Statut       Zarzad       Kontakt       Mapa strony


Projekt budowlany Dok. środowiskowa

obwodnica Radomia


Istniejąca droga krajowa nr 7 (DK 7), przebiega po zachodnim obrzeSu miasta. Do granic administracyjnych miasta Radomia trasa posiada przekrój dwujezdniowy o szerokości jednej jezdni 10,0 m; w tym dwa pasy ruchu szerokości po 3,5 m z pasem awaryjnym szerokości 2,5m i opaską 0,5m. Na skrzyżowaniu z ul. Hodowlaną i ul. Wośnicką w km 477+300 zaczyna się przekrój jednojezdniowy szer. 7,0 m, z obustronnymi pasami awaryjnymi i rowami po obu stronach drogi. Wzdłuż odcinka występuje wiele jednopoziomowych skrzyżowań, z przejściami dla pieszych w poziomie jezdni. Na całym przebiegu drogi krajowej nr 7 przez obszar Radomia (od km 466+776 do km 478+928, tj. na długości 12,152 km), z obu stron drogi zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna, magazynowo-składowa, usługowa, handlowa. Bezpośrednio przy jezdni usytuowane są ponadto przystanki komunikacji autobusowej wraz z obustronnie zlokalizowanymi chodnikami. Istniejący odcinek drogi krajowej nr 7 w stanie istniejącym nie posiada urządzeń ograniczających jej wpływ na środowisko, takich jak: ekrany akustyczne, bezkolizyjne przejścia dla ludzi, urządzenia oczyszczające ścieki opadowe, pasy zieleni izolacyjnej oraz przejścia dla zwierząt. Z przedstawionej charakterystyki wynika, że istniejący odcinek drogi krajowej nr 7 nie może być przystosowany do parametrów drogi ekspresowej, z uwagi na obustronną, miejscami zwartą zabudowę przydrożną oraz liczne skrzyżowania, przejścia dla pieszych. Odcinek ten, w szczególności gdzie przechodzi przez tereny miejskie, posiada charakter wybitnie ulicy miejskiej, bez możliwości przebudowy do wyższej klasy technicznej.
Początek obwodnicy Radomia jest w istniejącym kilometrze 456+670, gdzie dowiązuje się do oddanego do użytku w 2008r. odcinka drogi ekspresowej S7 Białobrzegi - Jedlińsk. Trasę opisano w tym miejscu jako 0+000. Koniec obwodnicy w etapie docelowym znajduje się w projektowanym kilometrze 24 + 650. Dowiązuje się ona w tym miejscu do następnego odcinka stanowiącego kolejną część zadania budowy drogi krajowej S7: koniec Obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego. Trasa na całej swojej długości nie wykorzystuje istniejącej drogi krajowej nr 7. Początkowy odcinek trasy S7 odgałęzia się od obecnej drogi łukiem o R=2200m w kierunku południowym, omijając od zachodu m. Jedlińsk oraz kompleks stawów rybnych przewidzianych w przyszłości jako rezerwat przyrody. W rejonie stawów rybnych w km 4+530 krzyżuje się z rzeką Radomką. Na dalszym odcinku, aż do ponownego przecięcia się z obecną drogą krajową nr 7, biegnie w kierunku południowo - zachodnim, a zaprojektowane promienie łuków poziomych wynoszą >1500 m. Na całej długości trasa omija tereny o większych skupiskach zabudowy. Częściowo, szczególnie w obszarach usytuowania węzłów na przecięciach z drogami poprzecznymi, zabudowa znajduje się w pobliżu.

Podstawowe parametry techniczne obwodnicy Radomia:
 • Klasa drogi - S
 • Prędkość projektowa - 100 km/godz.
 • Nośność - 11,5 t/oś
 • Kategoria ruchu - KR6
 • Całkowita ograniczona dostępność (dostępność tylko w węzłach)
 • Ilość jezdni - 2
 • Szerokość pasów ruchu 2 x 3,5m + 2,5m pas awaryjny
 • Szerokość pasa dzielącego na trasie - 11 m, w tym rezerwa pod 3-ci docelowy pas ruchu o szer. 3,5 m

  Wzdłuż przedmiotowego odcinka trasy S7 zaprojektowano cztery węzły drogowe:
  - WĘZEŁ "RADOM PÓŁNOC", km 0+471,89 - typu WB "trąbka"
  - WĘZEŁ "RADOM ZACHÓD", km 14+069,44 - typu WB"karo z rondem"
  - WĘZEŁ "WOLANÓW", km 17+475,91 - typu WB "karo z rondem"
  - WĘZEŁ "RADOM POŁUDNIE", km 23+988 - typu WB

  Pierwotny projekt obwodnicy obejmujmował odcinek od km 0+000 do km 24+650 i na taki odcinek 3.01.2008 r. została wydana decyzja środowiskowa. W 2010 roku, w trakcie prac projektowych zaszła konieczność zmiany przebiegu końcowego odcinka projektowanej obwodnicy (od km 22+350 do km 24+650). Budowa obwodnicy została podzielona na dwa etapy: Etap I: od km 0+000 do km 22+350 oraz Etap II: od km 22+350 do km 24+650.

  03.01.2008 Wojewoda Mazowiecki wydał decyzję środowiskową dla odcinka od km 0+000 do km 24+650
  09.02.2011 RDOŚ w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla odcinka od km 22+350 do km 24+650
  06.07.2011 Wojewoda Mazowiecki wydał ZRID dla odcinka od km 0+000 do km 22+350 (etap I)
  Projekt budowlany

  Program Funkcjonalno-Użytkowy - sierpień 2014 r.

  W dokumencie m.in.:

 • Architektura i zagospodarowanie terenu
 • Konstrukcje nawierzchni
 • Zjazdy z dróg
 • Zatoki autobusowe
 • Odwodnienie drogi ekspresowej
 • Budowa oświetlenia i zasilania urządzeń
 • Węzły i łącznice
 • Wjazdy awaryjne
 • Zabezpieczenia akustyczne
 • Drogowe obiekty inżynierskie
 • Organizacja ruchu

  Zamówienie obejmuje kontynuację projektowania i budowę obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej dł. ok. 25 km, etap I inwestycji od km 0+000,00 do km 22+350,00, etap II od km 22+350 do km 24+650, remont około 30 km DK7 wraz z drogami zbiorczymi, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz oddanie do użytkowania drogi.
  Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego

 • Etap I (km 0+000 - 22+350)

  Projekt architektoniczno-budowlany - Kwiecień 2010 r.

  W dokumencie m.in.:

 • WYKAZ DZIAŁEK
 • INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO
 • OGÓLNY OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • PROJEKTOWANE OBIEKTY DROGOWE
 • OBIEKTY INśYNIERSKIE
 • ROZBIÓRKI
 • URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Przedmiotem opracowania jest budowa obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km. W ETAPIE I przewiduje się budowę drogi ekspresowej w zakresie od km 0+000.00 do do km 22+350.00.
  Projektowana obwodnica zlokalizowana jest w województwie mazowieckim. W ETAPIE I przebiega na kierunku północ-południe przez powiat radomski, gminy Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Kowala (ogółem 22,35 km)
  Ze względu na klasę techniczną projektowanej drogi (droga ekspresowa), jej połączenia z układem dróg lokalnych będą umożliwione wyłącznie za pomocą węzłów.


  Plan orientacyjny 17,2 MB

  Profil podłużny 18,9 MB


 • Plan sytuacyjno-wysokościowy 43,4 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 50,0 MB


  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko - Grudzień 2013 r.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ISTNIEJĄCE ZABYTKI CHRONIONE
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS METOD PROGNOZOWANIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ ODDZIAŁYWAŃ

  Niniejszy raport sporządzono w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej celem zmiany decyzji nr 2/2011 z dnia 6.07.2011 r. znak: WIŚ.R/PP/7119-Rd/4/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji: Budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od km 0+000 do km 22+350, wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
  W przypadku przedmiotowej inwestycji ponowna ocena jest wnioskowana przez podmiotu planujący realizację inwestycji drogowej i wynika z faktu, iż w trakcie trwania prac związanych ze sporządzaniem dokumentacji na potrzeby budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach drogi ekspresowej - ETAP I od km 0+000 do km 22+350, z dniem 23.10.2012 r. zmieniły się dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. W ramach ponownej oceny dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzono ponowną analizę akustyczną, na podstawie której stwierdzono konieczność uwzględnienia w zatwierdzonym projekcie budowlanym zmian rozwiązań projektowych dla ekranów akustycznych i związanych z ich lokalizacją innych elementów drogi, takich jak np. zieleń i ogrodzenia.


  Streszczenie raportu 1,27 MB • Mapa uwarunkowań środowiskowych 35,0 MB  Zasięg oddziaływania hałasu (z ekranami) w 2018 r. 38,9 MB  Zasięg oddziaływania hałasu (z ekranami) w 2033 r. 38,9 MB  Inwentaryzacja zieleni 14,6 MB


  Etap II (km 22+350 - 24+650 )

  Projekt architektoniczno-budowlany - Wrzesień 2013 r.

  W dokumencie m.in.:

 • WYKAZ DZIAŁEK
 • INWENTARYZACJA I OCENA STANU TECHNICZNEGO
 • OGÓLNY OPIS ZADANIA INWESTYCYJNEGO
 • PROJEKTOWANE OBIEKTY DROGOWE
 • OBIEKTY INśYNIERSKIE
 • ROZBIÓRKI
 • URZĄDZENIA OCHRONY ŚRODOWISKA

  Przedmiotem opracowania jest budowa obwodnicy Radomia na parametrach drogi ekspresowej o długości całkowitej 24,65 km. W ETAPIE I przewiduje się budowę drogi ekspresowej w zakresie od km 22+350.00 do km 24+650.

  Plan orientacyjny 5,95 MB

  Profil podłużny 2,28 MB


 • Plan sytuacyjno-wysokościowy 11,1 MB

  Projekt zagospodarowania terenu 13,7 MB


  Ponowna ocena oddziaływania na środowisko - Luty 2014 r.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • PRZEWIDYWANE RODZAJE I ILOŚCI ZANIECZYSZCZEŃ
 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ISTNIEJĄCE ZABYTKI CHRONIONE
 • OPIS PRZEWIDYWANYCH SKUTKÓW DLA ŚRODOWISKA W PRZYPADKU NIEPODEJMOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • UZASADNIENIE PROPONOWANEGO PRZEZ WNIOSKODAWCĘ WARIANTU
 • OPIS METOD PROGNOZOWANIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ ODDZIAŁYWAŃ

  Niniejszy raport sporządzono w ramach ponownej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzonej na potrzeby uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej dla przedmiotowej inwestycji.
  W przypadku przedmiotowej inwestycji, ponowna ocena jest wnioskowana przez podmiot planujący realizację inwestycji drogowej i wynika z faktu, iż w trakcie trwania prac związanych ze sporządzaniem dokumentacji na potrzeby budowy obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7, na parametrach drogi ekspresowej, we wniosku o wydanie decyzji ZRID, zostały wprowadzone zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Głównie mają one związek ze zmianą dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku, emitowanego od dróg i kolei, wprowadzoną 23.10.2012 r. Wartość dopuszczalnego poziomu hałasu w dB uległa zwiększeniu. W ramach ponownej oceny dla ww. przedsięwzięcia przeprowadzono ponowną analizę akustyczną, na podstawie której stwierdzono konieczność uwzględnienia w zatwierdzonym projekcie budowlanym zmian rozwiązań projektowych dla ekranów akustycznych i związanych z ich lokalizacją innych elementów drogi, takich jak np. zieleń i ogrodzenia.


  Streszczenie raportu 1,27 MB • Mapa uwarunkowań środowiskowych
  6,78 MB  Zasięg oddziaływania hałasu
  (z ekranami) w 2018 r. 5,83 MB  Zasięg oddziaływania hałasu
  (z ekranami) w 2033 r. 6,24 MB  Inwentaryzacja zieleni 3,67 MB


  Raport oddziaływania na środowisko

  Raport oddziaływania na środowisko - Kwiecień 2007 r.

  W dokumencie m.in.:

 • OPIS ELEMENTÓW PRZYRODNICZYCH ŚRODOWISKA
 • ISTNIEJĄCE ZABYTKI CHRONIONE
 • OPIS ANALIZOWANYCH WARIANTÓW
 • OKREŚLENIE PRZEWIDYWANEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
 • OPIS METOD PROGNOZOWANIA
 • OPIS DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ ODDZIAŁYWAŃ

  Celem niniejszego raportu jest określenie przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy Radomia w ciągu drogi ekspresowej S7.


  Streszczenie raportu 22,9 MB

  Plan sytuacyjnych analizowanych wariantów 18,3 MB