Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Linia kolejowa do lotniska w Modlinie


Projekt zakłada przebudowę i rozbudowę dawnej wojskowej bocznicy kolejowej łączącej stację Modlin z powstającym Mazowieckim Portem Lotniczym Warszawa- Modlin oraz pozyskanie taboru kolejowego, niezbędnego do uruchomienia pasażerskich przewozów kolejowych w następujących, bezpośrednich relacjach na terenie aglomeracji warszawskiej:

 • MPL Okęcie - Warszawa Centralna - Legionowo - MPL Modlin;
 • Warszawa Gdańska - Legionowo - MPL Modlin.

  Uruchomienie w/w oferty przewozowej zgodnie z przyjętymi założeniami m.in. co do częstotliwości kursowania wymaga pozyskania 16 elektrycznych zespołów trakcyjnych (ezt) nowej generacji o określonych parametrach technicznofunkcjonalnych oraz przebudowę / rozbudowę wspomnianej bocznicy do standardu jednotorowej zelektryfikowanej linii kolejowej wraz z budową stacji na terenie MPL Warszawa-Modlin. Ze względu na konieczność skomunikowania lotnisk z Warszawą i aglomeracją warszawską oraz efektywną obsługę znacznej liczby pasażerów w ruchu aglomeracyjnym projekt ma strategiczny charakter.

 • Podstawowymi celami projektu są:
  Raport o oddziaływaniu na środowisko

  Raport z maja 2012

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ na szatę roślinną, świat zwierzęcy, krajobraz i obszary chronione
 • Wpływ na klimat akustyczny i na jakość powietrza atmosferycznego
 • Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia mieszkańców terenów przyległych
 • Porównanie wariantów i wskazanie wariantu najkorzystniejszego

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z przebudowy i budowy linii kolejowej oraz stacji kolejowej na terenie Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji i ewentualnej likwidacji.

  Streszczenie raportu 0,821 MB

  Inwentaryzacja przyrodnicza 4,23 MB

  Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 "Forty Modlińskie" 1,63 MB

  Uwarunkowania środowiskowe 1,38 MB

  Korespondencja 2,15 MB

  Geologia - mapa 1,40 MB

  Zabytki 1,90 MB • Plan sytuacyjny 7,54 MB  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 1 1,90 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 2 3,55 MB  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 3 2,44 MB


  Aneks z sierpnia 2012

  W odpowiedzi na pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 31 lipca 2012 r. (WOOŚ-II.4210.61.2011.ŁJ), firma GEOS consulting Zakład Ochrony Środowiska przedstawia uzupełnienie Raportu o oddziaływaniu na środowisko budowy odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do MPL Warszawa/Modlin oraz budowy stacji kolejowej MPL Warszawa/Modlin w wymaganym zakresie.

  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 1 1.19 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 2 3,53 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 3 2,43 MB
  Raport z lipca 2011 (archiwalny)

  W dokumencie m.in.:

 • Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia
 • Charakterystyka środowiska przyrodniczego
 • Wpływ planowanego przedsięwzięcia na wody podziemne i powierzchniowe
 • Wpływ na szatę roślinną, świat zwierzęcy, krajobraz i obszary chronione
 • Wpływ na klimat akustyczny i na jakość powietrza atmosferycznego
 • Oddziaływanie na zdrowie i warunki życia mieszkańców terenów przyległych
 • Porównanie wariantów i wskazanie wariantu najkorzystniejszego

  Celem wykonania raportu o oddziaływaniu na środowisko było określenie skutków środowiskowo-przestrzennych, wynikających z przebudowy i budowy bocznicy oraz stacji kolejowej na lotnisku w Modlinie, na etapie prac budowlanych oraz w trakcie późniejszej eksploatacji i ewentualnej likwidacji. Rozpatrywane były oddziaływania (interakcje) zachodzące pomiędzy opiniowaną linią a najbliższymi terenami mieszkaniowymi (wpływ na ludność), obszarami cennymi przyrodniczo (w tym wpływ na spójność sieci Natura 2000, zwierzęta i roślinność), wodami podziemnymi i powierzchniowymi, powierzchnią ziemi, obiektami podlegającymi ochronie z tytułu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

  Streszczenie raportu 0,52 MB

  Inwentaryzacja przyrodnicza 3,68 MB

  Ocena oddziaływania na obszar Natura 2000 "Forty Modlińskie" 1,14 MB

  Hydrologia - mapa 2,50 MB

  Geologia - mapa 1,40 MB • Plan sytuacyjny 6,93 MB  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 1 2,72 MB

  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 2 1,07 MB  Zasięg oddziaływania hałasu - Wariant 3 1,80 MB


  Studium wykonalności

  W dokumencie m.in.:

      - WNIOSKI Z PRZEPROWADZONEJ ANALIZY
      - CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
      - ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
      - UWARUNKOWANIA REALIZACYJNE
      - LOGIKA INTERWENCJI
      - ANALIZA TECHNICZNA
      - ANALIZY RUCHU OSOBOWEGO I TOWAROWEGO
      - IDENTYFIKACJA WARIANTÓW MOŻLIWYCH DO REALIZACJI
      - KOSZTY REALIZACJI I SPOSÓB JEJ FINANSOWANIA

  Raport końcowy - Synteza 0,92 MB

  Studium Wykonalności objęło swym zakresem następujące zagadnienia: otoczenie społeczno-gospodarcze, logika interwencji, analiza techniczna wraz z analizą ruchową, analiza finansowa oraz kosztów i korzyści, analiza wrażliwości i ryzyka, analiza prawna i instytucjonalnej, ochrona środowiska. Można mówić o komplementarności z projektem: Modernizacja linii kolejowej nr 8 Warszawa - Kraków, budowa łącznicy do lotniska Okęcie od przystanku osobowego Warszawa Służewiec do stacji końcowej MPL Okęcie, modernizacja linii kolejowej nr 9 Warszawa - Gdańsk, uruchomienie przewozów do MPL Okęcie przez spółkę SKM.

  W dokumencie m.in.:

      - ANALIZA EKONOMICZNA
      - ANALIZA FINANSOWA
      - ANALIZA WRAŻLIWOŚCI
      - OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO
      - WYBÓR WARIANTÓW INWESTYCYJNYCH DO DALSZYCH ANALIZ

  Analiza ekonomiczna wykorzystuje prognozy przewozów opracowane dla rozpatrywanych wariantów inwestycyjnych oraz dla wariantu odniesienia (bezinwestycyjnego). W odniesieniu do wariantów inwestycyjnych zastosowano standardową - pełną metodykę, polegającą na porównaniu zdyskontowanych kosztów i korzyści przedsięwzięcia w założonym okresie analizy, obejmującym lata 2009 - 2040. Metodyka ta daje pełną informację o ekonomicznej efektywności inwestycji przez wyznaczenie wskaźników ENPV, BCR i ERR.
  Założono realizację planowanej inwestycji w latach 2009 - 2011. Za pierwszy rok eksploatacji przyjęto rok 2012.
  Ekonomiczne koszty przedsięwzięcia (koszty z wyłączeniem podatków) porównano z głównymi korzyściami generowanymi przez inwestycję, tzn.:
 • oszczędnościami czasu podróży pasażerów transportu zbiorowego,
 • oszczędnościami w kosztach eksploatacji pojazdów w transporcie indywidualnym,
 • oszczędnościami w kosztach emisji spalin pojazdów w transporcie indywidualnym,
 • oszczędnościami w kosztach wypadków.

 • W dokumencie m.in.:

      - INWENTARYZACJA OBECNEGO STANU URZĄDZEŃ STAŁYCH
      - WSTĘPNA ANALIZA TECHNICZNA ADAPTACJI BOCZNICY
      - NAKŁADY INWESTYCYJNE - INFRASTRUKTURA
      - TABOR - ZAGADNIENIA TECHNICZNE

  Niniejszy tom poświęcony jest przede wszystkim szczegółowej analizie technicznej urządzeń stałych, będących przedmiotem projektu: inwentaryzacji stanu istniejącego a następnie zdefiniowaniu parametrów wariantów inwestycyjnych.
  Odcinki bocznic wojskowych nr 122 i 123 objęte niniejszym opracowaniem zostaną zmodernizowane w zakresie nawierzchni, geometrii w planie i profilu podłużnym. Nowa linia będzie linią zelektryfikowaną, jednotorową, drugorzędną. W obecnym stanie modernizowana linia na odcinku początkowym, po wyjeździe ze stacji Modlin tj. od km 0+312 do km 0+772 przebiega w głębokim wykopie. Od skrzyżowaniu z drogą krajową nr 62 (km 0+822) aż do terenu lotniska poza krótkimi odcinkami gdzie zlokalizowana jest w płytkich wykopach (mijanka) przebiega po płaskim terenie.
  Parametry sieci trakcyjnych w zakresie sekcjonowania, wysokości zawieszenia, zmian wysokości zawieszenia będą zgodne z "Wytycznymi projektowania i warunkami odbioru sieci trakcyjnej z uwzględnieniem standardów i wymogów dla linii interoperacyjnych", Warszawa 2006 (przyjętych do stosowania uchwałą 35/2007 z dnia 19 lutego 2007) oraz spełniać wymagania norm i przepisów polskich i obowiązujących w Unii Europejskiej.