Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Obwodnica Lesznowoli Piaseczno Paszkowianka Piaseczno-Wiązowna

Droga Wojewódzka 721


Nadarzyn - Lesznowola - Piaseczno - Konstancin - Wiązowna - Duchnów

Długość: 44,950 km

Droga Wojewódzka nr 721 jest jedną z ważniejszych dróg w warszawskim węźle drogowym. Jest ona elementem tzw. Małej Obwodnicy Warszawy, której zadaniem jest zapewnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy podwarszawskimi gminami. W stanie istniejącym droga na całym przebiegu ma przekrój jednojezdniowy i składa się z dwóch odrębnych odcinków (pik. 0+000 - 27+200 oraz 29+300 - 47+050) przedzielonych Wisłą na wysokości Józefowa i Konstancina-Jeziorny, gdzie stał most zniszczony w czasie II Wojny Światowej (do dziś nie odbudowany). DW 721 największe znaczenie komunikacyjne ma po lewej stronie Wisły. Pomiędzy Nadarzynem a Konstancinem przenosi ruch o znacznym natężeniu, przekraczającym jej przepustowość. Na tym odcinku stanowi ona łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 724, drogą krajową nr 79, drogą krajową nr 7 (przyszłą S-7 oraz drogą krajową nr 8 (przyszłą S-8. Po prawej stronie Wisły DW 721 łączy drogę krajową nr 2 z drogą krajową nr 17 (przyszłą S-17).
Zarządcą drogi jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. W planach perspektywicznych DW 721 ma na całym przebiegu uzyskać przekrój dwujezdniowy i zostać połączona nowym mostem przez Wisłę. Na węźle z planowaną drogą ekspresową S-8 w okolicy Nadarzyna, DW 721 połączy się z tzw. Paszkowianką, kóra planowana jest jako łącznik pomiędzy DK8 a DK2. Przedłużeniem DW 721 na wschodzie ma być planowana droga łącząca DK2 w okolicy Duchnowa z S8 w okolicy Radzymina. Plany modernizacji całego odcinka DW 721 oraz budowy jej ciągu dalszego na północny-wschód i na zachód, można określić jako perspektywa najbliższych 20-30 lat. Najważniejszym i najtrudniejszym w realizacji elementem planowanej rozbudowy DW 721 bedzie most przez Wisłę, którego lokalizacja zapisana w planach zagospodarowania województwa mazowieckiego, koliduje z rezerwatem ptasim na Wiśle.
Obwodnica Lesznowoli
Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego przebiegu drogi wojewodzkiej nr 721 na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańcow Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn. Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest połączenie drogi krajowej nr 7 z drogą krajową nr 79 oraz usprawnienie przepływu ruchu w sieci drogowej rejonu na południowy-zachód od Warszawy, w szczególności wykonanie północnego obejścia Magdalenki i północnego obejścia Piaseczna przez skierowanie ruchu tranzytowego poza obszar ww. miejscowości.
Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej 721 spowoduje odsunięcie rosnącego ruchu drogowego od terenów zabudowanych (Stara Iwiczna, Lesznowola, Magdalenka). Dzięki odpowiednim parametrom nowej drogi zwiększy się płynność oraz komfort i bezpieczeństwo ruchu. Zminimalizowanie zostanie niekorzystne oddziaływanie ruchu pojazdów na środowisko poprzez redukcję emisji substancji zanieczyszczających oraz hałasu. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa uczestników ruchu zapewniona będzie m.in. dzięki ograniczeniu dostępności do drogi poprzez obsługę ruchu lokalnego poprzez projektowane drogi dojazdowe (serwisowe). Ponadto w ramach przedsięwzięcia wykonane zostaną elementy zapewniające bezpieczny ruch pieszo-rowerowy - chodniki, ścieżki rowerowe (ewentualnie) oraz zatoki autobusowe i azyle na przejściach dla pieszych.

Podstawowe parametry techniczne:

- Klasa drogi - G (główna)
- Przekrój - 2 x 2 (dwie jezdnie po dwa pasy ruchu z możliwością do poszerzenia do 2 x 3)
- Szerkość jednej jezdni - 7 m
- Szerokość poboczy gruntowych - 1,5 m
- Szerokość ścieżki rowerowej - 2,0 m
- Szerokość chodników - 1,5 m
- Kategoria ruchu - KR5

Pierwsze postępowanie środowiskowe rozpoczęto w 2011 r.
W dniu 23 marca 2012 RDOŚ wydał decyzję środowiskową dla wariantu I - DECYZJA nr WOOŚ-II.4210.45.2011.ŁJ z dnia 23.03.2012 r. 7,91 MB
Decyzja została zaskarżona i wyrokiem WSA z dnia 12 marca 2014 r. zwrócona do GDOŚ. GDOŚ uchylił w całości decyzję z dnia 23 marca 2012 r. W 2015 r. MZDW zlecił wykonanie nowej dokumentacji do decyzji środowiskowej.

Dokumentacja środowiskowa z 2016 r.


Plan orientacyjny 12,7 MB

Plan sytuacyjny 14,5 MB

Dokumentacja środowiskowa z 2011 r.

W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA I ZABYTKÓW
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW WRAZ Z UZASADNIENIEM ICH WYBORU
 • ANALIZA I OCENA MOśLIWYCH ZAGROśEŃ I SZKÓD DLA ZABYTKÓW
 • WPŁYW PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZMNIEJSZENIE NEGATYWNEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • STRESZCZENIE RAPORTU

  Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721 relacji Nadarzyn - Piaseczno - rz. Wisła - Jozefów - Duchnów, na odcinku: od skrzyżowania ulic Mleczarskiej i Powstańców Warszawy (granica pomiędzy gminami: Piaseczno i Lesznowola) do włączenia do drogi krajowej nr 7, na terenie gmin Lesznowola i Raszyn.
  Niniejszy raport stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Głównym celem sporządzonego raportu jest identyfikacja uciążliwości dla środowiska wynikających z realizacji przedsięwzięcia oraz wskazanie sposobów minimalizujących bądź eliminujących negatywne oddziaływanie na środowisko. Raport uwzględnia wpływ przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska oraz zdrowie ludzi, bazując na przyjętych rozwiązaniach technologicznych i lokalizacyjnych, ze szczegółowością i dokładnością odpowiednią do posiadanych danych.


  Załączniki 17,7 MB

  Zasięg hałasu - wariant 0 34,3 MB


 • Izolinie stężeń dwutlenku azotu 3,32 MB

  System odwodnienia 2,70 MB

  Uwarunkowania przyrodnicze 5,33 MB

  Mapy zasięgu hałasu z ekranami akustycznymi pochodzą z aneksu nr 2


  Zasięg hałasu - Wariant 1 65,3 MB

  Zasięg hałasu - Wariant 2 89,9 MB

  Zasięg hałasu - Wariant 3 85,8 MB

  Zasięg hałasu - Wariant 4 90,4 MB


  W dokumencie m.in.:

 • ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY
 • GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

  Konieczność sporządzenia uzupełnienia wynika z Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sygnaturze WOOŚ-II.4242.69.2011.JT. Niniejsze uzupełnienie należy rozpatrywać łącznie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko.

  Uwarunkowania przestrzenne 6,33 MB

  Dokumentacja fotograficzna 5,85 MB


 • W dokumencie m.in.:

 • OCHRONA PRZYRODY
 • ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE

  Konieczność sporządzenia uzupełnienia wynika z Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sygnaturze WOOŚ-II.4210.45.2011.ŁJ. Niniejsze uzupełnienie należy rozpatrywać łącznie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz Uzupełnieniem Nr 1 z dnia 28.04.2011r. • W dokumencie m.in.:

 • ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE POD KĄTEM WPŁYWU NA ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE
 • ODDZIAŁYWANIE SKUMULOWANE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ISTNIEJĄCYMI ORAZ PLANOWANYMI DROGAMI
 • GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

  Konieczność sporządzenia uzupełnienia wynika z Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o sygnaturze WOOŚ-II.4210.45.2011.ŁJ z dnia 15.07.2011r.. Niniejsze uzupełnienie należy rozpatrywać łącznie z Raportem o oddziaływaniu na środowisko, Uzupełnieniem Nr 1 z dnia 28.04.2011r. oraz Uzupełnieniem Nr 2 z dnia 08.06.2011r.

  Dane do obliczeń stężeń w sieci receptorów 0,32 MB • Izolinie dwutlenku azotu
  1,36 MB

  Korytarze ekologiczne 6,66 MB

  Zasięg hałasu - Wariant 1 dzień 4,47 MB

  Zasięg hałasu - Wariant 1 noc 4,63 MB  DW 721 na terenie m. Piaseczno
  Droga wojewódzka nr 721 na terenie Piaseczna przebiega od ulicy Mleczarskiej do ulicy Julianowskiej. Droga przecina drogę krajową nr 79 (ul. Puławską), z którą tworzy skrzyżowanie jednopoziomowe. W zakres rozbudowy DW 721 na terenie miasta Piaseczno nie wchodzi przebudowa skrzyżowania z DK79, które będzie realizowane wraz z projektem przebudowy DK79 przez GDDKiA o/Warszawa. DW 721 na terenie Piaseczna uzyska przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (2x2) z dodatkowym wydzieleniem pasów do prawo- i lewoskskrętów przed skrzyżowaniami. Wszystkie skrzyżowania projektowane są jako jednopoziomowe.

  Poniżej prezentujemy fragmenty projektu rozbudowy DW 721 na terenie Piaseczna od ul. Mleczarskiej do ul. Julianowskiej.


  Projekt stałej organizacji ruchu 8,87 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 7,25 MB  Paszkowianka w ciągu DW 721

  Nadarzyn - Pruszków - Brwinów - Błonie

  Długość: około 32 km

  Przedłużeniem drogi wojewódzkiej nr 721 w kierunku północno-zachodnim i północnym będzie tzw. Paszkowianka. Ze względu na bardzo słabo rozwiniętą sieć dróg lokalnych i zbiorczych, stanowić będzie ona ważny element ciągu komunikacyjnego prowadząc ruch tranzytowy i lokalny na kierunku północ - południe, włączając go w ciąg tzw. Małej Obwodnicy Warszawy. Paszkowianka zapewni obsługę komunikacyjną gmin położonych na zachód od granic miasta stołecznego Warszawy. Inwestorem tej inwestycji jest Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich. Nie są jeszcze znane dokładne plany przebiegu całej planowanej drogi ani jej parametry techniczne. Najprawdopodobniej będzie to droga klasy G (głównej) w przeważającej swojej długości o przekroju dwujezdniowym.
  Droga ma się rozpocząć na węźle "Paszków" z drogą ekspresową S8 (w okolicy Nadarzyna) jako przedłużenie DW 721 biegnącej od strony Lesznowoli. W dalszym swoim przebiegu planowana droga przetnie linię kolejową WKD pomiędzy Nową Wsią a Otrębusami. Następnie skrzyżuje się z drogą wojewódzką nr 719 relacji Warszawa - Kamion. Dalej na północ projektowana droga pobiegnie terenami rolniczymi przez tereny wsi Parzniew gdzie przekroczy wiaduktem linię kolejową relacji Warszawa Centralna - Katowice. Projektowane rondo na terenie gminy Brwinów rozdzieli drogę na dwa odcinki: pierwszy o przekroju dwujezdniowym poprowadzi ruch po terenach miasta Pruszków do realizowanego przez GDDKiA węzła z Autostradą A2, drugi odcinek o przekroju jednojezdniowym prowadzić będzie ruch po terenach gminy Brwinów do skrzyżowania z drogą wojewodzką nr 720 w rejonie realizowanego rownież przez GDDKiA wiaduktu drogowego WD-300 zlokalizowanego w pasie autostrady A2. Paszkowianka nie będzie mieć bezpośredniego powiązania z autostradą. Na dalszym odcinku droga pobiegnie na północ omijając wieś Biskupice i Czubin oraz przekraczy linię kolejową Warszawa - Poznań. Planowana Paszkowianka stanowić będzie wschodnią obwodnicę miasta Błonie i po skrzykrzowaniu z drogą krajową 2 skieruje się do włączenia w drogę wojewódzką nr 579 gdzie zakończy swój bieg.

  Paszkowianka na odcinku od DW 719 do autostrady A2

  Planowana inwestycja obejmuje budowę drogi wojewodzkiej tzw. "Paszkowianki" na odcinku od skrzyżowania z DW 719 relacji Pruszkow - Milanowek do włączenia:
  - od strony wschodniej w projektowany w ciągu autostrady A2 węzeł "Pruszkow"
  - od strony zachodniej w drogę wojewodzką nr 720 w rejonie wiaduktu WD300 zlokalizowanego w pasie autostrady A2 (na terenie gminy Brwinów).
  Łączna długość projektowanego odcinka drogi wynosi około 10km.
  Zaprezentowano dwa warianty przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej na odcinku pomiędzy istniejącą drogą wojewódzka nr 719, a projektowaną autostrada A2. Pierwszy odcinek długości ok. 3,2km poprowadzono wspólnym korytarzem zgodnie z częściowo istniejącym i obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla gminy Brwinów oraz studiami uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Odcinek ten projektowany jako droga o przekroju dwujezdniowym łączy drogę wojewódzką nr 719 i prowadząc ruch przez wieś Parzniew przekracza linię kolejową relacji Warszawa Centralna - Katowice, kończąc swój bieg na skrzyżowaniu typu rondo. Następnie, na odcinkach zarówno w kierunku zachodnim (gmina Brwinów) jak i wschodnim (miasto Pruszków) przedstawiono po dwa warianty przebiegu projektowanej drogi wojewódzkiej - żółty i czerwony. W kierunku wschodnim do węzła Pruszków droga posiadała będzie przekrój dwujezdniowy. W kierunku zachodnim od projektowanego ronda zaprojektowano drogę o przekroju jednojezdniowym.

  Podstawowe parametry techniczne budowanej drogi:

 • Klasa drogi - G 2/2, G 1/1
 • Prędkość projektowa - od Vp=50 km/h do Vp=80 km/h
 • Przyjęta kategoria ruchu - KR4
 • Nośność - 115 kN/oś
 • Przekrój normalny - drogowy, uliczny
 • Liczba jezdni - 2 , 1
 • Liczba pasów ruchu - 4, 2
 • Szerokość jezdni - 7 m
 • Szerokość poboczy - 1,5 m

  W dokumencie m.in.:

 • RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • RODZAJ TECHNOLOGII
 • WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEWIDYWANE ILOŚCI WYKORZYSTYWANYCH SUROWCÓW, WODY I ENERGII
 • ROZWIĄZANIA CHRONIĄCE ŚRODOWISKO
 • TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
 • RODZAJE I SKALA EMISJI SZKODLIWYCH SUBSTANCJI
 • OBSZARY PODLEGAJĄCE OCHRONIE

  Przedmiotem jest informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona zgodnie z art. 49 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.08.25.150 j.t.) opracowana w ramach dokumentacji technicznej dla budowy drogi wojewódzkiej o długości ok. 10 km, łączącej drogę krajową nr 8 z projektowaną Autostradą A2 tzw. "Paszkowianki" na odcinku: od drogi wojewódzkiej nr 719 do projektowanej autostrady A2 na terenie gminy Brwinów i miasta Pruszków.
  Planowana inwestycja w całości przebiega w granicach administracyjnych województwa mazowieckiego oraz powiatu pruszkowskiego. Zlokalizowana jest w całości na terenie gminy Brwinów i miasta Pruszków.


  Plan sytuacyjny 5,97 MB

  Plany zagospodarowania terenu 7,36 MB
 • DW721 na odcinku Piaseczno - Konstancin-Jeziorna - Józefów - Wiązowna
  Nowy most na Wiśle
  DW721 na tym odcinku nie posiada obecnie żadnej aktualnej dokumentacji projektowej. Istnieją jedynie rezerwy terenowe zapisane w dokumentach planistycznych. Wszystkie one konsekwentnie rezerwują teren pod dwujezdniową drogę klasy głównej (G, 2x2 pasy). Na części swojego odcinka DW721 będzie biegła tak samo, jednak znaczne jej fragmenty będą wybudowane od podstaw, w szczególności w Konstancinie-Jeziornej oraz Józefowie.
  Niewątpliwie najistotniejszym elementem trasy będzie planowany most na Wiśle. Obecnie jest to jedyna planowana przeprawa pomiędzy Warszawą (S2 Południową Obwodnicą Warszawy) a Górą Kalwarią (drogą krajową nr 50). Istotnym problemem będzie pogodzenie inwestycji z wymogami ochrony środowiska rzeki (obszar NATURA2000 oraz Rezerwat Wyspy Świderskie). Warto zwrócić uwagę na fakt, iż położenie mostu nie jest rozstrzygnięte. Istniejące dokumenty gminy Konstancin-Jeziorna przewidują możliwość budowy mostu na północ lub na południe od miejscowości Ciszyca. Raczej nie będzie wykorzystany obecny nieciągły przebieg DW721 oraz miejsce po dawnej przeprawie wojskowej.

  Bardziej szczegółowo przebieg DW721 w Piasecznie opisano w studium komunikacyjnym miasta, z którym można się zapoznać tutaj.

  Poniżej prezentujemy Studia Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gmin i miast: Piaseczno, Konstancin-Jeziorna, Józefów oraz Wiązowna


  SUiKZP Piaseczna, Konstancina-Jeziorny, Józefowa i Wiązowny 11,2 MB