Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Raport ooś Projekt budowlany ul. Jesiennych Liści

Ul. Św. Wincentego


oraz przebudowa skrzyżowania ul. Głębockiej z ul. Jesiennych Liści

Projektowana ul. Św. Wincentego należy do jednych z ważniejszych tras komunikacyjnych w północno-wschodniej części Warszawy. Inwestycja ma posłużyć rozwojowi gospodarczemu oraz polepszeniu infrastruktury przyległego terenu, jak i w zdecydowanym stopniu poprawić jego funkcje użyteczną. Wpłynie także korzystnie na rozwój Dzielnicy miasta podlegających obecnie rewitalizacji. Ul. Św. Wincentego będzie łączyła obwodnicę ekspresową przebiegającą wzdłuż Trasy Toruńskiej z obwodnicą miejską, przebiegającą m.in. wzdłuż ul. Starzyńskiego. Będzie przecinać ciąg ulic: Nowo-Trocka, Budowlana, który będzie prowadził na nowy most przez Wisłę - most Krasińskiego.
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Dzielnicy Targówek w Warszawie. Przebudowywana ulica przebiega od Ronda "Żaba", dalej praktycznie na cały odcinku po śladzie "starej" ul. Św. Wincentego oraz ul. Głębockiej, aż do Trasy Armii Krajowej. Długość projektowanego odcinka ulicy wynosi 4,2km. Inwestycja obejmuje pozostawienie w pasie dzielącym jezdni rezerwy terenu na linię tramwajową na odcinku od ul. Budowlanej do Trasy Armii Krajowej.
W Koncepcji "Przebudowa ul. Św. Wincentego i ul. Głębockiej" zaprojektowano 3 warianty techniczne trasy.

Projekt obejmuje:

 • budowę ulicy dwujezdniowej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku,
 • budowę skrzyżowań z istniejącymi ulicami poprzecznymi,
 • budowę wiaduktu WD3 nad ul. Budowlaną (Wariant III),
 • budowę chodników i ścieżek rowerowych po obu stronach jezdni,
 • budowę przystanków autobusowych wyposażonych w zatoki autobusowe i wiaty przystankowe,
 • pozostawienie rezerwy terenu pod budowę linii tramwajowej na odcinku od ul. Budowlanej do Trasy AK,
 • przebudowę sieci infrastruktury podziemnej,
 • budowę nowego oświetlenia.

Ponadto zaprojektowano system oczyszczania wody spływającej z jezdni. Wody opadowe zostaną odprowadzone z jezdni poprzez wpusty uliczne z osadnikami do projektowanej kanalizacji deszczowej dla wstępnego podczyszczenia. Całość systemu będzie szczelna i skutecznie odcięta od wód podziemnych.
Projektowana nawierzchnia będzie tzw. nawierzchnią "cichą".

Dane techniczne:

- klasa drogi - GP,
- prędkość projektowa - 60 km/h,
- szerokość jezdni - 2x7,0m (2 jezdnie po 2 pasy ruchu),
- kategoria ruchu - KR6,
- dopuszczalny nacisk osi pojazdu - 115 kN/oś,
- obustronne dwukierunkowe ścieżki rowerowe - 2x3,0 (lokalne przewężenia - wg warunków miejscowych),
- obustronne chodniki - 2,00m, (lokalne przewężenia - wg warunków miejscowych),
- skrajnia pionowa drogi - 4,70m,
- pochylenie poprzeczne jezdni - 2%.

Dokumentacja środowiskowa
W Koncepcji Programowej przebudowy ul. Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odcinku od Ronda "Żaba" do wjazdu na teren CH Targówek rozpatrzono 3 warianty techniczne przedsięwzięcia (wariant I, II, III), a także wariant polegający na zaniechaniu przedsięwzięcia (tzw. wariant zerowy). Analizowane warianty różnią się wyłącznie rozwiązaniami technicznymi. Z uwagi na intensywne zagospodarowanie terenów w najbliższym otoczeniu ul. Św. Wincentego oraz ul. Głębockiej nie ma możliwości wariantowania przebiegu trasy. Jako wariant proponowany przez Inwestora do realizacji przyjęto, zgodnie z ustaleniami Zespołu Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych z dnia 28.04.2009 r. wariant III z elementami technicznymi wariantu I i II obejmujący:
 • wiadukt nad ul. Budowlaną w ciągu ul. Św. Wincentego;
 • jezdnię manewrową obsługującą górkę saneczkową i tereny leśne zrealizowane z jednym zjazdem z ul. Św. Wincentego;
 • brak włączenia ulicy lokalnej (przebiegającej wzdłuż ul. Św. Wincentego) do ul. Kołowej.

  Poza planowanym wiaduktem nad ul. Budowlaną na pozostałych skrzyżowaniach z powodu braku miejsca nie ma możliwości na zaprojektowanie rozwiązań dwupoziomowych.

 • Przebieg wariantów 4,48 MB

  W dokumencie m.in.:

 • CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI
 • CHARAKTERYSTYKA ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA I CHRONIONYCH ZABYTKÓW
 • PORÓWNANIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
 • ODDZIAŁYWANIE PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA OBSZARY NATURA 2000
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE LUB OGRANICZENIE NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWANIA

  Niniejszy raport o oddziaływaniu na środowisko wykonany został dla inwestycji polegającej na budowie ulicy Św. Wincentego wraz z odcinkiem ul. Głębockiej na odcinku od Ronda "Żaba" do wjazdu na teren CH Targówek. Raport obejmuje odcinek ulicy o długości ok. 4300 m. Celem wykonania Raportu jest identyfikacja, udokumentowanie i określenie wpływu oraz uciążliwości dla środowiska przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia oraz, jeśli to niezbędne, wskazanie dodatkowych rozwiązań ograniczających niepożądane i ujemne skutki dla środowiska omawianej inwestycji.

  Protokol ZOPI 28.04.2009 4,84 MB

  Opinia sanitarna 1,22 MB

  Postanowienie RDOŚ 0,66 MB

  Prognozowane natężenia ruchu 1,17 MB

  Zanieczyszczenia powietrza 0,42 MB

  Inwentaryzacja zieleni - tekst 0,45 MB          Inwentaryzacja zieleni - mapy 3,72 MB • Plany sytuacyjne wariantu III - 3 arkusze 2,51 MB
  Zasięg hałasu w dzień i w nocy 0,29 MB


  Projekt budowlany

  Plany sytuacyjne


  km 0+000 - 0+700 12,4 MB  km 0+000 - 0+700 - Projekt zamienny 10,8 MB


  Powody powstania projektu zamiennego dla odcinka km 0+000 - 0+700

  km 0+700 - 1+350 6,43 MB  km 1+350 - 1+900 3,02 MB  km 1+900 - 2+050 3,97 MB  km 2+050 - 2+600 6,35 MB  km 2+600 - 2+800 4,72 MB  km 2+800 - 3+600 5,86 MB  km 3+600 - 4+191 3,76 MB
  Przebudowa skrzyżowania ul. Głębockiej z ul. Jesiennych Liści

  W dokumencie m.in.:

 • Opis stanu istniejącego
 • Program inwestycji
 • Techologia wykonania
 • Parametry techniczne inwestycji
 • Przepustowość układu komunikacyjnego
 • Efekty realizacji inwestycji
 • Wartość wskaźnikowa inwestycju
 • Opinie i uzgodnienia

  Przedmiotem opracowania jest budowa skrzyżowania ul. Głębockiej z projektowaną ul. Jesiennych Lisci w Warszawie wraz z przebudową odcinka ulicy Głębockiej stanowiący I etap budowy węzła Nowo-Wincentego.
  Projekt uwzględnia:
  - przebudowę Trasy Toruńskiej do parametrów ekspresowych wraz z węzłem "Nowo-Wincentego"
  - zmianę klasy ul. Głębockiej na GP
  - opinię Biura Naczelnego Architekta Miasta Warszawy sporządzającego MPZP rejonu węzła Trasy Toruńskiej i Trasy Olszynki Grochowskiej.


  Projekt organizacji ruchu 8,70 MB

  Projekt ekranów akustycznych 1,18 MB

  Projekt zieleni 2,66 MB • Plan sytuacyjny 10,1 MB

  Plan sytuacyjny - Etap I i Etap II 4,88 MB

  Przekroje poprzeczne 71 kB