodowy. Rozbudowa drogi i budowa nowych zatok autobusowych oraz budowa ciągów pieszych, znacznie poprawi bezpieczeństwo ruchu pieszego w granicach obszarów zabudowanych.

  Podstawowe parametry techniczne:

  - klasa techniczna - Główna ruchu Przyspieszonego (GP)
  - nośność nawierzchni - 115kN/oś
  - kategoria ruchu - KR5
  - pasy ruchu - 2x3,50 m (1 jezdnia)
  - opaski bitumiczne zewnętrzne - 2x0,5 m
  - pobocza gruntowe na przekroju szlakowym - 2x1,50 m
  - nawierzchnia - bitumiczna na drodze głównej i skrzyżowaniach, na drogach dojazdowych i zjazdach nawierzchnia będzie ażurowa z płyt betonowych.
  - prędkość projektowana poza terenem zabudowy - 80 km/h (miarodajna = 100 km/h)
  - prędkość projektowana na terenie zabudowy - 60 km/h (miarodajna = 70 km/h)

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • WPŁYW NA ZDROWIE LUDZI I ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • PORÓWNANIE ANALIZOWANYCH WARIANTÓW

  Przedmiotem opracowania jest planowana rozbudowa istniejącej drogi krajowej nr 79 na odcinku od Mniszewa do Magnuszewa tj. od km 43+040 do km 55+560. Długość planowanej drogi wynosi 12,520 km. Celem opracowania raportu jest analiza wielkości i zasięgu prognozowanego oddziaływania na środowisko planowanej rozbudowy istniejącego odcinka drogi od miejscowości Mniszew do miejscowości Magnuszew. W opracowaniu analizuje się fazę budowy i eksploatacji. Nie analizuje się fazy likwidacji ze względu na charakter planowanego przedsięwzięcia (nie planuje się likwidacji drogi).

  Streszczenie raportu 0,44 MB

  Załączniki do raportu 5,77 MB

  Wpływ na obszar Natura 2000 - tekst 3,43 MB

  Wpływ na obszar Natura 2000 - mapy 4,41 MB

  Zasięg hałasu 24,3 MB • Plan orientacyjny 3,38 MB

  Plany lokalizacyjne 9,24 MB

  Odcinek Ryczywół - Kozienice (65+053 - 80+449 km)
  Planowany do rozbudowy odcinek drogi zlokalizowany jest w powiecie Kozienice, gmina Magnuszew. Przedmiotowy odcinek drogi, położony jest w granicach administracyjnych gmin: Kozienice i Magnuszew. Projektowana inwestycja jest rozbudową odcinka drogi nr 79 polegającą na wzmocnieniu nawierzchni jezdni istniejącej oraz jej poszerzeniu, przebudowie zatok autobusowych, poprawie geometrii skrzyżowań i wygenerowanie na skrzyżowaniach z drogami o nawierzchni twardej ulepszonej dodatkowych pasów dla pojazdów skręcających w lewo, odnowie poboczy gruntowych, rowów drogowych, przebudowie przykanalików i studzienek ściekowych w miejscowości Kozienice, budowie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ryczywół, remoncie istniejących przepustów pod koroną drogi. Powyższe zamierzenia inwestycyjne wpłyną na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego oraz zwiększą przydatność eksploatacyjną przedmiotowego odcinka drogi. Drogę projektuje się istniejącym śladem uwzględniając pas terenu przeznaczony pod drogę oraz istniejące zagospodarowanie pasa drogowego i terenu przyległego. Trasa drogi objęta opracowaniem pokrywa się a osią jezdni istniejącej poza odcinkami od km 65+536,89 do km 65+686,25, od km 73+926,53 do km 74+289,68 gdzie regulacji w planie sytuacyjnym podlegają łuki poziome.

  Podstawowe parametry techniczne:

  - klasa techniczna - Główna ruchu Przyspieszonego (GP)
  - prędkość projektowana poza terenem zabudowy - 80 km/h (miarodajna = 100 km/h)
  - prędkość projektowana na terenie zabudowy - 60 km/h (miarodajna = 70 km/h)
  - pasy ruchu - 2x3,50 m (1 jezdnia)
  - szerokość pasa ruchu 3,5m,
  - szerokość opaski zewnętrznej 0,5m
  - pobocza gruntowe szerokości 1,5m
  - obciążenie drogi 11,5 tony/oś.

  W dokumencie m.in.:

 • Przedmiot inwestycji
 • Istniejący stan zagospodarowania terenu
 • Istniejące terenowe uwarunkowanie realizacyjne
 • Projektowane zagospodarowanie terenu

  Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczywół - Kozienice od km 65+053 do km 80+449. Podstawą opracowania projektu jest zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, zgodnie z umową nr 2004/034.

  Zagospodarowanie terenu 5,84 MB

  Przekroje normalne 0,33 MB

  Most przez rzekę Radomkę: Opis 3,15 MB    Projekt 4,35 MB

  Most przez ciek Michałowski: Opis 2,00 MB    Projekt 2,48 MB

  Most przez rzekę Chartówkę: Opis 1,83 MB    Projekt 2,09 MB • Plan orientacyjny 0,72 MB

  Obwodnica Ciepielowa (ok. 118+000 - 122+900 km)
  Planowana obwodnica ma wyprowadzić ruch z miejscowości Ciepielów. Obwodnica ominie miejscowość po wschodniej stronie.

  Wstępnie przyjęte parametry techniczne:

  - klasa techniczna - Główna ruchu Przyspieszonego (GP)
  - prędkość projektowana poza terenem zabudowy - 80 km/h
  - prędkość projektowana na terenie zabudowy - 60 km/h
  - obciążenie drogi 11,5 tony/oś.  Obwodnica Lipska (ok. 130+500 - 135+500 km)
  Planowana obwodnica ma wyprowadzić ruch z miejscowości Lipsko. Obecnie prowadzone są prace projektowe.

  Wstępnie przyjęte parametry techniczne:

  - klasa techniczna - Główna ruchu Przyspieszonego (GP)
  - prędkość projektowa 80 km/godz.
  - obciążenie drogi 11,5 tony/oś.