Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Sochaczew - Mińsk Mazowiecki Mińsk Mazowiecki - Łochów Łochów - Ostrów Mazowiecka

Droga Krajowa nr 50

Ciechanów - Płońsk - Wyszogród - Sochaczew - Żyrardów - Mszczonów - Grójec -
Góra Kalwaria - Kołbiel - Mińsk Mazowiecki - Łochów - Ostrów Mazowiecka

Droga krajowa nr 50 przebiega w całości na terenie województwa mazowieckiego. Swoim przebiegiem tworzy niepełny pierścień wokół aglomeracji warszawskiej w odległosci od 30 do ponad 80 km od centrum Warszawy. Rozpoczyna się w Ciechanowie, potem przechodzi w okolicach Płońska, Wyszogrodu, Sochaczewa, Żyrardowa, Mszczonowa, Grójca, Góry Kalwarii, Kołbieli, Mińska Mazowieckiego, Stanisławowa, Łochowa i kończy swój bieg na obwodnicy Ostrowii Mazowieckiej. Na odcinku pomiędzy Wyszogrodem a Łochowem DK 50 wchodzi w skład tzw. Dużej Obwodnicy Warszawy. Od 2003 roku trwa modernizacja drogi krajowej numer 50 mająca na celu dostosowanie jej zwiększonego ruchu tranzytowego, zwłaszcza pojazdów ciężkich. Wszystkie odcinki drogi uzyskają klasę jednojezdniowych lub dwujezdniowych dróg głównych ruchu przyspieszonego z pasami awaryjnymi i z ograniczoną dostępnością porzez węzły i zjazdy. Poprawi to płynność ruchu i zwiększy przepustowość trasy, przy jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu. Celem ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców powstaną obwodnice większych miast i niektórych miejscowości. Nawierzchnia zostanie dostosowana do obciążenia 115 kN/oś.
Przebudowa południowego odcinka DK 50 jako Dużej Obwodnicy Warszawy była jednym z pierwszych projektów modernizacji dróg w ramach programu pomocowego UE. Odcinek drogi krajowej nr 50 pomiędzy Sochaczewem a Mińskiem Mazowieckim jest usytuowany w Korytarzu II transeuropejskich sieci transportu i jest częścią międzynarodowej trasy Berlin - Warszawa - Mińsk - Moskwa. Obecnie droga ta zastępuje nieistniejący odcinek drogi A2 i jest przeznaczona do przejęcia intensywnego ruchu drogowego (głównie pojazdów ciężkich) omijającego Warszawę od południa. Planowana jest też przebudowa lub rozbudowa wschodniego odcinka DK 50 pomiędzy Mińskiem Mazowieckim a Ostrowią Mazowiecką mająca na celu dostosowanie drogi do zwiększonego ruchu tranzytowego.

Modernizacja DK 50 została podzielona na kilka odcinków:
DK 50 - odcinek południowy od Sochaczewa do Mińska Mazowieckiego

Obwodnica Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

Długość odcinka: 15,1 km
Przekrój: 1 x (2 + 1)
Prędkość projektowa: 100 km/h
Realizacja w latach 2009-11
21.07.2009 podpisano umowę na budowę. Oddanie do ruchu XI 2012

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły - z planowaną autostradą A2 (węzeł Wiskitki) i z drogą wojewódzką nr 719. - na początki i na końcu obwodnicy planowane są skanalizowane ronda
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Oficjalna strona inwestycji: obwodnicazyrardowa.pl

Obwodnica Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 (etap II)

Długość odcinka: 6,3 km
Przekrój: 1 x 2 + jezdnie zbiorcze
Prędkość projektowa: 100 km/h Realizacja w latach 2009-10 (inwestycja zakończona w październiku 2010)

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły - z istniejącą obwodnicą zrealizowaną w 2004 roku (etap I) i z ulicą Tarczyńską
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

mapa sytuacyjna 8,72 MB


Oficjalna strona inwestycji: obwodnicamszczonowa.pl

Obwodnica Góry Kalwarii w ciągu dróg krajowych nr 79 i 50

Długość odcinka: 8,96 km
Przekrój: 2 x 2, 2 x 3
Prędkość projektowa: 60-80 km/h
Planowana realizacja w latach 2013-15

Inwestycja obejmuje dwie drogi krajowe:
- drogę nr 79 na odcinku o długości 5,110 km - zadanie nr II,
- drogę nr 50 na odcinku o długości 3,850 km - zadanie nr III.

Powiązania z drogami publicznymi:
- 2 węzły z istniejącą drogą krajową nr 79 Warszawa-Góra Kalwaria
- węzeł z istniejącą drogą krajową nr 50 Płońsk-Grójec-Mińsk Mazowiecki
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę. W ten sposób zrealizowanych będzie 7 skrzyżowań (przejazdów).

Więcej na stronie Droga krajowa nr 79

Obwodnica Kołbieli w ciągu drogi krajowej 50

Długość odcinka: 10,6 - 11,6 km (w zależności od wariantu)
Przekrój: 1 x (2 + 1); w węzłach 2 x 2
Prędkość projektowa: 80 km/h
Planowana realizacja w latach 2013-15

Powiązania z drogami publicznymi:
- 3 węzły - dwa na początku i na koncu odcinka oraz jeden z projektowaną drogą espresową S17
Pozostałe drogi przecinające obwodnicę zaprojektowane są jako dwupoziomowe skrzyżowania bez możliwości zjazdu na projektowaną drogę.

Informacja o planowanym przedsięwzięciu 0,2 MB
Mapa obwpdnicy na tle obszarów Natura 2000 3,53 MB
DK 50 - odcinek wschodni od Mińska Mazowieckiego do Łochowa

Przebudowa odcinka drogi nr 50 Mińsk Mazowiecki - Łochów (bez obw. Stanisławowa) km 217+829,49 - 225+700, km 227+500 - 256+706

Przebudowywany odcinek DK 50 swój początek bierze w gminie Mińsk Mazowiecki w km 217+829,49 i stanowi kontynuację odcinka objętego opracowaniem "Obwodnica Mińska Mazowieckiego na parametrach autostrady w ciągu drogi krajowej nr 2". Następnie przechodzi przez tereny gmin Stanisławów, Dobre, Strachówka i Jadów. Koniec przebudowy następuje w km 256+706,03 w miejscowości Łochów. Odcinek w miejscowości Stanisławów od km 225+700 do km 227+500 jest poza zakresem przedmiotowego opracowania i wykonywany jest przez Transprojekt Warszawa. Długość przebudowy wynosi łącznie ok. 37 076,54 m.
W związku z faktem, iż przedmiotem inwestycji jest przebudowa istniejącej od lat drogi, związana ze zmniejszeniem jej uciążliwości dla użytkowników drogi jak i mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w jej otoczeniu, nie przewidziano wariantowania lokalizacyjnego. Analizowany jest przebieg drogi po istniejącym śladzie DK 50. W związku z ewentualnym ograniczeniem oddziaływania na tereny cenne przyrodniczo (Natura 2000) tylko i wyłącznie na odcinku ok. 2 km, w km około 251+700 do km 253+700, rozpatrywano drogę wariantowo, tzn. wariant I, II i III jako alternatywne przejścia przez rzekę Liwiec.
Wariantowanie obejmuje odcinki:
Wariant I 251+700 - 253+540 km;
Wariant II 251+711 - 252+981 km;
Wariant III 251+996 - 253+693 km.
Wariant I przewiduje zachowanie istniejącego śladu DK 50, wariant II projektuje się jako przejście trasą po stronie zachodniej istniejącego obiektu mostowego natomiast wariant III przechodzi po stronie wschodniej istniejącej trasy.

W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO ZAGOSPODAROWANIA
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABYTKÓW
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS ZASTOSOWANYCH METOD PROGNOZOWANIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MINIMALIZUJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  Celem sporządzenia niniejszego raportu jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla proponowanej do realizacji inwestycji pn. "Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 50 Mińsk Mazowiecki - Łochów od km 217+829,49 do km 225+700 oraz od km 227+500 do km 256+706,03". Przedmiotem Raportu jest określenie potencjalnego wpływu przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, opierając się na przyjętych rozwiązaniach technologicznych, technicznych a także lokalizacyjnych.

  Streszczenie raportu 2,87 MB

  Uzgodnienia 28,0 MB

  Dokumentacja fotograficzna 1,23 MB


 • Plan orientacyjny 10,0 MB  Uwarunkowania środowiskowe 74,5 MB


  Zasięgi oddziaływania hałasu


  Wariant 0 (bezinwestycyjny) 171 MB  Wariant I (podstawowy) - 2011 rok 186 MB  Wariant I (podstawowy) - 2028 rok 195 MB  Wariant II - 2011 i 2028 rok 9,40 MB  Wariant III - 2011 i 2028 rok 10,5 MB

  Dokument zawiera odpowiedź na uwagi zawarte w piśmie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie znak WOOŚ-II.4210.64.2011.MW z dnia 18.08.2011 r.

  pismo Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa z dn. 01.04.2008 r. 0,251 MB

  plan sytuacyjny rozwiązań projektowych w rejonie Torfowiska Czernik 0,260 MB

  mapa uwarunkowań środowiskowych 67,3 MB

  uwarunkowania lokalizacji przejść dla zwierząt 2,53 MB
  DK 50 Łochów - Ostrów Mazowiecka

  Łochów - Ostrówek (od km 256+705 do km 262+550)

  Przedsięwzięcie pn. "Rozbudowa odcinka drogi krajowej nr 50 Łochów - Ostrów Mazowiecka od km około 256+705 do km około 262+550" będzie obejmowało m.in. następujące zadania:
  - poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni drogi,
  - korekta niwelety drogi celem podniesienia bezpieczeństwa,
  - umocnienie poboczy kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie,
  - przebudowa istniejących obiektów inżynierskich (przepustów) w dostosowaniu do projektu drogi,
  - budowa nowych oraz przebudowa istniejących zatok autobusowych,
  - budowa ciągow pieszo - jezdnych, dróg serwisowych wzdłuż drogi,
  - poprawa odwodnienia korpusu drogowego,
  - poprawa geometrii skrzyżowań, wraz z wydzieleniem pasów dla lewo skrętów.

  Podstawowe parametry techniczne:

  - kategoria drogi - GP, 1x2 pasy ruchu (kategoria drogi pozostaje niezmieniona),
  - prędkość projektowa - v = 80 km/h poza obszarem zabudowanym, v = 60 km/h obszar zabudowany
  - kategoria ruchu - KR6
  - nośność nawierzchni - 115 kN/oś


  Pan orientacyjny 7,73 MB

  Dokument zawiera m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA TERENU W MIEJSCU LOKALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH
 • OPIS ISTNIEJĄCYCH W SĄSIEDZTWIE ZABYTKÓW CHRONIONYCH
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
 • UZASADNIENIE WYBRANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH

  Przedmiotem niniejszego opracowania jest raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odcinku Łochów - Ostrów Mazowiecka od km 256+705 do km 262+550". Burmistrz Łochowa wydał postanowienie dnia 28 czerwca 2008r. stwierdzające obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla w/w przedsięwzięcia i ustalające jego zakres. Niniejszy raport sporządzono w zakresie określonym w przytoczonym wyżej postanowieniu Burmistrza Łochowa.

  Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym 0,37 MB

  Mapy uwarunkowań środowiskowych 1,33 MB

  Ochrona przed hałasem 9,86 MB


 • Projekt rozbudowy 3,73 MB